Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy
pre žiakov Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach na školský rok 2020/2021

Vnútorný poriadok Gymnázia na Šrobárovej ulici č. 1 v Košiciach pre žiakov vydáva riaditeľka školy a upravuje práva a povinnosti žiakov tejto školy.
Žiak Gymnázia si vybral túto školu slobodne a dobrovoľne. Svojím výberom sa zaviazal, že bude rešpektovať a dodržiavať Vnútorný poriadok školy, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov (predovšetkým Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon), Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, medzinárodné pakty a dohovory (predovšetkým Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa) upravuje najmä podrobnosti o

 1. výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
 2. prevádzke a vnútornom režime školy,
 3. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 4. podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Organizácia vyučovania

 1. Vyučovanie prebieha 5 dní v týždni. Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom a rozvrhom hodín. Pokiaľ vedenie školy neurčí inak, platí nasledovný časový rozvrh vyučovacích hodín.
 2. Hodina Začiatok hodiny Koniec hodiny Začiatok prestávky Koniec prestávky
  0. 7:05 7:50 7:50 8:00
  1. 8:00 8:45 8:45 8:50
  2. 8:50 9:35 9:35 9:45
  3. 9:45 10:30 10:30 10:50
  4. 10:50 11:35 11:35 11:45
  5. 11:45 12:30 12:30 12:40
  6. 12:40 13:25 13:25 13:30
  7. 13:30 14:15 14:15 14:30
  8. 14:30 15:15 15:15 15:20
  9. 15:20 16:05
 3. Prestávka na obed je zabezpečená individuálne v rozvrhu hodín v čase 5. – 8. hodiny.
 4. Podľa rozvrhu hodín sú individuálne určené triednické hodiny.
 5. Ak sa žiak sťahuje do inej učebne, je povinný to vykonať aspoň 2 minúty pred zvonením. V okamihu zazvonenia sú všetci žiaci v učebni alebo pred učebňou.
 6. Na hodinách telesnej výchovy sa pre študentov triedy požaduje športový úbor podľa dohody.
 7. Na vyučovacích hodinách, ktorých súčasťou sú praktické a laboratórne cvičenia, používajú žiaci ochranný odev a riadia sa prevádzkovým poriadkom.
 8. Od žiaka sa vyžaduje v dňoch otvorenia a ukončenia školského roka, vydávania vysvedčení, rozlúčky s maturantmi a v dňoch kultúrnych podujatí, aby prišiel do školy vo vhodnom spoločenskom oblečení podľa pokynov triedneho učiteľa alebo vedenia školy.

Práva žiaka

 1. všeobecné
 2. vo vzdelaní
 3. vo výchove
 4. v sociálnej a zdravotnej oblasti
 5. Žiacka školská rada
 1. Všeobecné práva žiaka:
  1. právo na plný harmonický rozvoj svojej osobnosti
  2. právo na vzdelanie, ktoré je bezplatné
  3. právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi
  4. právo na sociálnu a zdravotnú starostlivosť
  5. právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
  6. právo na ochranu a pomoc najmä pred prejavmi šikanovania
  7. právo na odpočinok
  8. právo na zdravý životný štýl
  9. právo na ochranu súkromia, cti a povesti
 2. Práva žiaka vo vzdelaní:
  1. právo na výber štúdia cudzieho jazyka, právo na výber zamerania štúdia na našom gymnáziu
  2. právo na sprístupnenie všetkých informácií a poradenstva týkajúcich sa výchovy k povolaniu
  3. umožnenie prístupu k vedeckým a technickým poznatkom a moderným metódam vyučovania
  4. umožnenie štúdia v zahraničí
  5. umožnenie zúčastňovať sa na práci krúžkov, ktoré pracujú na škole
  6. výrazne talentovaní žiaci môžu požiadať o individuálny študijný program
  7. právo na individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 3. Práva žiaka vo výchove:
  1. právo slobodne vyjadrovať svoje vlastné názory
  2. právo na rozvoj nadania, duševných a fyzických schopností
  3. právo na rozvíjanie úcty k prírode, k národnej a kultúrnej identite, k jazyku
  4. právo vyznávať vlastné náboženstvo
  5. právo zúčastňovať sa na kultúrnom, umeleckom a športovom živote
  6. právo využívať služby výchovnej poradkyne a školskej psychologičky
  7. právo na slobodu prejavu, pričom rešpektuje práva alebo povesť iných ľudí, ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, zdravia, morálky, právo na multikultúrne prostredie
 4. Práva žiaka v sociálnej a zdravotnej oblasti:
  1. právo na vytvorenie podmienok pre odpočinok, zábavu, hru a oddychové aktivity
  2. právo na využívanie školskej zdravotnej služby
  3. právo na stravovanie sa v školskej jedálni
  4. právo vytvárať a organizovať mládežnícke združenia
  5. právo na bezpečnosť pri práci národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, zdravia, morálky, právo na multikultúrne prostredie
 5. Žiacka školská rada:
  V našej škole pôsobí Žiacka školská rada, ktorá sa
  1. vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  2. podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
  4. organizuje všeobecné, priame a tajné voľby zástupcu žiakov do Rady školy, odvoláva zástupcu žiakov v Rade školy.

Povinnosti žiaka

 1. všeobecné:
  1. Účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
  2. Žiak je vždy zdvorilý, slušný a správa sa úctivo ku všetkým učiteľom, pracovníkom školy, návštevám školy a rodičom. K spolužiakom je priateľský a taktný.
  3. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy, triedy a váži si ju.
  4. Žiak zdraví zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy.
  5. Žiak chodí na vyučovanie čisto a slušne oblečený. Denne dbá o svoju osobnú hygienu. Osobitne dbá na hygienu rúk a hlavy. Oblečenie a účes musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Aj v letnom období musí oblečenie spĺňať požiadavky pracovného oblečenia, nie plážového alebo športového oblečenia.
   Za porušenie týchto pravidiel bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
  6. Žiak môže prijímať návštevu v školskej budove v nevyhnutných prípadoch cez prestávku, a to len na chodbe pri vrátnici školy.
  7. Osobný kontakt žiakov s vedením školy sa povoľuje iba cez úradné hodiny, ktoré sú denne od 10:00 – 12:00 hod., inokedy iba v nevyhnutných prípadoch.
  8. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iných osobných údajov.
  9. V zmysle smerníc MŠ SR č. 9086/1987 — 422 z 01.09.1987 je povinný každý žiak, ktorý utrpel úraz, okamžite to hlásiť vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi, alebo vyučujúcemu telesnej výchovy. Všetky úrazy musia byť evidované a registrované v knihe úrazov.
  10. Ak sa žiak rozhodne absolvovať študijný pobyt na obdobnej strednej škole v zahraničí, môže po návrate pokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku alebo absolvovať maturitnú skúšku na našej škole len po vykonaní predpísaných rozdielových skúšok za ročník, ktorý absolvoval a ukončil v zahraničí. Pred odchodom do zahraničia rodičia žiaka, resp. zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak s vedomím rodiča, resp. zákonného zástupcu, požiada/jú o povolenie študijného pobytu riaditeľku školy a priloží/ia potvrdenie o budúcom štúdiu v zahraničí. Túto žiadosť predloží/ia minimálne 2 týždne vopred.
 2. pred vyučovaním:
  1. Žiak prichádza do školy spravidla 15 minút pred vyučovaním. Za neskorý príchod žiaka na vyučovanie bude považovaný príchod na 1. vyučovaciu hodinu neskôr ako 7:55 hod.. Rovnako sa žiak dopúšťa priestupku, ak príde neskoro na každú ďalšiu vyučovaciu hodinu bez akceptovateľného vysvetlenia. Ak sa priestupok zopakuje za polrok, bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
   3 až 5 neskorých príchodov pokarhanie triednym učiteľom
   6 až 8 neskorých príchodov pokarhanie riaditeľkou školy
   9 a viac neskorých príchodov znížená známka zo správania
  2. Každý žiak je povinný nosiť ISIC preukaz nášho gymnázia, zaregistrovať sa pomocou neho pri príchode do školy a pri každom odchode zo školy (nielen po vyučovaní) na termináli pri vrátnici školy a predložiť ho na požiadanie zamestnancov školy. Stratu preukazu je žiak povinný hlásiť do 2 pracovných dní v kancelárii zástupkýň riaditeľky školy.

   V prípade, že žiak nemá pri sebe ISIC preukaz, je povinný zaregistrovať svoj príchod a odchod na tlačive na vrátnici, pričom sa musí preukázať občianskym preukazom. Ak žiak nemá občiansky preukaz, musí jeho totožnosť potvrdiť triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti iný učiteľ, ktorý žiaka pozná. Zápis žiaka na vrátnici vykonáva poverená osoba.

  3. Do školy nosí žiak iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Má zakázané nosiť so sebou a manipulovať s vecami, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie spolužiakov. Nesmie nosiť zbrane, výbušniny, omamné látky, drogy a jedy. Za svoj majetok zodpovedá žiak v plnej miere. Škola nenesie zodpovednosť za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie.
 3. počas vyučovania, resp. exkurzie, kurzov, výletov:
  1. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený.
  2. Žiak je povinný sledovať oznamy vedenia školy o zmenách v rozvrhu prípadne ďalšie informácie na webovom sídle školy a v školskom rozhlase.
  3. Žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a laboratórne poriadky.
  4. Žiakovi sa zakazuje používať všetky elektronické prístroje, na ktorých používanie nemá výslovný súhlas vyučujúceho (vyučujúci môže povoliť žiakovi používať notebook, kalkulačku a pod.).
  5. Počas vyučovania žiak musí vypnúť mobilný telefón či iné elektronické komunikačné zariadenie a odložiť si ho do tašky. Cez prestávky ho môže uviesť do tichého režimu, aby zvonením nevyrušoval v priestoroch školy.
   Za opakované porušenie tohto zákazu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
  6. Žiakovi sa zakazuje používať dataprojektor v učebniach školy.
  7. Ihneď po skončení hodiny žiak odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu alebo sa v tichosti presťahuje cez prestávku do rozvrhom určenej učebne.
  8. Predpísané písomné práce a písomné práce väčšieho rozsahu sa spravidla píšu maximálne 1 za deň. Malé písomné práce možno písať v neobmedzenom počte a nemusia byť vopred oznámené. Žiakovi sa pri písomnom preverovaní vedomostí zakazuje používanie nepovolených zdrojov informácií (napr. mobilný telefón, „ťahák“, zošit, kniha, smart hodinky, internet…).
  9. Ak sa žiak cez voľné hodiny alebo pred začatím vyučovania zdržiava na chodbe, je povinný zachovávať pokoj, aby nerušil vyučovanie v triedach.
  10. V školskej budove sa žiak správa spoločensky. Prejavy dôverných vzťahov nepatria na pracovisko. Dodržiava princípy demokracie a humanity.
  11. Spolužiakom umožní nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním.
  12. Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po ukončení hodiny žiak ho pozdraví postavením sa v lavici. Takto zdraví aj ostatných zamestnancov školy.
  13. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných prítomných na výchovno-vzdelávacom procese alebo ho narúša do takej miery, že výchovno-vzdelávací proces znemožňuje, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnenie ho do samostatnej miestnosti s pedagogickým zamestnancom. Riaditeľka školy bezodkladne privolá: zákonného zástupcu žiaka v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o rodine (ďalej len zákonný zástupca), zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu riaditeľka školy vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou osobného spisu žiaka.
  14. Dodržuje čistotu v laviciach, v triedach, na chodbách, sociálnych zariadeniach aj pred budovou školy. Počas prestávok a voľných hodín nesedí na radiátoroch a oknách. Po chodbách sa pohybuje po pravej strane a z bezpečnostných dôvodov nebeží. Vo dverách dáva prednosť učiteľom a ostatným zamestnancom školy, prípadne iným dospelým osobám.
  15. Po skončení vyučovania žiak zanechá svoje pracovné miesto v poriadku, t.j. v lavici nenecháva papiere, desiatu a pod. Nelepí žuvačky na žiadne miesto v školskej budove. Stoličku opatrne položí na lavicu. Nezanecháva TV úbor v škole, laboratórne plášte musia byť čisté a pekne uložené. Stratené a zabudnuté veci sa skladujú u pána školníka a vydávajú sa raz mesačne.
  16. Žiak každej triedy sa podieľa na finančnom zabezpečení hygienických potrieb (mydlo, papierové utierky, toaletný papier).
  17. Žiak šetrí spoločný majetok. Predovšetkým šetrne zaobchádza s knihami, učebnicami a učebnými pomôckami. Každú učebnicu si vzadu označí menom a triedou. Učebnice je žiak povinný načas odovzdať (podľa rozpisu). Stratené učebnice musí žiak zabezpečiť, napr. prekopírovaním, a odovzdať spolu s ostatnými. Vo výnimočných prípadoch ich odovzdá najneskôr deň pred odovzdávaním vysvedčení, inak pôjde o hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy. Žiak nepoškodzuje zariadenie budovy školy, tried a záchodov. Prísne sa zakazuje písať a lepiť nálepky na lavice, stoličky, nástenné noviny, obloženia tried, laboratórne stoly, poškodzovať maľovku na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovať školský majetok. Nie je povolené ani prenášať zariadenie z jednej triedy do druhej bez vedomia zodpovedného profesora. Žiak v plnom rozsahu uhradzuje škodu, ktorú zavinil úmyselne alebo z ľahostajnosti, súčasne mu môže byť udelené výchovné opatrenie podľa Vnútorného poriadku až vylúčením zo školy.
  18. Počas exkurzií, kurzov, výletov a vychádzok sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka školské predpisy. Ak bolo žiakovi udelené výchovné opatrenie, môže byť z podujatia vylúčený a bude mu určená náhradná činnosť v škole.

   Na týchto podujatiach je žiak povinný:

   1. dostaviť sa včas na určené miesto,
   2. spoločne so skupinou odísť a spoločne sa vrátiť,
   3. bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu,
   4. dodržiavať zásady o bezpečnosti a ochrane zdravia,
   5. dôsledne rešpektovať pokyny vyučujúcich ako aj nariadenia, uvedené v poučení pre žiakov, s ktorými je žiak oboznámený pred začiatkom exkurzií a zájazdov,
   6. po ukončení podujatia v skupine sa osobne nahlásiť pedagogickému dozoru, aby tento registroval jeho návrat, výkon činnosti a rozhodol o ďalšej činnosti žiaka,
   7. zabezpečiť si vhodný odev, materiálne a iné vybavenie podľa požiadaviek vyučujúceho,
   8. na všetkých akciách organizovaných školou dôsledne dodržiavať pravidlá Vnútorného poriadku školy pre žiakov.

   Žiaci IV. zdravotnej skupiny sa zúčastňujú školských výletov, zimných lyžiarskych kurzov a jednodňových exkurzií len so súhlasom vedúceho akcie, ktorého musia o svojom zaradení do IV. zdravotnej skupiny vopred informovať.

  19. Žiakovi sa prísne zakazuje v škole a v bezprostrednom okolí školy vulgárne sa vyjadrovať, fajčiť, hrať hazardné hry, požívať alkoholické nápoje a drogy (omamné a psychotropné látky, jedy a ich prekurzory). Ďalej sa zakazuje prísť do priestorov školy a na školské podujatia pod vplyvom alkoholických nápojov, drog, ako aj vnášať do týchto priestorov takéto látky a predmety s ich obsahom. Súčasne sa zakazuje prechovávanie drog, akékoľvek podnecovanie k ich zneužívaniu, výroba, distribúcia a obchodovanie s nimi. Porušenie týchto zákazov sa považuje za hrubé porušenie disciplíny a Vnútorného poriadku školy pre žiakov, a preto žiakom bude za to udelené výchovné opatrenie a podľa závažnosti aj znížená známka zo správania, prípadne môžu byť vylúčení zo štúdia na našej škole.
  20. V škole je zakázané šikanovanie v akejkoľvek podobe: v nepriamej podobe (prehliadanie, ignorovanie a iné), v priamej podobe – fyzická agresia, verbálna agresia, psychické manipulovanie a týranie, kyberšikanovanie a iná agresia. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o úmyselné a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rozličných dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.

   Pri riešení a hodnotení šikanovania budeme postupovať podľa internej Smernice k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov platnej od 01.09.2018. Za preukázané šikanovanie budú udeľované výchovné opatrenia: pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie zo školy a v najzávažnejších prípadoch až vylúčenie zo štúdia na strednej škole, prípadne oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.

 4. počas dištančného vzdelávania:
  1. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania vo všetkých predmetoch. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť. Neplnoletých žiakov ospravedlňuje elektronickou formou (e-mail) zákonný zástupca do 5 pracovných dní. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami do 5 pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny budú evidované ako neospravedlnené.
  2. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.
 5. Povinnosti týždenníkov:
  1. hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút v kancelárii zástupkýň riaditeľky školy,
  2. po príchode vyučujúceho na vyučovaciu hodinu hlásiť mená neprítomných spolužiakov,
  3. zodpovedať za to, že školská didaktická technika (hlavne počítač alebo notebook na katedre) nebude žiakmi svojvoľne používaná počas prestávok ani po vyučovaní; poškodenie inventára a zariadenia školy ihneď hlásiť triednemu učiteľovi, resp. náhradnému triednemu učiteľovi,
  4. zavrieť okná, vodovodné uzávery, vypnúť všetky elektrické spotrebiče v učebni,
  5. pri neplánovanej zmene vyučovacej miestnosti zmenu ihneď ohlásiť vyučujúcemu,
  6. zhasiť svetlo po vyučovaní, cez voľné hodiny,
  7. udržiavať poriadok v skrinkách a zásuvkách,
  8. po ukončení vyučovania umyť tabuľu, urobiť poriadok v laviciach, zdvihnúť všetky stoličky.

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania a ospravedlňovanie neprítomnosti

 1. Žiak neopúšťa budovu školy cez voľné hodiny ani cez prestávky. Výnimkou sú žiaci 3.r. a 4.r., ktorí môžu požiadať o vydanie permanentnej priepustky v čase voľných hodín. Ak žiakom 3.r. a 4.r. odpadnú 2 vyučovacie hodiny po sebe, môžu byť uvoľnení triednym učiteľom po vypísaní skupinovej priepustky a odchádzajú všetci spolu. Neplnoletým žiakom sa priepustky vydajú na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.

  V prípade vážnych dôvodov musí žiak svoj odchod zo školy dopredu konzultovať s triednym učiteľom, prípadne zastupujúcim triednym učiteľom, alebo s vyučujúcim, z ktorého hodiny potrebuje odísť. Žiak je vždy povinný učiteľovi dopredu predložiť písomné požiadanie rodiča alebo zákonného zástupcu o uvoľnenie z vyučovania. Plnoletý žiak žiada písomne o uvoľnenie sám. V prípade nečakanej udalosti je možné uvoľniť žiaka z vyučovania aj na požiadanie zákonného zástupcu žiaka podané elektronickou formou. Táto povinnosť žiaka sa vzťahuje na celé vyučovanie (0. – 9. vyučovacia hod.). Uvoľnený žiak je povinný predložiť na vrátnici školy priepustku podpísanú triednym učiteľom, náhradným triednym učiteľom alebo vyučujúcim, ktorý ho zo svojej hodiny uvoľnil v čase od 0. až do 7. hodiny.

  Žiaci nebudú uvoľňovaní z vyučovania z dôvodov: odborného doučovania na iných školách, návštev autoškoly, absolvovania cvičných jázd v autoškole.

 2. Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania zo zdravotných alebo iných dôvodov na požiadanie rodiča na obdobie maximálne tri pracovné dni za sebou. V prípade dlhšej (viac ako tri dni) neprítomnosti na vyučovaní zo zdravotných dôvodov, žiak musí predložiť aj lekárske potvrdenie o návšteve lekára. Ak lekárske potvrdenie nepredloží, bude mu evidovaná absencia a udelené výchovné opatrenie podľa počtu neospravedlnených hodín.

  Ak ide o dlhšiu (viac ako tri dni) neprítomnosť z iných dôvodov, žiak môže byť uvoľnený z vyučovania len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka riaditeľke školy (s vedomím triedneho učiteľa), a to aspoň dva pracovné dni vopred. V opačnom prípade mu bude udelené pokarhanie triednym učiteľom. Ak žiak vopred žiadosť vôbec nepodá, bude mu udelené pokarhanie od riaditeľky školy.

  Plnoletý žiak žiada písomne o uvoľnenie z vyučovania sám.

 3. Ak RÚVZ žiakovi nariadi povinnú karanténu, vzniknutá absencia sa do vymeškaných hodín nezapočítava.
 4. Žiak môže požiadať o 1 deň študijného voľna pred krajským kolom vedomostných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR (predmetové olympiády, Turnaj mladých fyzikov, Zenit, SOČ) a o 3 dni študijného voľna pred celoštátnym kolom týchto súťaží.
 5. Neprítomnosť žiaka okamžite ohlasuje rodič, resp. zákonný zástupca, na sekretariát školy. Plnoletý žiak môže oznámiť svoju neprítomnosť na vyučovaní sám. V prípade, že v priebehu 48 hodín od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, jeho neúčasť hodnoverným spôsobom, triedny učiteľ ho vyzve mailovou komunikáciou alebo sms správou, aby neprítomnosť žiaka ospravedlnil. Písomné ospravedlnenie predkladá žiak alebo jeho rodič či zákonný zástupca najneskôr do piatich pracovných dní po návrate na vyučovanie, inak sú vymeškané hodiny neospravedlnené. Akceptuje sa iba ospravedlnenie potvrdené na vzorovom tlačive, na to určenom, ktoré sa nachádza na stránke školy. Plnoletý žiak sa môže takou istou formou ospravedlniť sám, ale s vedomím rodiča, resp. zákonného zástupcu, ktorého podpis musí byť súčasťou ospravedlnenky.

  V prípade, že sa tak nestane, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.

  Za neospravedlnené hodiny budú žiakovi uložené výchovné opatrenie za polrok:

  1 až 2 neospravedlnené hodiny pokarhanie triednym učiteľom
  3 až 4 neospravedlnené hodiny pokarhanie riaditeľkou školy
  5 až 7 neospravedlnené hodiny znížená známka zo správania II. stupňa
  8 a viac neospravedlnených hodín znížená známka zo správania III. stupňa, prípadne podmienečné vylúčenie zo školy alebo vylúčenie zo školy

  Vymeškanie vyučovania z dôvodu reprezentácie školy alebo čerpania študijného voľna sa nezapočítava do absencie žiaka.

 6. O udelených výchovných opatreniach, neprospievaní a vysokej absencii bude rodič, prípadne zákonný zástupca žiaka informovaný elektronickou formou.
 7. Žiak je povinný zúčastniť sa minimálne 70% vyučovacích hodín. Pri nesplnení tejto podmienky riaditeľka školy na návrh vyučujúceho nariadi vykonať komisionálnu skúšku v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z., podľa § 57. Výsledok komisionálnej skúšky je potom pre žiaka v danom klasifikačnom období konečný. Dlhodobá neprítomnosť žiaka na vyučovaní z vážnych zdravotných dôvodov (napr. z dôvodu hospitalizácie) bude posudzovaná individuálne.
 8. Rodič alebo zákonný zástupca žiaka bude informovaný už po hodnotiacej porade za 1. alebo 3. štvrťrok: ak žiak nedosahuje dostatočné výsledky, ak nemá v každom predmete minimálne 1 známku.
 9. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. Vyučujúci určí čas a spôsob, ako si má žiak zameškané učivo osvojiť a predpísané písomné práce nahradiť. Ak sa žiak ospravedlňuje, ospravedlní sa mu len tá časť učebnej látky, na ktorej bol neprítomný z vážnych dôvodov, a to len 1 deň po neprítomnosti (netýka sa to učiva prebratého ešte za jeho prítomnosti).
 10. Ak je žiak práceneschopný, je neprípustné, aby vstupoval do školskej budovy, či už za účelom stravovania, alebo iným účelom. V žiadnom prípade mu nie je dovolená účasť len na vybraných vyučovacích hodinách.
 11. Ak žiak ochorie na nákazlivú chorobu alebo sa v jeho okolí takáto choroba vyskytne, je povinný to ihneď oznámiť na sekretariát školy.
 12. Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa prenášajú do ďalšieho školského roka alebo sa riešia na mimoriadnej klasifikačnej porade.
 13. Falšovanie ospravedlneniek je nedovolené pozmeňovanie úradných a iných dokladov, ktoré sa bude považovať za hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy pre žiakov.
 14. Lekárske potvrdenie platí len od lekára, u ktorého má žiak zdravotnú kartu, alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na odborné vyšetrenie. Jeho meno, telefónne číslo a adresu nahlási žiak na začiatku školského roka triednemu učiteľovi.
 15. Žiak má možnosť zúčastňovať sa hromadných lekárskych prehliadok a podľa pokynov lekára aj liečebných procedúr. Po absolvovaní liečebnej procedúry je povinný ihneď sa vrátiť na vyučovanie.
 16. Ak žiak nemá 18 rokov, potvrdenie o jeho práceneschopnosti, lekárskom vyšetrení a ošetrení musí byť podpísané aj rodičom, prípadne zákonným zástupcom žiaka.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

 1. Hodnotenie a klasifikácia prospechu
  1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov je v súlade so školským zákonom a Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike (ďalej len metodický pokyn).
  2. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov klasifikáciou.
  3. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný, 5 – nedostatočný.
  4. Riaditeľka školy oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú v súlade so školským vzdelávacím programom.
  5. V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“.
  6. Hodnotenie žiakov, ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu.
  7. Žiak má právo:

   1. vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom,
   2. dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia,
   3. na objektívne hodnotenie.
  8. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vykonáva priebežná a súhrnná klasifikácia žiaka. Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
  9. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva.
  10. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením sa zohľadňuje jeho zdravotné postihnutie a vychádza zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii školských poradenských zariadení.
  11. Komisionálne skúšky
  12. O povolení vykonať komisionálnu skúšku rozhoduje riaditeľka školy.
  13. Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak
   1. vykonáva rozdielovú skúšku,
   2. je skúšaný v náhradnom termíne,
   3. má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,
   4. vykonáva opravné skúšky,
   5. vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
   6. vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,
   7. riaditeľka školy tak rozhodne pri nedbalej dochádzke s absenciou viac ako 30% vymeškaných hodín z predmetu.
  14. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
 2. Hodnotenie a klasifikácia správania
  1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
  2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
  3. Správanie žiaka je hodnotené priebežne, za konkrétne klasifikačné obdobie, bez ohľadu na hodnotenie jeho správania v predošlých obdobiach.
  4. Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
  5. Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.
  6. Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
  7. Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
  8. Opatrenia vo výchove
  9. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
  10. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
  11. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade.
  12. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované priestupky voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie nasledovne:
   1. napomenutie od triedneho učiteľa,
   2. pokarhanie od triedneho učiteľa,
   3. pokarhanie od riaditeľa.
  13. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti:
   1. podmienečné vylúčenie,
   2. vylúčenie.
  14. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

Pokyny pre žiakov počas trvania pandémie ochorenia COVID-19

 1. Žiak je povinný pri nástupe do školy 2. septembra 2020 priniesť a následne odovzdať triednemu učiteľovi:
  1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy
  2. Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti
 2. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania 3 a viac dní z rôznych dôvodov, dané dokumenty (Zdravotný dotazník… a Vyhlásenie…) musí opätovne vyplniť a s aktuálnym dátumom odovzdať triednemu učiteľovi.
 3. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu. Do 14.09.2020 sa nespájajú vo vyučovaní skupiny žiakov z rôznych tried.
 4. Do 14.09.2020 je povinnosť používania rúšok vo všetkých vnútorných priestoroch školy.
 5. Od 16.09.2020 majú žiaci povinnosť používania rúšok v interiéri školy mimo svojej triedy. V prípade, že sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viacerých žiakov, je opäť povinnosťou žiakov nosiť rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy.
 6. Žiaci majú na každý deň dve rúška (z toho jedno náhradné musia mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 7. Žiaci dodržiavajú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami počas prestávok vzájomný odstup.
 8. Počas prestávok žiaci eliminujú prechádzanie po chodbách. Sú na školskom dvore alebo vo svojej triede, v ktorej dbajú o pravidelné vetranie.
 9. Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. posilňovňa a pod.) sa do 20.09.2020 nevyužívajú.
 10. Žiaci s obvyklým pobytom mimo územia SR (deti tzv. „pendlerov“) dochádzajú na pravidelné vyučovanie, ak ÚVZ SR neobmedzí režim prechodu štátnych hraníc.
 11. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 12. Žiaci minimalizujú zhromažďovanie sa pred školou.
 13. Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 14. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 15. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško, a je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne prevezmú.
 16. Žiak podozrivý na ochorenie COVID-19 nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka.
 17. Ak žiak, podozrivý na ochorenie COVID-19, je podrobený RT-PCR testu a výsledok je negatívny, výučba sa obnovuje pre všetkých žiakov, ktorým bola prerušená dochádzka do školy. Podozrivého žiaka ďalej sleduje príslušný RÚVZ, ostatní žiaci prinesú vyhlásenie o bezinfekčnosti, podpísané zákonným zástupcom. Ak je výsledok pozitívny, všetci žiaci, ktorým bola prerušená dochádzka do školy, naďalej ostávajú v domácom prostredí až do doby určenia postupu príslušného RÚVZ. Ak vylúčená nebola celá trieda, tak sa preruší školská dochádzka celej triedy až do doby určenia iného postupu príslušným RÚVZ.
 18. Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u 2 a viacerých žiakov, vykonáva sa ranný filter pri vstupe do budovy školy.
 19. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
 20. V období školského vyučovania môže riaditeľ školy podľa § 150 ods. 5 poskytnúť žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 voľno viac ako päť dní so súhlasom zriaďovateľa.
 21. Ak riaditeľ školy poskytne žiakom jednej triedy alebo žiakom viacerých tried voľno podľa bodu 20, čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole.
 22. Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z.z. sa predlžuje na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny a doplnky vo Vnútornom poriadku školy pre žiakov môže navrhovať pedagogická rada, žiacka školská rada, rada školy.
 2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s týmto dokumentom žiakov na triednických hodinách. Zákonných zástupcov žiakov na prvom zasadnutí združenia rodičov v danom školskom roku.
 3. Tento školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady, v rade školy a v žiackej školskej rade.
 4. Tento školský poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 7. septembra 2020.
 5. Dňom účinnosti tohto školského poriadku sa ruší školský poriadok zo dňa 4. septembra 2019.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 7. september 2020
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy