Štatút žiackej rady školy

Štatút
žiackej rady školy

Preambula

 1. V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej rady školy.

Článok 1
Základné ustanovenie

 1. Názov organizácie je Žiacka rada školy (ŽRŠ) pri Gymnáziu, Šrobárova 1, 042 23 Košice.
 2. ŽRŠ pôsobí pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice a reprezentuje ich žiakov.

Článok 2
Úlohy žiackej rady školy

 1. Úlohou ŽRŠ je:
  1. chrániť a obhajovať záujmy žiakov školy, vychádzajúcich z ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných právnych noriem,
  2. vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť študentov školy,
  3. podporovať športové aktivity a reprezentáciu školy vo vedomostných, športových a iných súťažiach a olympiádach,
  4. informovať študentov o školských akciách pripravovaných v spolupráci s vedením školy, ako aj o možnostiach spolupráce s inými mládežníckymi organizáciami,
  5. meniť a dopĺňať Štatút žiackej rady školy.

Článok 3
Zloženie žiackej rady školy a spôsob vzniku členstva

 1. ŽRŠ nemá presne stanovený počet členov, najmenej však 4 členov, najviac 25 členov.
 2. Členmi ŽRŠ sú zastupovaní všetci žiaci školy.
 3. Členom ŽRŠ sa môže stať každý žiak školy, ktorý o členstvo prejaví záujem, podá si žiadosť o prijatie do ŽRŠ a následne bude prijatý členmi ŽRŠ.
 4. Členstvo v ŽRŠ je dobrovoľné, ale záväzné.
 5. Členovia ŽRŠ si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
 6. Z každých volieb sa robí zápisnica.
 7. Predsedom ŽRŠ sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov, podpredsedom žiak, ktorý získal druhý najvyšší počet hlasov.
 8. Zvyšné funkcie ŽRŠ sú menované predsedníctvom ŽRŠ.

Článok 4
Zánik členstva

 1. Členstvo v ŽRŠ zaniká:
  1. vystúpením na vlastnú žiadosť predloženú predsedníctvu ŽRŠ,
  2. ukončením štúdia na škole,
  3. vylúčením na základe disciplinárneho postihu, príp. inak schválenom rozhodnutí valného zhromaždenia ŽRŠ,
  4. úmrtím.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:
  1. voliť a byť volený do funkcií ŽRŠ,
  2. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽRŠ a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  3. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽRŠ,
  4. predkladať návrhy, námety, sťažnosti a žiadosti o pomoc pri riešení problémov súvisiacich s činnosťou člena ŽRŠ,
  5. zrušiť členstvo.
 2. Člen má povinnosť:
  1. zúčastňovať sa na zasadnutiach a činnosti ŽRŠ. Neospravedlnená účasť na troch po sebe nasledujúcich sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŽRŠ podľa štatútu, čo je dôvodom jeho odvolania zo ŽRŠ,
  2. dodržiavať stanovy ŽRŠ,
  3. vykonávať zverené funkcie a úlohy,
  4. tlmočiť postrehnuté nedostatky a problémy na zasadnutí ŽRŠ a požadovať ich riešenie,
  5. chrániť zverený majetok,
  6. z každého zasadnutia ŽRŠ sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia,
  7. člen je povinný ohlásiť porušenie vyššie uvedených bodov.

Článok 6
Orgány ŽRŠ

 1. Valné zhromaždenie
  1. Valné zhromaždenie je najvyšší orgán ŽRŠ.
  2. Tvoria ho všetci členovia ŽRŠ.
  3. Zasadá v pravidelných intervaloch každý 1 mesiac.
  4. Zaoberá sa najdôležitejšími otázkami činnosti ŽRŠ, jeho prípadným zánikom, zmenou štatútu, a zároveň najdôležitejšími otázkami študentov.
  5. Valné zhromaždenie volí predsedu a podpredsedu ŽRŠ tajným hlasovaním na 1 rok.
  6. Členovia Valného zhromaždenia majú právo navrhnúť odvolanie predsedu, podpredsedu, príp. tajomníka ŽRŠ.
 2. Predseda ŽRŠ
  1. Predseda ŽRŠ je štatutárnym orgánom ŽRŠ, oprávnený konať v jej mene.
  2. Zúčastňuje sa zasadnutí Rady školy, kde reprezentuje záujmy študentov.
  3. Predseda ŽRŠ zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia a riadi ich.
  4. Predseda ŽRŠ dohliada na plnenie uznesení a informuje členov ŽRŠ.
  5. Štatút ŽRŠ je pre predsedu záväzný rovnako, ako pre ktoréhokoľvek žiaka, a teda porušenie môže byť prešetrené a predseda môže byť navrhnutý na odvolanie.
  6. Podobný postup sa volí aj v prípade, ak predseda nie je aktívny, kazí, alebo pohoršuje meno ŽRŠ alebo meno školy.
  7. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.
 3. Tajomník
  1. Tajomník ŽRŠ je menovaný predsedníctvom ŽRŠ.
  2. Jeho hlavnou úlohou je kontrola hospodárenia ŽRŠ s ohľadom na to, aby boli náklady ŽRŠ pokryté celoročne.
 4. Predsedníctvo ŽRŠ
  1. Skladá sa z predsedu ŽRŠ, podpredsedu ŽRŠ, koordinátora a tajomníka.
  2. Na začiatku školského roka zverejňuje zoznam členov ŽRŠ na stránke školy.

Článok 7
Zasadnutia žiackej rady školy

 1. ŽRŠ zasadá minimálne raz za mesiac. Termín zasadnutia bude stanovený vopred po vzájomnej dohode členov Valného zhromaždenia.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

 1. O zániku ŽRŠ zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.
 2. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Žiackej rady školy dňa 19.12.2018 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

V Košiciach dňa 19.12.2018

PaedDr. Zlatica Frankovičová, v.r.
riaditeľka školy

Veronika Mlynská, v.r.
predsedkyňa Žiackej rady školy