Zápisnica zo zasadnutia Združenia rodičov dňa 16.11.2016

Dňa: 16.11.2016 o 16:00 hod. na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 10 zástupcovia tried
Hostia: riaditeľ gymnázia, Mgr. Slavomír Harabin

 1. Otvorenie – Ing. Martina Beliová

 2. Hosť – Mgr. Slavomír Harabin, riaditeľ gymnázia, predkladá:

  1. cenové ponuky pre vybavenie 5 tried s dataprojektorom a PC, ktoré sa budú užívať vo vyučovacom procese v sume 5x cca 1000 €, ktorá bola predložená na poslednom zasadnutí rady rodičov a bola prijatá ponuka so servisom daných zariadení,
  2. rozpis jedálne, na aké položky sa poskytuje suma 3,00 € za každý mesiac na žiaka,
  3. informácia o projekte, kam sa zapojila škola na zlepšenie športových aktivít žiakov – lezecká stena a posilňovňa.
 3. Požiadavky na riaditeľa školy zo strany rodičov:

  1. pán Petráš informoval riaditeľa o nevyhovujúcom stave podlahy v jednej učebni,
   Mgr. Harabin reagoval, že sa na to pozrie a ak bude treba či rada rodičov prispeje na novú podlahu,
  2. pani Mašatová sa opýtala, prečo majú štvrtáci vymenenú p. profesorku slovenského jazyka pred maturitami,
   Mgr. Harabin vysvetlil, ako je to s profesormi organizačne na škole,
  3. predsedovia štvrtáckych tried debatovali s pánom riaditeľom, že ak majú 4 triedy naraz stužkovú, že je tam nie jeden problém (s priestorom, s programom, so stužkovaním, s kamerovaním, s pohostením…), dali návrh, aby sa v ďalších rokoch realizovali stužkové maximálne 2 triedy v jeden termín.
 4. Združenie bolo uznášaniaschopné a pristúpilo k hlasovaniu nadpolovičnou väčšinou prítomných.

 5. Hlasovanie o poistke ŠKOLÁK” v sume do 960,00 €.
  Hlasovanie:

  • za: 10,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

 6. Hlasovanie o príspevok na Lego kocky v sume 600,00 €.
  Hlasovanie:

  • za: 10,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

 7. Návrh na realizáciu zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2016/2017 bol schválený vo všetkých bodoch. Nastala jedna zmena v piatom bode, kde sa zvýšil príspevok na stužkovú na 45,00 € na žiaka.

 8. Hlasovanie o zvýšenie príspevku na stužkovú vo výške 45,00 € na maturanta.
  Hlasovanie:

  • za: 10,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční v ďalšom kalendárnom roku, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, ponety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Beliová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 30.11.2016
Zapísala: Ing. Martina Beliová
Overila: Jana Rubická