Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 09.11.2017

Dňa: 09.11.2017 o 16:00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 12 zástupcovia tried
Hostia:

 1. Otvorenie – Ing. Martina Beliová

 2. Ing. Martina Beliová oboznámila predsedov tried s vyúčtovaním Školskej jedálne, Gymnázium, Šrobárova 1.

 3. Preplatenie nákladov na obedy pre učňov v sume 99,96 €.
  Hlasovanie:

  • za: 11,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

 4. Požiadavka p. Spišiaka, p. Labunovej, p. Vrábela, p. Bugorčíkovej, boli odložené na ďalšie zasadnutie rady rodičov, po zrealizovaní stužkovej slávnosti 2017, kedy bude schvaľovaný aj rozpočet na školský rok 2017/2018.

 5. Predsedovia tried požadujú od pani riaditeľky presný rozpočet príspevkov z RR na krúžky v školskom roku 2017/2018.

 6. Preplatenie nákladov lampášov na stužkovú v sume 55,96 €.
  Hlasovanie:

  • za: 11,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

 7. Schvaľovanie návrhu realizácie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2017/2018.

  Bod č. 5 Príspevok na stužkovú na žiaka 45,- €.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

  Bod č. 12 Členský príspevok na žiaka 30,- €.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

  Bod č. 6 Príspevok pre maturantov na žiaka 5,- €.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

  Bod č. 8 Študenti zo sociálne slabších rodín uhradia ½ členského príspevku 15,- € a tak isto aj ďalší súrodenec študujúci na tej istej škole.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

  Bod č. 9 Študenti študujúci v zahraničí minimálne pol rok , hradia ½ členského príspevku 15,- €.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

  Bod č. 10 Zahraniční študenti, ktorí študujú u nás, členský príspevok neuhrádzajú.
  Hlasovanie:

  • za: 12,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční v decembri 2017, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Martina Beliová poďakovala prítomným za účasť.

Košice 20.11.2017
Zapísala: Ing. Martina Beliová
Overila: Jana Rubická