Telesná a športová výchova

Charakteristika predmetu

Telesná a športová výchova vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Cieľom predmetu je vytvárať u žiaka vlastnú pohybovú identitu a pohybovú gramotnosť. Žiak si má osvojiť pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia pred civilizačnými chorobami. TSV je potrebné chápať aj ako prostriedok na úpravu zdravotných problémov.

Zdravotná telesná výchova je špecifická forma TSV určená pre zdravotne oslabených jedincov. Na našom gymnáziu sa vyučuje na samostatných hodinách. Jej cieľom je špecifickým cvičením odstrániť oslabenie, znížiť stupeň oslabenia, zlepšiť zdravotný stav, ak sa nedá zlepšiť, aspoň udržať daný zdravotný stav a zabrániť jeho zhoršovaniu.

Žiaci sa zúčastňujú rôznych športových súťaží a my sa často tešíme z ich skvelého umiestnenia. Súťaže: nohejbal, plávanie, futsal, atletika, basketbal, bedminton, florbal, futbal, gymnastika, orientačný beh, šach, volejbal. Spolupracujeme s organizáciami Regionálne centrum mládeže, Školský šport, Mestská časť Košice – Staré Mesto a inými.

Naši vyučujúci

  • Mgr. Dana Bugorčíková
  • PaedDr. Zuzana Novotná
  • Mgr. Daniela Siváková

Aktivity

Účelové cvičenie OŽaZ

Je určené pre 1. a 2. ročník a koná sa na jeseň a na jar. Okrem prechádzky v prírode a povinných zaujímavých stanovíšť je na týchto jednodňových kurzoch zabezpečený Workshop Košickej záchranky, kde si žiaci môžu vypočuť fundované prednášky a príbehy našich záchranárov, a môžu si aj reálne vyskúšať umelé dýchanie, masáž srdca či postup pri poskytovaní prvej pomoci.

Základný lyžiarsky kurz

Je určený žiakom 1. ročníka. Koná sa vždy v jednom zo slovenských lyžiarskych stredísk, ktoré je náročnosťou vhodné na vyučovanie zjazdového a bežeckého lyžovania. K dobrej nálade na kurze prispieva aj večerný spoločenský program — diskotéky, karneval, stolné hry a podobne. Ich cieľom je upevniť kolektív prvákov, dôkladnejšie sa spoznať, naučiť sa súdržnosti, spolupatričnosti a spoľahlivosti. Záver kurzu patrí pretekom na svahu, kde si žiaci zmerajú sily a preukážu nadobudnuté schopnosti a zručnosti. Pri tomto type kurzu sa uplatňuje štátny príspevok, čo umožňuje takmer 100 % účasť žiakov.

Lyžiarske výlety

Sú určené žiakom navštevujúcim športový krúžok. Najčastejšie sa táto jednodňová lyžovačka koná na zjazdovkách Vysokých Tatier. Nový rozmer a nezabudnuteľný zážitok ponúka zahraničný lyžiarsky pobyt v talianskych Dolomitoch, ktorý býva naplánovaný na koniec januára. Stredisko Passo Oclini sa nachádza v prekrásnom vysokohorskom prostredí, má ideálnu polohu v horskom sedle, vo výške 2000 m n. m. Žiaci si užijú lyžovanie na perfektne upravených poloprázdnych zjazdovkách rôznych náročností. Hotel je situovaný priamo pod zjazdovkami. Žiakom sú k dispozícii aj oddychové zóny hotela s možnosťou športového a kultúrneho vyžitia sa. K zaujímavému pobytu patrí aj kvalitná gastronómia, preto sa milovníci dobrého talianskeho jedla majú na čo tešiť a prídu si na svoje.

Plavecký kurz pri mori

Je určený žiakom 2. ročníka. Výcvik prebieha v plaveckom komplexe s bazénom a zohľadňuje aj plaveckú úroveň študentov. Vybratý rezort pri mori je zárukou stabilného slnečného počasia.

KOŽaZ (kurz na ochranu života a zdravia)

Je určený žiakom 3. ročníka a je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná. Obsahovými štandardmi sú teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacie aktivity. Kurz sa realizuje internátnou formou v Škole v prírode v Kysaku a dennou dochádzkou v Košiciach a ich okolí. Cieľom KOŽaZ-u je zvýšiť telesnú zdatnosť žiakov, psychickú odolnosť, zvýšiť sebavedomie a pripravenosť riešiť mimoriadne situácie v živote, v praxi aplikovať zdravotnícku prípravu. Najzaujímavejšou časťou je pobyt v prírode, kde sú žiaci vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. Súčasťou praktickej časti sú outdoorové aktivity — splav Hornádu, lezenie na Jánošíkovej bašte, lukostreľba, streľba zo vzduchových zbraní, jazda na koni, ale aj stavanie ohniska a príprava jedla na ohni. Pri obľúbenej nočnej hre si žiaci precvičujú vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli na účelovom cvičení v 1. a 2. ročníku, upevňujú si psychickú odolnosť a učia sa kooperovať v malých skupinách.

Ďalšie aktivity

Medzinárodný maratón mieru

Každý rok zostavujeme organizačný tím, ktorý pomáha na občerstvovacej a osviežovacej stanici.

Noc na Šrobárke

Na tejto akcii pre žiakov 1. ročníka zabezpečuje kabinet TSV volejbalový a stolnotenisový turnaj.

Športové krúžky na škole

Volejbalový a športový (v športovom krúžku sú zahrnuté aj jednodňové lyžiarske výlety).

Športové turnaje

V rámci súperenia medzi triedami sa v škole koná volejbalový, futbalový a florbalový turnaj.

Vodné športy

V rámci akcie Vodné športy v Košiciach (Water sports open day) si každoročne môžu žiaci vyskúšať vodné športy naživo, dostanú tak základy kanoistiky, windsurfingu a vodného lyžovania.

Zber papiera

Každoročne pomáhame pri zbere papiera, žiakov sa snažíme motivovať k ochrane životného prostredia a podporovať ich environmentálne uvedomenie. Túto akciu má na starosti vybraná trieda, pod vedením pedagóga, ktorá koordinuje priebeh zberu. Na školskom dvore je pristavený veľký kontajner, do ktorého sa ukladá vyzbieraný papier. Do tejto aktivity sa pravidelne zapájajú nielen žiaci a ich rodičia, ale aj učitelia a nepedagogickí pracovníci. Takýmto ekologickým spôsobom sa na recykláciu dostávajú nepotrebné kopy starých písomiek, obalový materiál a iné veci z papiera.

Šrobárska bouldrovka

Z projektu SPPoločne sme získali outdoorovú lezeckú stenu, ktorá bola slávnostne otvorená pri príležitosti Olympijského festivalu Slovenska.

Bouldrovka — lezecká stena na Šrobárke