Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 14.11.2018 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 11 zástupcovia tried

 1. Otvorenie — Ing. Iveta Šafárová
 2. Schvaľovanie návrhu realizácie zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami pri CV OZ pre školský rok 2018/2019

  Bod č. 1
  Členský príspevok na žiaka 30 €.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 2
  Študenti zo sociálne slabších rodín uhradia ½ členského príspevku 15 € a takisto aj ďalší súrodenec študujúci na tej istej škole.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 3
  Študenti, študujúci v zahraničí minimálne ½ školského roka, hradia 50% členského príspevku.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 4
  Zahraniční študenti, ktorí študujú u nás, členský príspevok neuhrádzajú.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 5
  V prípade, ak by niekto z rodičov študentov nemal záujem o platbu a následné členstvo v OZ RP Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach, nemôže si nárokovať výhody pre študenta vyplývajúce z tohto členstva.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 6
  Príspevky pre jednotlivé predmetové skupiny v individuálnej sume:

  PK MAT/FYZ/GEG — požiadavka 321 €
  výška príspevku — 300 €
  PK DEJ/SJL/UKL — požiadavka 479 €
  výška príspevku — 300 €
  PK BIO/CHE — požiadavka 400 €
  výška príspevku — 300 €
  PK NEJ/RUJ/FRJ — požiadavka 110 €
  výška príspevku — 100 €
  PK ANJ — požiadavka 730 €
  výška príspevku — 200 €
  PK TSV — požiadavka 711 €
  výška príspevku — 100 €
  PK INF — požiadavka 416 €
  výška príspevku — 300 €
  Vedenie školy — požiadavka 1600 €
  výška príspevku — 400 €
  prerozdené:
  fotenie školských akcií — Marek Ruščin 3.B
  100 €
  starostlivosť o web stránku — Erik Žiak 4.C
  300 €
  sušič rúk — toalety
  neschválené

  Príspevky pre jednotlivé PK nie sú konečné. Na základe konkrétnej žiadosti ktoréhokoľvek z profesorov a po predložení dokladov (napr. faktúry pri kúpe opodstatnených pomôcok), alebo po predložení inej konkrétnej požiadavky — táto im bude uhradená vo výške, ktorá bude odsúhlasená na zasadnutí OZ RP Gymnázia Šrobárova 1.

  Bod č. 7
  Schvaľovanie požiadaviek z bodu 6 vo výške 2000 €.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 8
  Príspevok na stužkovú slávnosť vo výške 50 € na jedného maturanta.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 9
  Príspevok na občerstvenie pre maturantov počas maturitných skúšok (písomných aj ústnych) vo výške 5 € na jedného maturanta.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 10
  Príspevok na vydanie časopisu „Študentské slovo“ do max. výšky 300 €/šk. rok.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 11
  Finančná podpora pre olympiády a súťaže — odsúhlasené preplatenie štartovného (účastníckeho) poplatku pre všetky súťaže a debatné aktivity. V prípade iných poplatkov (ubytovanie, cestovné náklady) — reprezentácia školy a SR — na celoslovenských podujatiach a v zahraničí) — profesor/profesorka príde s konkrétnou žiadosťou (požiadavkou), alebo s vyúčtovaním nákladov, a OZ RP Gymnázia Šrobárova 1 na svojom zasadnutí rozhodne o konkrétnych príspevkoch.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 10
  Príspevok na vydanie časopisu „Študentské slovo“ do max. výšky 300 €/šk. rok.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 11
  Finančná podpora pre olympiády a súťaže — odsúhlasené preplatenie štartovného (účastníckeho) poplatku pre všetky súťaže a debatné aktivity. V prípade iných poplatkov (ubytovanie, cestovné náklady) — reprezentácia školy a SR — na celoslovenských podujatiach a v zahraničí) — profesor/profesorka príde s konkrétnou žiadosťou (požiadavkou), alebo s vyúčtovaním nákladov, a OZ RP Gymnázia Šrobárova 1 na svojom zasadnutí rozhodne o konkrétnych príspevkoch.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 12
  Finančné odmeny pre:
  úspešných maturantov do max. výšky 1000 €;
  úspešných študentov / riešiteľov olympiád / súťaží do max. výšky 2000 €.
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 13
  Ponechanie rezervného fondu vo výške 1.000 € pre prípadné mimoriadne udalosti (napr. návšteva prezidenta republiky).
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
  Bod č. 14
  Schvaľovanie bodu č. 8 — preposlanie financií na stužkovú slávnosť pre žiakov štvrtých ročníkov — na základe žiadostí, ktoré zástupcovia jednotlivých tried pošlú Ing. Ivete Šafárovej
  Hlasovanie: za: 11, proti :0, zdržal sa :0   schválené
 3. Hospodárenie — nepodarilo sa stanoviť hospodára OZ RP Gymnázium Šrobárova 1 v Košiciach.
 4. Stanovenie (zvolenie) revíznej komisie, ktorá by pravidelne kontrolovala (1 — 2 x ročne) zakúpené predmety — inventár OZ RP — členovia revíznej komisie neboli zvolení.
 5. Stanovenie zasadnutí OZ RP Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach — členovia sa uzhodli, že stretnutia budú mimo dní rodičovských združení v budove Gymnázia Šrobárova 1 a to vždy pred termínom konania rodičovských združení.

Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční v januári 2019, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Iveta Šafárová poďakovala prítomným za účasť.

Košice, 20.11.2018

Zapísala: PaedDr. Renáta Širáková
Overila: p. Alena Čonková – Skybová