Štatút rady školy

Štatút rady školy
pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice

Článok 1
Základné ustanovenie

 1. Rada školy sa zriaďuje pri Gymnáziu na Šrobárovej ul. č. 1 v Košiciach v zmysle § 2 ods. 2 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vo svojej činnosti sa riadi týmto štatútom.
 2. Sídlo rady školy je zhodné so sídlom školy, pri ktorom je zriadená.

Článok 2
Pôsobnosť a poslanie rady školy

 1. Rada školy je ustanovená podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 2. Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Článok 3
Činnosť rady školy

 1. Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
 2. Rada školy:
  1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy podľa § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z.,
  2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa,
  4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. a to najmä:
   1. K návrhu na počty prijímaných žiakov a ku kritériám podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní.
   2. K návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch.
   3. K informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
   4. K správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z..
   5. K návrhu rozpočtu.
   6. K návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy.
   7. K správe o výsledkoch hospodárenia školy.
   8. Ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a jeho každoročnému vyhodnoteniu. Rada školy predkladá a eviduje pripomienky, podnety a návrhy súvisiace s činnosťou a dlhodobými zámermi školy.
 3. Rada školy vo výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy:
  1. posúdi predložené podklady jednotlivých uchádzačov a určí poradie navrhovaných kandidátov tajným hlasovaním,
  2. odovzdá bezodkladne výsledky výberového konania zriaďovateľovi školy, zoznam kandidátov a návrh na kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy podpísaný predsedom rady školy,
 4. Rada školy má právo žiadať od členov vedenia školy vysvetlenia vo veciach uvedených v odseku 2.

Článok 4
Zloženie rady školy

 1. Rada školy má 11 členov.
 2. Členmi rady školy sú:
  1. 2 zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov
  2. 1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov
  3. 3 zvolení zástupcovia rodičov
  4. 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa
  5. 1 zástupca žiakov

Článok 5
Spôsob voľby členov rady školy

 1. Voľba zástupcov rodičov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním rodičov žiakov navštevujúcich školu.
 2. Voľba zástupcov pedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním pedagogických zamestnancov školy.
 3. Voľba zástupcov nepedagogických zamestnancov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním nepedagogických zamestnancov školy.
 4. Voľba zástupcu žiakov do rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním žiakov strednej školy. Voľbu zástupcu žiakov vykoná žiacka školská rada spôsobom určeným v Štatúte žiackej školskej rady.
 5. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Členom rady môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 6. Funkcia člena rady školy je nezlučiteľná s funkciou riaditeľa školy a zástupcu riaditeľa školy.
 7. Členstvo v rade školy zaniká:
  1. uplynutím funkčného obdobia,
  2. vzdaním sa členstva,
  3. odvolaním, ak bol člen rady školy právoplatne odsúdený za úmyselne spáchaný trestný čin, alebo si neplní povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy,
  4. úmrtím (podrobnejšie v súlade s § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z.)
 8. V prípade, že niektorý člen rady školy požiada o uvoľnenie z tohto orgánu pred uplynutím funkčného obdobia, príslušná zložka, ktorú v rade školy zastupoval, zvolí (deleguje) iného svojho zástupcu do rady školy.

Článok 6
Pravidlá rokovania rady školy

 1. Rada školy na svojom prvom zasadnutí volí zo svojich členov predsedu rady školy a podpredsedu rady školy.
 2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy.
 3. Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak:
  1. bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  2. o to sám požiada,
 4. Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak:
  1. nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,
  2. koná v rozpore s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov alebo štatútom rady školy.
 5. Rada školy je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
 6. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veciach vymenovania, odvolania, alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
 7. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však štyrikrát ročne.
 8. Zmeny v štatúte rady školy je možné vykonať formou dodatku na zasadnutí rady školy, na odsúhlasenie ktorého je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých členov rady školy.

Článok 7
Práva a povinnosti členov rady školy

 1. Členovia majú právo:
  1. voliť a byť volení,
  2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu rady školy,
  3. byť informovaní o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
  4. hlasovať ku všetkým uzneseniam rady školy,
  5. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály.
 2. Členovia rady školy sú povinní sa zúčastňovať jej zasadnutí. Neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie, neplnenie povinností člena rady školy a predseda rady školy dá návrh na delegovanie nového zástupcu tej zložky, ktorú uvedený člen v rade školy zastupuje.
 3. Pri svojej činnosti spolupracuje rada školy podľa potreby s poradnými orgánmi riaditeľa školy (pedagogickou radou, predmetovými komisiami). Ak rada školy rieši mimoriadne závažný problém, môže si vyžiadať stanovisko pracovníkov školy a rodičov žiakov školy, prípadne aj žiakov školy.
 4. Rada školy pri svojej činnosti rešpektuje všeobecne prijatú zásadu apolitickosti a nestraníckosti práce školy a dbá o to, aby otázky politického charakteru nežiadúcim spôsobom neovplyvňovali prácu školy.
 5. Členovia rady školy sú povinní zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok 8
Povinnosti predsedu rady školy

 1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú zákonom, štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
 2. Za predsedu rady školy môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná.
 3. Predseda rady školy po svojom zvolení predloží na najbližšom zasadaní návrh štatútu rady školy na schválenie.
 4. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi schôdze rady školy. Rokovanie rady školy vedie spravidla jej predseda, v jeho neprítomnosti ním poverený člen rady školy. Predseda rady školy zvoláva radu školy najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy. Ak tak neurobí, radu školy zvolá a predsedá jej podpredseda.
 5. Uznesenie rady školy alebo štatút môže obmedziť právo predsedu rady školy konať v jej mene, toto obmedzenie však nie je účinné voči tretím osobám, ak tieto osoby o tejto skutočnosti nevedeli, alebo nemohli vedieť.
 6. Predseda rady školy vypracuje výročnú správu za prešlý rok v termíne určenom radou školy, najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka.
 7. Výročná správa obsahuje:
  1. prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku radou školy,
  2. zmeny a nové zloženie rady školy, ku ktorým došlo v priebehu roka,
  3. ďalšie údaje určené radou školy.
 8. Výročná správa je pre verejnosť prístupná v sídle rady školy.

Článok 9
Vzťahy rady školy k orgánom miestnej štátnej správy

 1. Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí na príslušný kalendárny rok.
 2. Riaditeľ školy v súlade s plánom zasadaní predkladá rade školy príslušné materiály a to spravidla v písomnej forme.

Článok 10
Hospodárenie rady školy

 1. Rada školy nemá vlastný majetok.
 2. Rada školy zabezpečuje svoju administratívnu činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

Článok 11
Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadaní rady školy dňa 19.12.2016 a nadobúda účinnosť jeho schválením.

V Košiciach dňa 19.12.2016

Ing. Ján Poradský, CSc., v.r.
predseda rady školy