Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy
pre žiakov Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach na školský rok 2018/2019

Preambula

Vnútorný poriadok Gymnázia na Šrobárovej ulici č. 1 v Košiciach pre žiakov vydáva riaditeľka školy a upravuje práva a povinnosti žiakov tejto školy.
Vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov (predovšetkým Ústava Slovenskej republiky, Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len školský zákon), medzinárodných paktov a dohovorov (predovšetkým Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa) upravuje najmä podrobnosti o

 1. výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
 2. prevádzke a vnútornom režime školy,
 3. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 4. podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Práva žiaka

 1. všeobecné
 2. vo vzdelaní
 3. vo výchove
 4. v sociálnej a zdravotnej oblasti
 1. Všeobecné práva žiaka:
  1. právo na plný harmonický rozvoj svojej osobnosti
  2. právo na vzdelanie, ktoré je bezplatné
  3. právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi
  4. právo na sociálnu a zdravotnú starostlivosť
  5. všetky práva môže používať každé dieťa bez ohľadu na pohlavie, rasu, náboženstvo, jazyk, politické presvedčenie
  6. právo na ochranu a pomoc najmä pred prejavmi šikanovania
  7. právo na odpočinok
  8. právo na zdravý životný štýl
  9. právo na ochranu súkromia, cti a povesti
 2. Práva žiaka vo vzdelaní:
  1. právo na výber štúdia cudzieho jazyka, právo na výber zamerania štúdia na našom gymnáziu
  2. právo na sprístupnenie všetkých informácií a poradenstva týkajúcich sa výchovy k povolaniu
  3. umožnenie prístupu k vedeckým a technickým poznatkom a moderným metódam vyučovania
  4. umožnenie štúdia v zahraničí
  5. zúčastňovať sa na práci krúžkov, ktoré pracujú na škole
  6. výrazne talentovaní žiaci môžu požiadať o individuálny študijný program
  7. právo na individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 3. Práva žiaka vo výchove:
  1. právo slobodne vyjadrovať svoje vlastné názory
  2. právo na rozvoj nadania, duševných a fyzických schopností
  3. rozvíjanie úcty k prírode, k národnej a kultúrnej identite, k jazyku
  4. právo vyznávať vlastné náboženstvo
  5. zúčastňovať sa na kultúrnom, umeleckom a športovom živote
  6. využívať služby výchovnej poradkyne a školskej psychologičky
  7. právo na slobodu prejavu, pričom rešpektuje práva alebo povesť iných ľudí, ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, zdravia, morálky, právo na multikultúrne prostredie
 4. Práva žiaka v sociálnej a zdravotnej oblasti:
  1. právo na vytvorenie podmienok pre odpočinok, zábavu, hru a oddychové aktivity
  2. právo na využívanie školskej zdravotnej služby
  3. právo na stravovanie sa v školskej jedálni
  4. právo vytvárať a organizovať mládežnícke združenia
  5. právo na bezpečnosť pri práci národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, zdravia, morálky, právo na multikultúrne prostredie

Žiacka školská rada

Na našej škole pôsobí žiacka školská rada, ktorá sa:

 1. vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
 2. podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
 3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje návrhy, zastupuje žiakov aj navonok,
 4. organizuje všeobecné, priame a tajné voľby zástupcu žiakov do Rady školy, odvoláva zástupcu žiakov v Rade školy.

Povinnosti žiaka

 1. všeobecné
 2. pred vyučovaním
 3. počas vyučovania
 1. Žiak je vždy zdvorilý, slušný a správa sa úctivo ku všetkým učiteľom, pracovníkom školy, návštevám školy a rodičom. K spolužiakom je priateľský a taktný.
 2. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy, triedy a váži si ju. Žiak pozdravuje zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy, vrátane školskej jedálne.
 3. Žiak prichádza do školy spravidla 15 minút pred vyučovaním. Za neskorý príchod žiaka na vyučovanie bude považovaný príchod na 1. vyučovaciu hodinu neskôr ako 7:55 hod.. Rovnako sa žiak dopúšťa priestupku, ak príde neskoro na každú ďalšiu vyučovaciu hodinu bez akceptovateľného vysvetlenia. Ak sa priestupok zopakuje za polrok, bude žiakovi udelené výchovné opatrenie:
  3 až 5 neskorých príchodov pokarhanie triednym učiteľom
  6 až 8 neskorých príchodov pokarhanie riaditeľkou školy
  9 a viac neskorých príchodov znížená známka zo správania
 4. Každý žiak je povinný nosiť ISIC preukaz nášho gymnázia, zaregistrovať sa pomocou neho pri príchode do školy a pri každom odchode zo školy (nielen po vyučovaní) na termináli pri vrátnici školy a predložiť ho na požiadanie zamestnancov školy.

  Stratu preukazu je žiak povinný hlásiť do 2 pracovných dní v kancelárii zástupkýň.

  V prípade, že žiak nemá pri sebe ISIC preukaz, je povinný zaregistrovať svoj príchod a odchod na tlačive na vrátnici, pričom sa musí preukázať občianskym preukazom. Ak žiak nemá občiansky preukaz, musí jeho totožnosť potvrdiť triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti iný učiteľ, ktorý žiaka pozná. Zápis žiaka na vrátnici vykonáva poverená osoba.

  Ak sa žiak nezaeviduje na termináli ani na tlačive na vrátnici, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu bude udelené výchovné opatrenie za polrok:

  2 až 5-krát pokarhanie triednym učiteľom
  6 až 8-krát pokarhanie riaditeľkou školy
  9 a viackrát znížená známka zo správania
 5. Pokiaľ vedenie školy neurčí inak, platí nasledujúci časový plán vyučovacích hodín:
  Hodina Začiatok Koniec
  0. hodina 7:05 7:50
  1. hodina 8:00 8:45
  2. hodina 8:50 9:35
  3. hodina 9:45 10:30
  4. hodina 10:50 11:35
  5. hodina 11:45 12:30
  6. hodina 12:40 13:25
  7. hodina 13:30 14:15
  8. hodina 14:45 15:30
  9. hodina 15:35 16:20
 6. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený a včas.
 7. Do školy nosí žiak iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Má zakázané nosiť so sebou a manipulovať s vecami, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie spolužiakov. Nesmie nosiť zbrane, výbušniny, omamné látky, drogy a jedy. Za svoj majetok zodpovedá žiak v plnej miere. Škola nenesie zodpovednosť za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie.
 8. Žiakovi sa zakazuje používať všetky elektronické prístroje, na ktorých používanie nemá výslovný súhlas vyučujúceho (vyučujúci môže povoliť žiakovi používať notebook, kalkulačku a pod.).

  Počas vyučovania žiak musí vypnúť mobilný telefón či iné elektronické komunikačné zariadenie a odložiť si ho do tašky. Cez prestávky ho môže uviesť do tichého režimu, aby zvonením nevyrušoval v priestoroch školy.

  Za opakované porušenie tohto zákazu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.

 9. Žiakovi sa zakazuje používať dataprojektor v učebniach školy. Za porušenie tohto zákazu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
 10. V školskej budove sa žiak správa spoločensky. Prejavy dôverných vzťahov nepatria na pracovisko. Dodržiava princípy demokracie a humanity. Spolužiakom umožní nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním. Dodržuje čistotu v laviciach, v triedach, na chodbách, sociálnych zariadeniach aj pred budovou školy. Počas prestávok a voľných hodín nesedí na radiátoroch a oknách. Po chodbách sa pohybuje po pravej strane a z bezpečnostných dôvodov nebeží. Vo dverách dáva prednosť učiteľom a ostatným zamestnancom školy, prípadne iným dospelým osobám.
 11. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných prítomných na výchovno-vzdelávacom procese alebo ho narúša do takej miery, že výchovno-vzdelávací proces znemožňuje, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnenie ho do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.

  Riaditeľka školy bezodkladne privolá:

  • zákonného zástupcu žiaka v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o rodine (ďalej len zákonný zástupca),
  • zdravotnú pomoc,
  • policajný zbor.

  Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu riaditeľka školy vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou osobného spisu žiaka.

 12. Žiak šetrí spoločný majetok. Predovšetkým šetrne zaobchádza s knihami, učebnicami a učebnými pomôckami. Každú učebnicu si vzadu označí menom a triedou. Učebnice je žiak povinný načas odovzdať (podľa rozpisu). Stratené učebnice musí žiak zabezpečiť, napr. prekopírovaním, a odovzdať spolu s ostatnými. Vo výnimočných prípadoch ich odovzdá najneskôr deň pred odovzdávaním vysvedčení, inak pôjde o hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy. Žiak nepoškodzuje zariadenie budovy školy, tried a záchodov. Prísne sa zakazuje písať a lepiť nálepky na lavice, stoličky, nástenné noviny, obloženia tried, laboratórne stoly, poškodzovať maľovku na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovať školský majetok. Nie je povolené ani prenášať zariadenie z jednej triedy do druhej bez vedomia zodpovedného profesora. Žiak v plnom rozsahu uhradzuje škodu, ktorú zavinil úmyselne alebo z ľahostajnosti, súčasne mu môže byť udelené výchovné opatrenie podľa Vnútorného poriadku až vylúčením zo školy.
 13. Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po ukončení hodiny žiak vstaním z lavice pozdraví vyučujúceho. Takto zdraví pri vstupe do triedy aj všetkých zamestnancov školy.
 14. Ihneď po skončení hodiny žiak odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu alebo sa v tichosti presťahuje cez prestávku do rozvrhom určenej učebne.
 15. Predpísané písomné práce a písomné práce väčšieho rozsahu sa spravidla píšu maximálne 1 za deň. Malé písomné práce možno písať v neobmedzenom počte a nemusia byť vopred oznámené.
 16. Ak sa žiak sťahuje do inej učebne, je povinný to vykonať aspoň 2 minúty pred zvonením. V okamihu zazvonenia sú všetci žiaci v učebni alebo pred učebňou.
 17. Ak sa žiak cez voľné hodiny alebo pred začatím vyučovania zdržiava na chodbe, je povinný zachovávať pokoj, aby nerušil vyučovanie v triedach.
 18. Žiak neopúšťa budovu školy cez voľné hodiny ani cez prestávky. Výnimkou sú žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí môžu požiadať o vydanie permanentnej priepustky v čase voľných hodín. Ak žiakom 3. a 4. ročníka odpadnú 2 vyučovacie hodiny zaradom, môžu byť uvoľnení triednym učiteľom po vypísaní skupinovej priepustky a odchádzajú všetci spolu. Neplnoletým žiakom sa priepustky vydajú na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka.

  V prípade vážnych dôvodov musí svoj odchod zo školy dopredu konzultovať s triednym učiteľom, prípadne zastupujúcim triednym učiteľom, alebo s vyučujúcim, z ktorého hodiny potrebuje odísť. Žiak je vždy povinný učiteľovi dopredu predložiť písomné požiadanie rodiča alebo zákonného zástupcu o uvoľnenie z vyučovania. Plnoletý žiak žiada písomne o uvoľnenie sám. V prípade nečakanej udalosti je možné uvoľniť žiaka z vyučovania aj na požiadanie zákonného zástupcu žiaka podané elektronickou formou. Plnoletý žiak môže o uvoľnenie z vyučovania písomne požiadať sám. Táto povinnosť žiaka sa vzťahuje na celé vyučovanie (0. – 9. vyučovacia hod.). Uvoľnený žiak je povinný počas celého vyučovania predložiť na vrátnici školy priepustku podpísanú triednym učiteľom, náhradným triednym učiteľom alebo vyučujúcim, ktorý ho zo svojej hodiny uvoľnil.

 19. Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania zo zdravotných alebo iných dôvodov na požiadanie rodiča na obdobie maximálne tri pracovné dni za sebou.

  V prípade dlhšej (viac ako tri dni) neprítomnosti na vyučovaní zo zdravotných dôvodov, žiak musí predložiť aj lekárske potvrdenie o návšteve lekára. Ak lekárske potvrdenie nepredloží, bude mu evidovaná absencia a udelené výchovné opatrenie podľa počtu neospravedlnených hodín.

  Ak ide o dlhšiu (viac ako tri dni) neprítomnosť z iných dôvodov, žiak môže byť uvoľnený z vyučovania len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka riaditeľke školy (s vedomím triedneho učiteľa), a to aspoň dva pracovné dni vopred. V opačnom prípade mu bude udelené pokarhanie triednym učiteľom. Ak žiak vopred žiadosť vôbec nepodá, bude mu udelené pokarhanie od riaditeľky školy. Plnoletý žiak žiada písomne o uvoľnenie z vyučovania sám.

  Žiak môže požiadať o 1 deň študijného voľna pred krajským kolom vedomostných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR (predmetové olympiády, Turnaj mladých fyzikov, Zenit, SOČ) a o 3 dni študijného voľna pred celoštátnym kolom týchto súťaží.

 20. Ak sa žiak rozhodne absolvovať študijný pobyt na obdobnej strednej škole v zahraničí, môže po návrate pokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku alebo absolvovať maturitnú skúšku na našej škole len po vykonaní predpísaných rozdielových skúšok za ročník, ktorý absolvoval a ukončil v zahraničí. Pred odchodom do zahraničia rodičia žiaka, resp. zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak svedomím rodiča, resp. zákonného zástupcu, požiada/jú o povolenie študijného pobytu riaditeľku školy a priloží/ia potvrdenie o budúcom štúdiu v zahraničí. Túto žiadosť predloží/ia minimálne 2 týždne vopred.
 21. Neprítomnosť žiaka okamžite ohlasuje rodič, resp. zákonný zástupca, na sekretariát školy. V prípade, že v priebehu 48 hodín od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, jeho neúčasť hodnoverným spôsobom, triedny učiteľ ho vyzve mailovou komunikáciou alebo sms správou, aby neprítomnosť žiaka ospravedlnil. Písomné ospravedlnenie predkladá žiak alebo jeho rodič či zákonný zástupca najneskôr do piatich pracovných dní po návrate na vyučovanie, inak sú vymeškané hodiny neospravedlnené. Plnoletý žiak sa môže ospravedlňovať sám písomnou formou, pričom ospravedlnenie musí byť opatrené aj podpisom a potvrdením rodiča, resp. zákonného zástupcu. V prípade, že sa tak nestane, môže triedny učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.

  Za neospravedlnené hodiny budú žiakovi uložené výchovné opatrenie za polrok:

  1 až 2 neospravedlnené hodiny pokarhanie triednym učiteľom
  3 až 4 neospravedlnené hodiny pokarhanie riaditeľkou školy
  5 až 7 neospravedlnené hodiny znížená známka zo správania II. stupňa
  8 a viac neospravedlnených hodín znížená známka zo správania III. stupňa, prípadne podmienečné vylúčenie zo školy alebo vylúčenie zo školy

  Vymeškanie vyučovania z dôvodu reprezentácie školy alebo čerpania študijného voľna sa nezapočítava do absencie žiaka.

 22. O udelených výchovných opatreniach, neprospievaní a vysokej absencii bude rodič, prípadne zákonný zástupca žiaka informovaný elektronickou formou.

  Žiak je povinný zúčastniť sa minimálne 75% vyučovacích hodín. Pri nesplnení tejto podmienky môže riaditeľka školy na návrh vyučujúceho nariadiť komisionálnu skúšku v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z., podľa § 57. Výsledok komisionálnej skúšky je potom pre žiaka v danom klasifikačnom období konečný.

  Rodič alebo zákonný zástupca žiaka bude informovaný už po hodnotiacej porade za 1. alebo 3. štvrťrok

  • ak žiak nedosahuje dostatočné výsledky,
  • ak nemá v každom predmete minimálne 1 známku.
 23. Žiak môže prijímať návštevu v školskej budove iba v nevyhnutných prípadoch, a to len na chodbe pri vrátnici školy.
 24. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny. Vyučujúci určí čas a spôsob, ako si má žiak zameškané učivo osvojiť a predpísané písomné práce nahradiť. Ak sa žiak ospravedlňuje, ospravedlní sa mu len tá časť učebnej látky, na ktorej bol neprítomný z vážnych dôvodov, a to len 1 deň po neprítomnosti (netýka sa to učiva prebratého ešte za jeho prítomnosti).
 25. Žiak chodí na vyučovanie čisto a slušne oblečený. Denne dbá o svoju osobnú hygienu. Osobitne dbá na hygienu rúk a hlavy. Oblečenie a účes musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Aj v letnom období musí oblečenie spĺňať požiadavky pracovného oblečenia, nie plážového alebo športového oblečenia. Na hodinách telesnej výchovy sa pre študentov triedy požaduje jednotný športový úbor podľa dohody.

  Od žiaka sa vyžaduje v dňoch otvorenia a ukončenia školského roka, vydávania vysvedčení, rozlúčky s maturantmi a v dňoch kultúrnych podujatí, aby prišiel do školy vo vhodnom spoločenskom oblečení podľa pokynov triedneho učiteľa alebo vedenia školy (napr. nevhodné je športové oblečenie).

  Za porušenie týchto pravidiel bude žiakovi udelené výchovné opatrenie za polrok:

  porušenie 2 až 3-krát pokarhanie triednym učiteľom
  porušenie viac ako 3-krát pokarhanie riaditeľkou školy
 26. Ak žiak ochorie na nákazlivú chorobu alebo sa v jeho okolí takáto choroba vyskytne, je povinný to ihneď oznámiť na sekretariát školy.
 27. V zmysle smerníc MŠ SR č. 9086/1987 — 422 z 01.09.1987 je povinný každý žiak, ktorý utrpel úraz, okamžite to hlásiť vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi, alebo Ing. Otomarovi Pejkovi. Všetky úrazy musia byť evidované a registrované v knihe úrazov.
 28. Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa prenášajú do ďalšieho školského roka alebo sa riešia na mimoriadnej klasifikačnej porade.
 29. Falšovanie ospravedlneniek je nedovolené pozmeňovanie úradných a iných dokladov, ktoré sa bude považovať za hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy pre žiakov.
 30. Osobný kontakt žiakov s vedením školy sa povoľuje iba cez úradné hodiny, ktoré sú denne od 10:00 do 12:00 hod., inokedy iba v nevyhnutných prípadoch.
 31. Ak je žiak práceneschopný, je neprípustné, aby vstupoval do školskej budovy, či už za účelom stravovania, alebo iným účelom. V žiadnom prípade mu nie je dovolená účasť len na vybraných vyučovacích hodinách.
 32. Lekárske potvrdenie platí len od lekára, u ktorého má žiak zdravotnú kartu, alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na odborné vyšetrenie. Jeho meno, telefónne číslo a adresu nahlási žiak na začiatku školského roka triednemu učiteľovi.
 33. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iných osobných údajov.
 34. Žiak má možnosť zúčastňovať sa hromadných lekárskych prehliadok a podľa pokynov lekára aj liečebných procedúr. Po absolvovaní liečebnej procedúry je povinný ihneď sa vrátiť na vyučovanie. Potvrdenie o lekárskom vyšetrení musí byť podpísané aj rodičom, prípadne zákonným zástupcom žiaka.
 35. Počas exkurzií, kurzov, výletov a vychádzok sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka školské predpisy. Ak bolo žiakovi udelené výchovné opatrenie, môže byť z podujatia vylúčený a bude mu určená náhradná činnosť v škole.

  Na týchto podujatiach je žiak povinný:

  1. dostaviť sa včas na určené miesto,
  2. spoločne so skupinou odísť a spoločne sa vrátiť,
  3. bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu,
  4. dodržiavať zásady o bezpečnosti a ochrane zdravia,
  5. dôsledne rešpektovať pokyny vyučujúcich ako aj nariadenia, uvedené v poučení pre žiakov, s ktorými je žiak oboznámený pred začiatkom exkurzií a zájazdov,
  6. po ukončení podujatia v skupine sa osobne nahlásiť pedagogickému dozoru, aby tento registroval jeho návrat, výkon činnosti a rozhodol o ďalšej činnosti žiaka,
  7. zabezpečiť si vhodný odev, materiálne a iné vybavenie podľa požiadaviek vyučujúceho,
  8. na všetkých akciách organizovaných školou dôsledne dodržiavať pravidlá Vnútorného poriadku školy pre žiakov.

  Žiaci IV. zdravotnej skupiny sa zúčastňujú školských výletov, zimných lyžiarskych kurzov a jednodňových exkurzií len so súhlasom vedúceho akcie, ktorého musia o svojom zaradení do IV. zdravotnej skupiny vopred informovať.

 36. Žiakovi sa prísne zakazuje v škole a v bezprostrednom okolí školy vulgárne sa vyjadrovať, fajčiť, hrať hazardné hry, požívať alkoholické nápoje a drogy (omamné a psychotropné látky, jedy a ich prekurzory). Ďalej sa zakazuje prísť do priestorov školy a na školské podujatia pod vplyvom alkoholických nápojov, drog, ako aj vnášať do týchto priestorov takéto látky a predmety s ich obsahom. Súčasne sa zakazuje prechovávanie drog, akékoľvek podnecovanie k ich zneužívaniu, výroba, distribúcia a obchodovanie s nimi. Porušenie týchto zákazov sa považuje za hrubé porušenie disciplíny a Vnútorného poriadku školy pre žiakov, a preto žiakovi bude za to udelené výchovné opatrenie a podľa závažnosti aj znížená známka zo správania, prípadne môže byť vylúčený zo štúdia na našej škole.
 37. V škole je zakázané šikanovanie v akejkoľvek podobe: v nepriamej podobe (prehliadanie, ignorovanie a iné), v priamej podobe – fyzická agresia, verbálna agresia, psychické manipulovanie a týranie, kyberšikanovanie a iná agresia. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o úmyselné a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rozličných dôvodov nevedie alebo nemôžu brániť.

  Pri riešení a hodnotení šikanovania budeme postupovať podľa internej Smernice k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov platnej od marca 2017.

  Za preukázané šikanovanie budú udeľované výchovné opatrenia: pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie zo školy a v najzávažnejších prípadoch až vylúčenie zo štúdia na strednej škole, prípadne oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru Slovenskej republiky, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.

 38. Žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a laboratórne poriadky.
 39. Žiak je povinný sledovať oznamy vedenia školy o zmenách v rozvrhu prípadne ďalšie informácie na webovom sídle školy a v školskom rozhlase.
 40. Po skončení vyučovania žiak zanechá svoje pracovné miesto v poriadku, t.j. v lavici nenecháva papiere, desiatu a pod. Nelepí žuvačky na žiadne miesto v školskej budove. Stoličku opatrne položí na lavicu. Nezanecháva TV úbor v škole, laboratórne plášte musia byť čisté a pekne uložené. Stratené a zabudnuté veci sa skladujú u pána školníka a vydávajú sa raz mesačne.
 41. Žiak každej triedy sa podieľa na finančnom zabezpečení hygienických potrieb (mydlo, uterák, toaletný papier) a stravujúci sa v školskej jedálni zabezpečia aj papierové obrúsky.
 42. Povinnosti týždenníkov:
  1. hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút v kancelárii zástupkýň riaditeľky školy,
  2. po príchode vyučujúceho na vyučovaciu hodinu mu hlásiť mená neprítomných spolužiakov,
  3. neprášiť utierky na tabule z okien orientovaných na ulicu, zásadne utierať tabuľu vlhkou špongiou, doplňovať kriedy (z vrátnice),
  4. zodpovedať za to, že školská didaktická technika (hlavne počítač alebo notebook na katedre) nebude žiakmi svojvoľne používaná počas prestávok ani po vyučovaní; poškodenie inventára a zariadenia školy ihneď hlásiť triednemu učiteľovi, resp. náhradnému triednemu učiteľovi,
  5. zavrieť okná, vodovodné uzávery, vypnúť všetky elektrické spotrebiče v učebni,
  6. pri neplánovanej zmene vyučovacej miestnosti zmenu ihneď ohlásiť vyučujúcemu,
  7. zhasiť svetlo po vyučovaní, cez voľné hodiny,
  8. udržiavať poriadok v skrinkách a zásuvkách,
  9. po ukončení vyučovania umyť tabuľu, dosku pod tabuľou, urobiť poriadok vlaviciach, zdvihnúť všetky stoličky.

Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny a doplnky vo Vnútornom poriadku školy pre žiakov môže navrhovať pedagogická rada, žiacka školská rada, rada školy.
 2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s týmto dokumentom žiakov a ich rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov na prvom zasadnutí združenia rodičov.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 01. september 2018
PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy