1. august/september 2016 
Prerokovanie vnútorného poriadku školy.
Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
Rôzne

2. október/november 2016
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
2015/2016.
Školský vzdelávací program
Štatút rady školy.
Rôzne

3. január/február 2017
Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2016
Návrh rozpočtu školy na rok 2017
Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018
Rôzne

4. marec/apríl 2017
Rozpočet na rok 2017 po dohadovacom konaní
Koncepcia rozvoja školy.
Rôzne

5. máj 2017 (posledný týždeň) 
Školský vzdelávací program – úpravy.
Rôzne.