Zasadnutia Rady školy

23.10.2017

 1. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017.
 2. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).

17.1.2018

 1. Kritériá Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 (prerokované e-mailom).

5.4.2018

 1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2017.
 2. Návrh rozpočtu školy na rok 2018.
 3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na štúdium prijímaní.
 4. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).

6.9.2018

 1. Školský vzdelávací program — zmeny a úpravy, počty prijímaných žiakov a ich študijné zameranie.
 2. Vnútorný poriadok školy pre žiakov Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach na školský rok 2018/2019.
 3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).

11.10.2018

 1. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018.
 2. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).

20.2.2019

 1. Kritériá Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019 (prerokované e-mailom).

27.3.2019

 1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2018.
 2. Návrh rozpočtu školy na rok 2019.
 3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na štúdium prijímaní.
 4. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).

15.5.2019

 1. Plán výkonov na školský rok 2019/2020 — prerokovanie.
 2. Návrh kandidátov do Územnej školskej rady.
 3. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).

4.9.2019

 1. Školský vzdelávací program — zmeny a úpravy.
 2. Vnútorný poriadok školy pre žiakov Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach na školský rok 2019/2020 (malé úpravy).
 3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
 4. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).

10.10.2019

 1. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019.
 2. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).