Vnútorný poriadok školy

Vnútorný poriadok školy
pre žiakov Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach na školský rok 2021/2022

Vnútorný poriadok Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach vydáva riaditeľka školy a upravuje práva a povinnosti žiakov tejto školy.

Žiak Gymnázia si vybral túto školu slobodne a dobrovoľne. Svojím výberom sa zaviazal, že bude rešpektovať a dodržiavať vnútorný poriadok školy, ktorý vychádza zo všeobecne záväzných právnych predpisov (predovšetkým Ústava SR, Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon), Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, medzinárodné pakty a dohovory (predovšetkým Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor o právach dieťaťa) upravuje najmä podrobnosti o

 1. výkone práv a povinností žiakov a ich zákonných zástupcov v škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy,
 2. prevádzke a vnútornom režime školy,
 3. podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 4. podmienkach nakladania s majetkom, ktorý škola spravuje, ak tak rozhodne zriaďovateľ.

Organizácia vyučovania

 1. Vyučovanie prebieha 5 dní v týždni. Počet vyučovacích hodín je stanovený učebným plánom a rozvrhom hodín. Pokiaľ vedenie školy neurčí inak, platí nasledovný časový rozvrh vyučovacích hodín.
 2. Hodina Začiatok hodiny Koniec hodiny Začiatok prestávky Koniec prestávky
  0. 7:05 7:50 7:50 8:00
  1. 8:00 8:45 8:45 8:50
  2. 8:50 9:35 9:35 9:45
  3. 9:45 10:30 10:30 10:50
  4. 10:50 11:35 11:35 11:45
  5. 11:45 12:30 12:30 12:40
  6. 12:40 13:25 13:25 13:30
  7. 13:30 14:15 14:15 14:30
  8. 14:30 15:15 15:15 15:20
  9. 15:20 16:05
 3. Prestávka na obed je zabezpečená individuálne v rozvrhu hodín v čase 5. – 8. hodiny.
 4. Podľa rozvrhu hodín sú individuálne určené triednické hodiny.
 5. Ak sa žiak sťahuje do inej učebne, je povinný to vykonať aspoň 2 minúty pred zvonením. V okamihu zazvonenia sú všetci žiaci v učebni alebo pred učebňou.
 6. Na hodinách telesnej výchovy sa pre žiakov triedy požaduje športový úbor podľa dohody.
 7. Na vyučovacích hodinách, ktorých súčasťou sú praktické a laboratórne cvičenia, používajú žiaci ochranný odev a riadia sa prevádzkovým poriadkom.
 8. Od žiaka sa vyžaduje v dňoch otvorenia a ukončenia školského roka, vydávania vysvedčení, rozlúčky s maturantmi a v dňoch kultúrnych podujatí, aby prišiel do školy vo vhodnom spoločenskom oblečení podľa pokynov triedneho učiteľa alebo vedenia školy.

Práva žiaka

 1. všeobecné
 2. vo vzdelaní
 3. vo výchove
 4. v sociálnej a zdravotnej oblasti
 5. Žiacka školská rada
 1. Všeobecné práva žiaka:
  1. právo na plný harmonický rozvoj svojej osobnosti
  2. právo na vzdelanie, ktoré je bezplatné
  3. právo na výchovu v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi
  4. právo na sociálnu a zdravotnú starostlivosť
  5. právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti
  6. právo na ochranu a pomoc najmä pred prejavmi šikanovania
  7. právo na odpočinok
  8. právo na zdravý životný štýl
  9. právo na ochranu súkromia, cti a povesti
  10. právo na ochranu osobných údajov
 2. Práva žiaka vo vzdelaní:
  1. právo na objektívne hodnotenie
  2. právo na výber štúdia cudzieho jazyka, právo na výber zamerania štúdia na našom gymnáziu
  3. právo na sprístupnenie všetkých informácií a poradenstva týkajúcich sa výchovy k povolaniu
  4. umožnenie prístupu k vedeckým a technickým poznatkom a moderným metódam vyučovania
  5. umožnenie štúdia v zahraničí
  6. umožnenie zúčastňovať sa na práci krúžkov, ktoré pracujú na škole
  7. výrazne talentovaní žiaci môžu požiadať o individuálny študijný program
  8. právo na individuálny prístup k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  9. právo na rešpektovanie svojho duševného vlastníctva — autorské právo
 3. Práva žiaka vo výchove:
  1. právo slobodne vyjadrovať svoje vlastné názory
  2. právo na rozvoj nadania, duševných a fyzických schopností
  3. právo na rozvíjanie úcty k prírode, k národnej a kultúrnej identite, k jazyku
  4. právo vyznávať vlastné náboženstvo
  5. právo zúčastňovať sa na kultúrnom, umeleckom a športovom živote
  6. právo využívať služby výchovnej poradkyne a školskej psychologičky
  7. právo na slobodu prejavu, pričom rešpektuje práva alebo povesť iných ľudí, ochranu národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, zdravia, morálky, právo na multikultúrne prostredie
 4. Práva žiaka v sociálnej a zdravotnej oblasti:
  1. právo na vytvorenie podmienok pre odpočinok, zábavu, hru a oddychové aktivity
  2. právo na využívanie školskej zdravotnej služby
  3. právo na stravovanie sa v školskej jedálni
  4. právo vytvárať a organizovať mládežnícke združenia
  5. právo na bezpečnosť pri práci národnej bezpečnosti alebo verejného poriadku, zdravia, morálky, právo na multikultúrne prostredie
 5. Žiacka školská rada:
  V našej škole pôsobí Žiacka školská rada, ktorá sa
  1. vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
  2. podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  3. zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľke a vedeniu školy, predkladá im svoje návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

Povinnosti žiaka

 1. všeobecné:
  1. Účasť na vyučovaní je pre žiakov povinná. Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
  2. Žiak dodržiava vnútorný poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy – o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipožiarne predpisy.
  3. Žiak je povinný osvojovať si vedomosti a zručnosti a získavať návyky poskytované školou.
  4. Osvojovať si zásady humanity, demokracie a správať sa podľa nich.
  5. Ctiť si ľudskú dôstojnosť zamestnancov školy a svojich spolužiakov – žiak je vždy zdvorilý, slušný a správa sa úctivo ku všetkým učiteľom, pracovníkom školy, návštevám školy a rodičom. K spolužiakom je priateľský a taktný.
  6. Žiak zdraví zreteľne všetkých učiteľov a zamestnancov školy.
  7. Pričiňuje sa o dobré meno a česť školy, triedy a váži si ju.
  8. Žiak chodí na vyučovanie čisto a slušne oblečený. Denne dbá o svoju osobnú hygienu. Osobitne dbá na hygienu rúk a hlavy. Oblečenie a účes musia vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám. Aj v letnom období musí oblečenie spĺňať požiadavky pracovného oblečenia, nie plážového alebo športového oblečenia.
  9. Žiak sa dňom zápisu do školy automaticky stáva členom školskej knižnice a je povinný riadiť sa Knižničným a výpožičným poriadkom zverejneným na stránke školy a dostupným v priestoroch knižnice. Členstvo v školskej knižnici sa žiakovi automaticky končí ukončením štúdia na škole.
  10. Žiak šetrí spoločný majetok. Predovšetkým šetrne zaobchádza s knihami, učebnicami a učebnými pomôckami. Každú vypožičanú učebnicu a knihu musí mať zapísanú v elektronickej evidencii školskej knižnice (asc agenda časť knižnica alebo učebnice.) Pri odovzdávaní kníh a učebníc sa riadi touto evidenciou a musí ich odovzdať v stanovenom termíne. Vo výnimočných prípadoch ich odovzdá najneskôr v deň odovzdávania vysvedčení. Žiak končiaci štúdium na škole musí mať vyrovnané všetky podlžnosti voči školskej knižnici a skladu učebníc. Stratenú učebnicu alebo knihu musí nahradiť, riadi sa pritom Knižničným a výpožičným poriadkom a Cenníkom služieb a sankčných poplatkov. Všetky sankčné poplatky musia byť uhradené do konca štúdia, minimálne deň pred odovzdaním maturitného vysvedčenia.
  11. Žiak nepoškodzuje zariadenie budovy školy, tried a záchodov. Prísne sa zakazuje písať a lepiť nálepky na lavice, stoličky, nástenné noviny, obloženia tried, laboratórne stoly, poškodzovať maľovku na stenách alebo iným spôsobom znehodnocovať školský majetok. Nie je povolené ani prenášať zariadenie z jednej triedy do druhej bez vedomia zodpovedného učiteľa. Žiak v plnom rozsahu uhradzuje škodu, ktorú zavinil úmyselne alebo z ľahostajnosti, súčasne mu môže byť udelené výchovné opatrenie podľa vnútorného poriadku až vylúčením zo školy.
  12. Žiak je povinný nosiť na vyučovanie potrebné učebnice a ostatné pomôcky určené vyučujúcim.
  13. Žiak môže prijímať návštevu v školskej budove v nevyhnutných prípadoch cez prestávku, a to len na chodbe pri vrátnici školy.
  14. Žiak je povinný ihneď hlásiť triednemu učiteľovi zmenu bydliska a iných osobných údajov.
  15. V zmysle smerníc MŠ SR č. 9086/1987 — 422 z 01.09.1987 je povinný každý žiak, ktorý utrpel úraz, okamžite to hlásiť vyučujúcemu, resp. triednemu učiteľovi, alebo vyučujúcemu telesnej výchovy. Všetky úrazy musia byť evidované a registrované v knihe úrazov.
  16. Informovať triedneho učiteľa v prípade ochorenia na infekčnú chorobu. Žiak môže nastúpiť do školy iba so súhlasom lekára.
  17. Rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
  18. Ak sa žiak rozhodne absolvovať študijný pobyt na obdobnej strednej škole v zahraničí, môže po návrate pokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku alebo absolvovať maturitnú skúšku na našej škole len po vykonaní predpísaných rozdielových skúšok za ročník, ktorý absolvoval a ukončil v zahraničí. Pred odchodom do zahraničia rodičia žiaka, resp. zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak s vedomím rodiča, resp. zákonného zástupcu, požiada/jú o povolenie študijného pobytu riaditeľku školy a priloží/ia potvrdenie o budúcom štúdiu v zahraničí. Túto žiadosť predloží/ia minimálne 2 týždne vopred.
 2. pred vyučovaním:
  1. Žiak prichádza do školy spravidla 15 minút pred vyučovaním. Za neskorý príchod žiaka na vyučovanie bude považovaný príchod na 1. vyučovaciu hodinu neskôr ako 7:55 hod.. Rovnako sa žiak dopúšťa priestupku, ak príde neskoro na každú ďalšiu vyučovaciu hodinu bez akceptovateľného vysvetlenia. Ak sa priestupok zopakuje za polrok, bude žiakovi udelené výchovné opatrenie:
   3 neskoré príchody napomenutie od triedneho učiteľa
   4 až 5 neskorých príchodov pokarhanie od triedneho učiteľa
   6 až 8 neskorých príchodov pokarhanie od riaditeľky školy
   9 a viac neskorých príchodov znížená známka zo správania
  2. Každý žiak je povinný nosiť ISIC preukaz nášho gymnázia, zaregistrovať sa pomocou neho pri príchode do školy a pri každom odchode zo školy (nielen po vyučovaní) na termináli pri vrátnici školy a predložiť ho na požiadanie zamestnancov školy. Stratu preukazu je žiak povinný hlásiť do 2 pracovných dní v kancelárii zástupkýň riaditeľky školy.

   V prípade, že žiak nemá pri sebe ISIC preukaz, je povinný zaregistrovať svoj príchod a odchod na tlačive na vrátnici, pričom sa musí preukázať občianskym preukazom. Ak žiak nemá občiansky preukaz, musí jeho totožnosť potvrdiť triedny učiteľ, v jeho neprítomnosti iný učiteľ, ktorý žiaka pozná. Zápis žiaka na vrátnici vykonáva poverená osoba.

  3. Do školy nosí žiak iba veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. Má zakázané nosiť so sebou a manipulovať s vecami, ktoré by mohli ohroziť jeho zdravie alebo zdravie spolužiakov. Nesmie nosiť zbrane, výbušniny, omamné látky, drogy a jedy. Prinášať do školy elektronické prístroje (okrem notebookov a tabletov, ktoré má povolené učiteľom). Za svoj majetok zodpovedá žiak v plnej miere. Škola nenesie zodpovednosť za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie.
  4. Zákaz vstupovať do budovy školy a opúšťať ju cez okná.
 3. počas vyučovania, resp. exkurzie, kurzov, výletov:
  1. Žiak prichádza na každú vyučovaciu hodinu riadne pripravený.
  2. Žiak je povinný zúčastniť sa minimálne 70% vyučovacích hodín. Pri nesplnení tejto podmienky riaditeľka školy na návrh vyučujúceho môže nariadiť vykonať komisionálnu skúšku v zmysle Zákona č. 245/2008 Z.z., podľa § 57. Výsledok komisionálnej skúšky je potom pre žiaka v danom klasifikačnom období konečný. Dlhodobá neprítomnosť žiaka na vyučovaní z vážnych zdravotných dôvodov (napr. z dôvodu hospitalizácie) bude posudzovaná individuálne.
  3. Žiak je povinný sledovať oznamy vedenia školy o zmenách v rozvrhu prípadne ďalšie informácie na webovom sídle školy, v edupage a v školskom rozhlase.
  4. Žiak je povinný dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a laboratórne poriadky.
  5. Žiakovi 1. a 2. roč. sa zakazuje používať elektronické prístroje (okrem mobilného telefónu, používanie ktorého je vysvetlené v nasledujúcom bode), na ktorých používanie nemá výslovný súhlas vyučujúceho (vyučujúci môže povoliť žiakovi používať notebook, tablet, kalkulačku a pod.).
  6. Žiakovi 3. a 4. roč. je na vyučovaní povolené používať elektronické prístroje (tablet, notebook), pokiaľ ich použitie na konkrétnej vyučovacej hodine, vyslovene nezakáže vyučujúci. Elektronické prístroje sa používajú výlučne na študijné účely, nie na súkromnú komunikáciu a činnosti, ktoré priamo nesúvisia s vyučovaním.
  7. Počas vyučovania žiak musí vypnúť mobilný telefón či iné elektronické komunikačné zariadenie a odložiť si ho do tašky. Cez prestávky ho môže uviesť do tichého režimu, aby zvonením nevyrušoval v priestoroch školy.
   Za opakované porušenie tohto zákazu bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.
  8. Žiakovi sa zakazuje používať dataprojektor v učebniach školy.
  9. Žiakovi je zakázané fotografovanie a zhotovovanie video a audio záznamov žiakov a učiteľov bez súhlasu dotknutých osôb a ich zverejňovanie.
  10. Ihneď po skončení hodiny žiak odloží použité pomôcky a pripraví sa na ďalšiu vyučovaciu hodinu alebo sa v tichosti presťahuje cez prestávku do rozvrhom určenej učebne.
  11. Žiakovi sa pri preverovaní vedomostí a zručností zakazuje používanie nepovolených zdrojov informácií (napr. mobilný telefón, „ťahák“, zošit, kniha, smart hodinky, internet…)
  12. Ak sa žiak cez voľné hodiny alebo pred začatím vyučovania zdržiava na chodbe, je povinný zachovávať pokoj, aby nerušil vyučovanie v triedach.
  13. V školskej budove sa žiak správa spoločensky. Prejavy dôverných vzťahov nepatria na pracovisko. Dodržiava princípy demokracie a humanity.
  14. Spolužiakom umožní nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu, nevyrušuje hlučným a vyzývavým správaním.
  15. Pri vstupe vyučujúceho do triedy a po ukončení hodiny žiak ho pozdraví postavením sa v lavici. Takto zdraví aj ostatných zamestnancov školy.
  16. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných prítomných na výchovno-vzdelávacom procese alebo ho narúša do takej miery, že výchovno-vzdelávací proces znemožňuje, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnenie ho do samostatnej miestnosti s pedagogickým zamestnancom. Riaditeľka školy bezodkladne privolá: zákonného zástupcu žiaka v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o rodine (ďalej len zákonný zástupca), zdravotnú pomoc, policajný zbor. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu riaditeľka školy vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou osobného spisu žiaka.
  17. Udržuje čistotu v laviciach, v triedach, na chodbách, sociálnych zariadeniach aj pred budovou školy. Počas prestávok a voľných hodín nesedí na radiátoroch a oknách. Po chodbách sa pohybuje po pravej strane a z bezpečnostných dôvodov nebeží. Vo dverách dáva prednosť učiteľom a ostatným zamestnancom školy, prípadne iným dospelým osobám.
  18. Po skončení vyučovania žiak zanechá svoje pracovné miesto v poriadku, t.j. v lavici nenecháva papiere, desiatu a pod. Nelepí žuvačky na žiadne miesto v školskej budove. Stoličku opatrne položí na lavicu. Nezanecháva TV úbor v škole, laboratórne plášte musia byť čisté a pekne uložené. Stratené a zabudnuté veci sa skladujú na vrátnici, kde je možné ich vyzdvihnúť.
  19. Žiak každej triedy sa podieľa na finančnom zabezpečení hygienických potrieb (mydlo, papierové utierky, toaletný papier).
  20. Počas exkurzií, kurzov, výletov a vychádzok sa v plnom rozsahu vzťahujú na žiaka školské predpisy. Ak bolo žiakovi udelené výchovné opatrenie, môže byť z podujatia vylúčený a bude mu určená náhradná činnosť v škole.

   Na týchto podujatiach je žiak povinný:

   1. dostaviť sa včas na určené miesto,
   2. spoločne so skupinou odísť a spoločne sa vrátiť,
   3. bez vedomia vyučujúceho neopúšťať skupinu,
   4. dodržiavať zásady o bezpečnosti a ochrane zdravia,
   5. dôsledne rešpektovať pokyny vyučujúcich ako aj nariadenia, uvedené v poučení pre žiakov, s ktorými je žiak oboznámený pred začiatkom exkurzií a zájazdov,
   6. po ukončení podujatia v skupine sa osobne nahlásiť pedagogickému dozoru, aby tento registroval jeho návrat, výkon činnosti a rozhodol o ďalšej činnosti žiaka,
   7. zabezpečiť si vhodný odev, materiálne a iné vybavenie podľa požiadaviek vyučujúceho,
   8. na všetkých akciách organizovaných školou dôsledne dodržiavať pravidlá vnútorného poriadku školy.

   Žiaci IV. zdravotnej skupiny sa zúčastňujú školských výletov, zimných lyžiarskych kurzov a jednodňových exkurzií len so súhlasom vedúceho akcie, ktorého musia o svojom zaradení do IV. zdravotnej skupiny vopred informovať.

  21. Žiakom sa prísne zakazuje v škole a v bezprostrednom okolí školy vulgárne sa vyjadrovať, fajčiť, hrať hazardné hry, požívať alkoholické nápoje a drogy (omamné a psychotropné látky, jedy a ich prekurzory). Ďalej sa zakazuje prísť do priestorov školy a na školské podujatia pod vplyvom alkoholických nápojov, drog, ako aj vnášať do týchto priestorov takéto látky a predmety s ich obsahom. Súčasne sa zakazuje prechovávanie drog, akékoľvek podnecovanie k ich zneužívaniu, výroba, distribúcia a obchodovanie s nimi. Porušenie týchto zákazov sa považuje za hrubé porušenie disciplíny a vnútorného poriadku školy, a preto žiakom bude za to udelené výchovné opatrenie a podľa závažnosti aj znížená známka zo správania, prípadne môžu byť vylúčení zo štúdia na našej škole.
  22. V škole je zakázané šikanovanie v akejkoľvek podobe: v nepriamej podobe (prehliadanie, ignorovanie a iné), v priamej podobe — fyzická agresia, verbálna agresia, psychické manipulovanie a týranie, kyberšikanovanie a iná agresia. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o úmyselné a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rozličných dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.

   Pri riešení a hodnotení šikanovania budeme postupovať podľa internej Smernice k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov platnej od 01.09.2018. Za preukázané šikanovanie budú udeľované výchovné opatrenia: pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie zo školy a v najzávažnejších prípadoch až vylúčenie zo štúdia na strednej škole, prípadne oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný priestupok alebo trestný čin.

 4. Povinnosti týždenníkov:
  1. hlásiť neprítomnosť vyučujúceho na hodine po uplynutí 10 minút v kancelárii zástupkýň riaditeľky školy,
  2. pomáha učiteľovi s prenášaním pomôcok do tried a do kabinetov,
  3. po príchode vyučujúceho na vyučovaciu hodinu hlásiť mená neprítomných spolužiakov,
  4. zodpovedať za to, že školská didaktická technika (hlavne počítač alebo notebook na katedre) nebude žiakmi svojvoľne používaná počas prestávok ani po vyučovaní; poškodenie inventára a zariadenia školy ihneď hlásiť triednemu učiteľovi, resp. náhradnému triednemu učiteľovi,
  5. zavrieť okná, vodovodné uzávery, vypnúť všetky elektrické spotrebiče v učebni,
  6. pri neplánovanej zmene vyučovacej miestnosti zmenu ihneď ohlásiť vyučujúcemu,
  7. cez prestávky vyvetrať triedu otvorením okien,
  8. zhasiť svetlo po vyučovaní, cez voľné hodiny,
  9. udržiavať poriadok v skrinkách a zásuvkách,
  10. po ukončení vyučovania utrieť tabuľu, urobiť poriadok v laviciach, zdvihnúť všetky stoličky.
 5. počas dištančného vzdelávania:
  1. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančného vzdelávania vo všetkých predmetoch. Ak sa dištančného vzdelávania nemôžu zúčastniť (lekárske, rodinné dôvody…), svoju neprítomnosť musia ospravedlniť. Neplnoletých žiakov ospravedlňuje elektronickou formou (e-mail, Edupage) zákonný zástupca do 5 pracovných dní. Plnoletí žiaci sa ospravedlňujú sami do 5 pracovných dní. Ak sa tak nestane, vymeškané hodiny budú evidované ako neospravedlnené.
  2. Žiaci nesmú bez súhlasu vyučujúceho na online hodinách zhotovovať obrazový, zvukový a obrazovo-zvukový záznam.

Uvoľňovanie žiakov z vyučovania a ospravedlňovanie neprítomnosti

 1. Žiak neopúšťa budovu školy cez voľné hodiny ani cez prestávky. Výnimkou sú žiaci 3.r. a 4.r., ktorí môžu požiadať o vydanie permanentnej priepustky v čase voľných hodín. Ak žiakom 3.r. a 4.r. odpadnú 2 vyučovacie hodiny po sebe, môžu byť uvoľnení triednym učiteľom po vypísaní skupinovej priepustky a odchádzajú všetci spolu.
 2. V prípade vážnych dôvodov musí žiak svoj odchod zo školy dopredu konzultovať s triednym učiteľom, prípadne zastupujúcim triednym učiteľom alebo s vyučujúcim, z ktorého hodiny potrebuje odísť. Žiak je vždy povinný učiteľovi dopredu predložiť písomné požiadanie rodiča alebo zákonného zástupcu o uvoľnenie z vyučovania. Plnoletý žiak žiada písomne o uvoľnenie sám. V prípade nečakanej udalosti je možné uvoľniť žiaka z vyučovania aj na požiadanie zákonného zástupcu žiaka, ktoré je podané elektronickou formou. Táto povinnosť žiaka sa vzťahuje na celé vyučovanie (0. – 9. vyučovacia hod.). Uvoľnený žiak je povinný predložiť na vrátnici školy priepustku podpísanú triednym učiteľom, náhradným triednym učiteľom alebo vyučujúcim, ktorý ho zo svojej hodiny uvoľnil v čase od 0. až do 7. hodiny

  Žiaci nebudú uvoľňovaní z vyučovania z dôvodov: odborného doučovania na iných školách, návštev autoškoly, absolvovania cvičných jázd v autoškole.

 3. Žiak môže byť uvoľnený z vyučovania zo zdravotných alebo iných dôvodov na požiadanie rodiča na obdobie maximálne troch pracovných dní za sebou. Rodič, resp. zákonný zástupca ospravedlňuje neprítomnosť žiaka písomne na vzorovom tlačive, akceptovanou alternatívou je aj písomné ospravedlnenie cez EduPage z konta rodiča.

  V prípade dlhšej (viac ako tri dni) neprítomnosti na vyučovaní zo zdravotných dôvodov žiak musí predložiť potvrdenie o návšteve lekára. Ak lekárske potvrdenie nepredloží, bude mu evidovaná absencia a udelené výchovné opatrenie podľa počtu neospravedlnených hodín. (Uvedené neplatí v období pandémie – platia ustanovenia obsiahnuté v Rozhodnutiach ministerstva školstva a iných predpisoch vydaných ministerstvom školstva.

  Ak ide o dlhšiu (viac ako tri dni) neprítomnosť z iných dôvodov, žiak môže byť uvoľnený z vyučovania len na základe písomnej žiadosti rodiča alebo zákonného zástupcu žiaka riaditeľke školy (s vedomím triedneho učiteľa), a to aspoň dva pracovné dni vopred. Ak rodič alebo zákonný zástupca žiaka žiadosť o uvoľnenie z vyučovania vopred alebo vôbec nepodá, bude mu udelené výchovné opatrenie.

  Plnoletý žiak žiada písomne o uvoľnenie z vyučovania sám.

 4. Žiak môže požiadať o 1 deň študijného voľna pred krajským kolom vedomostných súťaží organizovaných MŠVVaŠ SR (predmetové olympiády, Turnaj mladých fyzikov, Zenit, SOČ atď.) a o 3 dni študijného voľna pred celoštátnym kolom týchto súťaží.
 5. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, rodič, resp. zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak je povinný oznámiť škole neprítomnosť bez zbytočného odkladu (školský zákon § 144). V prípade, že v priebehu 48 hodín od začiatku neprítomnosti neospravedlní rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, jeho neúčasť hodnoverným spôsobom, triedny učiteľ ho vyzve mailovou komunikáciou alebo sms správou, aby neprítomnosť žiaka ospravedlnil. Písomné ospravedlnenie predkladá žiak alebo jeho rodič či zákonný zástupca najneskôr do piatich pracovných dní po návrate na vyučovanie, inak sú vymeškané hodiny neospravedlnené. Akceptuje sa iba ospravedlnenie potvrdené na vzorovom tlačive, na to určenom, ktoré sa nachádza na stránke školy. Plnoletý žiak sa môže takou istou formou ospravedlniť sám, ale s vedomím rodiča, resp. zákonného zástupcu, ktorého podpis musí byť súčasťou ospravedlnenky.

 6. Neospravedlnená absencia žiakov

  Triedny učiteľ po vykázaní neospravedlnenej absencie už od 1. hodiny informuje zákonných zástupcov. O danej skutočnosti triedny učiteľ informuje na najbližšom zasadnutí pedagogickej rady.

  Pri neospravedlnenej absencii 4 vyučovacích hodín alebo jedného súvislého dňa oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ vedeniu školy. Riaditeľ školy pozve rodičov na pohovor. O danej skutočnosti triedny učiteľ informuje na najbližšom zasadnutí pedagogickej rady.

  Pri neospravedlnenej absencii 15 vyučovacích hodín školopovinného žiaka za mesiac oznámi túto skutočnosť triedny učiteľ vedeniu školy. Riaditeľ školy písomne oznámi absenciu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

  Pri neospravedlnenej absencii 60 vyučovacích hodín školopovinného žiaka začne riaditeľ školy voči zákonným zástupcom priestupkové konanie.

  Pri neospravedlnenej absencii 100 vyučovacích hodín školopovinného žiaka podá riaditeľ školy trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka.

  Za neospravedlnené hodiny budú žiakovi uložené výchovné opatrenie za polrok:

  1 až 2 neospravedlnené hodiny pokarhanie triednym učiteľom
  3 až 4 neospravedlnené hodiny pokarhanie riaditeľkou školy
  5 až 7 neospravedlnené hodiny znížená známka zo správania 2. stupňa
  8 a viac neospravedlnených hodín znížená známka zo správania 3. stupňa, prípadne podmienečné vylúčenie zo školy alebo vylúčenie zo školy

  Vymeškanie vyučovania z dôvodu reprezentácie školy alebo čerpania študijného voľna sa nezapočítava do absencie žiaka.

 7. O udelených výchovných opatreniach, neprospievaní a vysokej absencii bude rodič, prípadne zákonný zástupca žiaka informovaný elektronickou formou.

  Rodič alebo zákonný zástupca žiaka bude informovaný už po hodnotiacej porade za 1. alebo 3. štvrťrok:

  1. ak žiak nedosahuje dostatočné výsledky,
  2. ak nemá v každom predmete minimálne 1 známku,
  3. ak má vysokú absenciu.
 8. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. Vyučujúci určí čas a spôsob, ako si má žiak zameškané učivo osvojiť a predpísané písomné práce nahradiť. Ak sa žiak ospravedlňuje, ospravedlní sa mu len tá časť učebnej látky, na ktorej bol neprítomný z vážnych dôvodov, a to len 1 deň po neprítomnosti (netýka sa to učiva prebratého ešte za jeho prítomnosti).
 9. Ak je žiak práceneschopný, je neprípustné, aby vstupoval do školskej budovy, či už za účelom stravovania alebo iným účelom. V žiadnom prípade mu nie je dovolená účasť len na vybraných vyučovacích hodinách.
 10. Ak žiak ochorie na nákazlivú chorobu alebo sa v jeho okolí takáto choroba vyskytne, je povinný to ihneď oznámiť na sekretariát školy.
 11. Absencia alebo priestupky po koncoročnej klasifikačnej porade sa riešia na mimoriadnej klasifikačnej porade.
 12. Falšovanie ospravedlneniek je nedovolené pozmeňovanie úradných a iných dokladov, ktoré sa bude považovať za hrubé porušenie Vnútorného poriadku školy pre žiakov.
 13. Lekárske potvrdenie platí len od lekára, u ktorého má žiak zdravotnú kartu, alebo od lekára, ku ktorému bol vyslaný na odborné vyšetrenie.
 14. Žiak má možnosť zúčastňovať sa lekárskych prehliadok a podľa pokynov lekára aj liečebných procedúr. Po absolvovaní liečebnej procedúry je povinný ihneď sa vrátiť na vyučovanie.
 15. Ak žiak nemá 18 rokov, potvrdenie o jeho práceneschopnosti, lekárskom vyšetrení a ošetrení musí byť podpísané aj rodičom, prípadne zákonným zástupcom žiaka.

Hodnotenie a klasifikácia žiakov

 1. Hodnotenie a klasifikácia prospechu
  1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov je v súlade so školským zákonom a Metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov stredných škôl v Slovenskej republike (pozri Klasifikačný poriadok).
  2. Komisionálne skúšky

  Žiak strednej školy sa klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak:

  1. vykonáva rozdielovú skúšku,
  2. je skúšaný v náhradnom termíne,
  3. má on alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch prvého a druhého polroka a do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiada riaditeľa školy o preskúšanie; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka o preskúšanie požiadať orgán miestnej štátnej správy v školstve,
  4. sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
  5. vykonáva opravné skúšky,
  6. vykonáva skúšky pri štúdiu podľa individuálneho učebného plánu,
  7. bol oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
  8. vykonáva skúšky pri individuálnom vzdelávaní,
  9. školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie.
  1. Ak nie je možné žiaka vyskúšať a klasifikovať v prvom polroku alebo v druhom polroku v riadnom termíne z predmetu, ktorý sa vyučuje aj v druhom polroku, žiak sa klasifikuje na základe výsledkov skúšky v náhradnom termíne.
  2. Žiak, ktorého prospech najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku, je nedostatočný alebo ktorý má na konci druhého polroka prospech nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, sa klasifikuje na základe výsledkov opravnej skúšky.
  3. Žiak, ktorý sa vzdeláva podľa medzinárodných programov, po písomnom súhlase Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, je hodnotený podľa pravidiel hodnotenia týchto programov.
  4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku a neospravedlní sa sám alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu najneskôr v deň konania skúšky (okrem skúšky písm. c), sa klasifikuje z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať komisionálnu skúšku, stupňom prospechu nedostatočný.
  5. Komisionálne preskúšať žiaka (písm. c) možno len vtedy, ak v príslušnom klasifikačnom období ešte nebol z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.
  6. O povolení vykonať komisionálnu skúšku (písm. a až h) rozhodne riaditeľka školy. Prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní povoľuje riaditeľka školy.
  7. Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z
   1. predsedu, ktorým je spravidla riaditeľka školy, zástupkyňa riaditeľky alebo poverený učiteľ,
   2. skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,
   3. prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.
  8. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
  9. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania lekára z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku vykonáva/nevykonáva v súlade s rozhodnutím riaditeľa školy o povolení individuálneho vzdelávania. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, v spolupráci s vedením školy a po prerokovaní v pedagogickej rade školy vykoná hodnotenie a klasifikácia prospechu žiaka.
  10. Ak z niektorého predmetu žiak vymešká toľko vyučovacích hodín, že ho za dané klasifikačné obdobie nie je možné klasifikovať, bude na základe návrhu vyučujúceho konať komisionálnu skúšku. Ak nemožno žiaka klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa klasifikácia mohla uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Ak nemožno žiaka klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľkou školy.
 2. Hodnotenie a klasifikácia správania
  1. Klasifikáciu správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade školy.
  2. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení vnútorného poriadku školy a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
  3. Správanie žiaka je hodnotené priebežne, za konkrétne klasifikačné obdobie, bez ohľadu na hodnotenie jeho správania v predošlých obdobiach.

   Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.

   Stupňom 2 – uspokojivé

   1. sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami vnútorného poriadku školy a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom, ale sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu vnútorného poriadku školy (keď pokarhanie od riaditeľa školy už nemalo účinok),
   2. za 5 – 7 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka,
   3. za 9 neskorých príchodov na vyučovanie.

   Stupňom 3 – menej uspokojivé

   1. sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a voči ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení 2. stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.
   2. za 8 a viac neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka,

   Stupňom 4 – neuspokojivé

   1. sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami vnútorného poriadku školy a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu a zdravie ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
   2. za viac ako 20 neospravedlnených vyučovacích hodín v priebehu jedného polroka.
 3. Opatrenia vo výchove

  Pochvaly a ocenenia

  1. Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.
  2. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ alebo riaditeľ. V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
  3. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade a udeľujú sa v súlade s Internou smernicou č.1/2020 o oceňovaní žiakov Gymnázia, Šrobárova 1, Košice.

  Napomenutie, pokarhanie, vylúčenie

  1. Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované priestupky voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť
   1. napomenutie od triedneho učiteľa,
   2. pokarhanie od triedneho učiteľa,
   3. pokarhanie od riaditeľa školy.
  2. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti:
   1. podmienečné vylúčenie,
   2. vylúčenie.
  3. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka písomne.
  4. Opatrenie vo výchove podľa bodu e) možno uložiť žiakovi strednej školy len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.
  5. Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa bodov d) a e) po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
  6. Pred uložením opatrenia vo výchove podľa bodov d) a e) je potrebné previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
  7. Uloženie opatrenia vo výchove podľa bodov d) a e) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
  8. V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa bodu e) – 1. podmienečné vylúčenie – určí riaditeľka školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľka školy upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľka školy uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa bodu e) – 2. vylúčenie.
  9. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

  Napomenutie od triedneho učiteľa sa uloží:

  1. za jednorazové menšie porušenie vnútorného poriadku školy,
  2. za 3 neospravedlnené neskoré príchody na vyučovanie.

  Pokarhanie od triedneho učiteľa sa uloží:

  1. za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku školy,
  2. za jednorazové väčšie porušenie vnútorného poriadku školy,
  3. za 4 – 5 neospravedlnených neskorých príchodov na vyučovanie,
  4. za 1 a 2 neospravedlnené vyučovacie hodiny.

  Pokarhanie od riaditeľa sa uloží:

  1. ak je žiak v škole alebo na podujatí organizovaných školou pod vplyvom alkoholu, iných omamných alebo psychotropných látok,
  2. za 3 až 4 neospravedlnené hodiny
  3. za opakované väčšie porušovanie vnútorného poriadku školy
  4. za 6 až 8 neospravedlnených neskorých príchodov na vyučovanie

  Podmienečné vylúčenie sa uloží:

  1. ak žiak drogy alebo iné omamné látky ponúka alebo predáva ostatným žiakom,
  2. za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti.

Pokyny pre žiakov počas trvania pandémie ochorenia COVID-19

 1. Žiak je povinný pri prvom nástupe do školy predložiť triednemu učiteľovi písomné vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezpríznakovosti.
 2. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania 3 a viac dní po sebe (vrátane víkendov) z rôznych dôvodov, musí ho opätovne vyplniť a s aktuálnym dátumom odovzdať triednemu učiteľovi.
 3. V prípade, že rodič nepredloží písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 4. Ak si žiak nedopatrením zabudne písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti doma, rodič má tri možnosti:
  1. odoslať ho škole prostredníctvom ASC agendy (EDUPAGE) alebo e – školy,
  2. poslať scan písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti e-mailom,
  3. kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 5. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu.
 6. Povinnosť nosiť rúška sa týka všetkých vnútorných priestoroch školy.
 7. Žiaci majú na každý deň dve rúška (z toho jedno náhradné musia mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 8. Ranný filter – ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní 37,5°C a viac, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37,5°C stupňov, zopakuje sa po 5 minútach meranie 3. raz. Ak bude stále telesná teplota viac ako 37,5°C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy rodič, dieťaťu nebude umožnený vstup do školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný rodič, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný rodič, ktorý dieťa prevezme.
 9. Pozitívny antigénový test – v prípade, že žiak mal Ag test pozitívny, zostáva doma a je potrebné o tom informovať všeobecného lekára a riadiť sa jeho usmernením. Takisto je potrebné o tom informovať školu. Ak mal žiak pozitívny domáci Ag test, zostáva doma len on, nie celá trieda. Ak je osoba v domácnosti žiaka v karanténe, žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19.
 10. Žiaci dodržiavajú v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami počas prestávok vzájomný odstup.
 11. Počas prestávok žiaci eliminujú prechádzanie po chodbách. Sú na školskom dvore alebo vo svojej triede, v ktorej dbajú o pravidelné vetranie.
 12. Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
 13. Žiaci minimalizujú zhromažďovanie sa pred školou.
 14. Žiaci si umývajú ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 15. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), nesmie vstúpiť do priestorov školy.
 16. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne prevezmú.
 17. Žiak podozrivý na ochorenie COVID-19 nenavštevuje školu a škola do usmernenia príslušným RÚVZ alebo výsledkov jeho RT-PCR testu preruší školskú dochádzku úzkym kontaktom žiaka.

Vzťah škola a rodičia (zákonní zástupcovia) žiakov; práva a povinnosti rodičov (zákonných zástupcov)

 1. Škola sa vo vzťahu k rodičom žiakov bude riadiť týmito zásadami:
  1. rodiča vnímame ako svojho partnera vo výchove a vzdelávaní žiaka,
  2. rodiča oboznamujeme s výsledkami žiaka formou rodičovských združení, osobných pohovorov i neformálnych stretnutí, prostredníctvom elektronickej žiackej knižky,
  3. od rodiča očakávame jeho záujem o dianie v škole, o prospech, dochádzku a správanie jeho dieťaťa, jeho aktívnu spoluprácu pri riešení problémov jeho dieťaťa,
  4. od rady rodičov privítame pomoc a podporu pri zabezpečení školských podujatí, súťaží žiakov a pri zlepšení materiálnych podmienok vyučovania.
 2. Práva rodičov

   Rodič má právo:

  1. oboznámiť sa so Školským vzdelávacím programom a s Vnútorným školským poriadkom,
  2. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
  3. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
  4. vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
  5. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
  6. ospravedlňovať neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní, najviac však 3 dni neprerušenej neprítomnosti dieťaťa v škole,
  7. dostávať informácie o svojom dieťati diskrétne, v elektronickej podobe zabezpečené prostredníctvom prístupového hesla.
 3. Povinnosti rodičov alebo zákonných zástupcov

   Rodič alebo zákonný zástupca žiaka má povinnosť:

  1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
  2. akceptovať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu určené vnútorným poriadkom školy,
  3. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
  4. nahradiť škodu, ktorú žiak spôsobil úmyselným konaním alebo z nedbanlivosti,
  5. oznámiť škole neprítomnosť bez zbytočného odkladu (školský zákon § 144).
  6. predložiť ospravedlnenie najneskôr do 5 pracovných dní po návrate žiaka na vyučovanie.

Vstup do objektu školy cudzím osobám

Vstup do objektu školy je povolený cudzím osobám za presne stanovených podmienok, ktoré sú súčasťou Prevádzkového poriadku školy.

 1. Cudzím osobám je vstup povolený len so súhlasom riaditeľa školy, po zapísaní do knihy návštev sa telefonicky ohlási príchod cudzej osoby zamestnancovi školy, ktorý príde na vrátnicu po návštevu.
 2. Cudzia osoba nesmie bez výslovného súhlasu vedenia školy vstúpiť do budovy školy a do tried.

Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny a doplnky vo vnútornom poriadku školy môže navrhovať pedagogická rada, žiacka školská rada, rada školy.
 2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s týmto dokumentom žiakov na triednických hodinách. Zákonných zástupcov žiakov na prvom zasadnutí združenia rodičov v danom školskom roku.
 3. Tento vnútornom poriadku školy bol prerokovaný na zasadnutí pedagogickej rady, v rade školy a v žiackej školskej rade.
 4. Tento vnútorný poriadok školy nadobúda platnosť a účinnosť dňa 7. septembra 2021.
 5. Dňom účinnosti tohto vnútornom poriadku školy sa ruší vnútorný poriadku školy pre žiakov zo dňa 1. septembra 2020.

Dátum nadobudnutia účinnosti: 7. september 2021
Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová, riaditeľka školy