Školský učebný plán

Trieda s rozšíreným vyučovaním informatiky

Vzdelávacia oblasť Predmet 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Spolu
Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 3 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 13 hodín
Prvý cudzí jazyk 4 hodiny 3 hodiny 3 hodiny 6 hodín 16 hodín
Druhý cudzí jazyk 3 hodiny 3 hodiny 4 hodiny 2 hodiny 12 hodín
Človek a príroda Fyzika 2 hodiny 2 hodiny 1 hodina 0 hodín 5 hodín
Chémia 2 hodiny 2 hodiny 1 hodina 0 hodín 5 hodín
Biológia 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 0 hodín 6 hodín
Človek a spoločnosť Dejepis 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 0 hodín 6 hodín
Geografia 2 hodiny 2 hodiny 0 hodín 0 hodín 4 hodiny
Občianska náuka 0 hodín 2 hodiny 1 hodina 0 hodín 3 hodiny
Človek a hodnoty Etická/náboženská výchova 1 hodina 1 hodina 0 hodín 0 hodín 2 hodiny
Matematika a práca s informáciami Matematika 5 hodín 5 hodín 5 hodín 0 hodín 15 hodín
Informatika 2 hodiny 3 hodiny 0 hodín 0 hodín 5 hodiny
Databázy 0 hodín 0 hodín 1 hodina 0 hodín 1 hodina
Počítačové systémy a siete 2 hodiny 0 hodín 0 hodín 0 hodín 2 hodiny
Programovanie mobilných zariadení 0 hodín 0 hodín 1 hodina 0 hodín 1 hodina
Riešenie problémov a programovanie 0 hodín 0 hodín 2 hodiny 0 hodín 2 hodiny
Umenie a kultúra Umenie a kultúra 1 hodina 0 hodín 0 hodín 1 hodina 2 hodiny
Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 2 hodiny 8 hodín

V 3. ročníku si študent volí 2 semináre, každý z nich má 2-hodinovú dotáciu, so zmeraním na plánované maturitné predmety. Vo 4. ročníku si vyberie 2 predmety, a keďže sa jedná o maturitné predmety, ich hodinová dotácia sa v rámci voliteľných hodín zvýši na 6.