Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov dňa 17.10.2017

Dňa: 12.10.2017 o 16:00 hod. na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 12 zástupcovia tried
Hostia: riaditeľka gymnázia, PaedDr. Zlatica Frankovičová

 1. Otvorenie – Ing. Martina Beliová

 2. Hosť – PaedDr. Zlatica Frankovičová riaditeľka školy.
  Pani riaditeľka vo svojom príhovore načrtla svoju nasledujúcu predstavu spolupráce s Radou rodičov. Predložila požiadavky, ktorými sa bude zaoberať Rada rodičov v ďalšom bode programu. Požiadala RR o spoluprácu pri využívaní prostriedkov z ISIC kariet.

  Rodičia mali otázky, na ktoré bolo odpovedané zo strany pani riaditeľky.

 3. Požiadavka od pána Spišiaka, bola odložená na ďalšie zasadnutie rady rodičov, po obdržaní podkladov k uvedenej požiadavke.

 4. Požiadavka pani Labunovej, bola odložená na ďalšie sedenie rady rodičov, kedy bude schvaľovaný rozpočet na školský rok 2017/2018 a po obdržaní potvrdení z realizovanej debatnej súťaže.

 5. Preplatenie nákladov úrazového poistenia „ŠKOLÁK” v sume 922,00 €.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

 6. Preplatenie nákladov podania obedov v sume 21,42 €.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

Rada rodičov prerokuje na ďalšom zasadnutí požiadavky zo strany školy, po schválení Realizácie zásad na školský rok 2017/2018.

Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční v 9.11.2017, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Martina Beliová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 23.10.2017
Zapísala: Ing. Martina Beliová
Overila: Jana Rubická