Podmienky na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

Na stiahnutie — Podmienky na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023 (PDF) →


VÝCHODISKÁ

Prijímacie konanie sa koná v súlade s § 62 – § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 29 a § 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s Usmernením k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 vydanému MŠVVaŠ SR dňa 21.01.2022 (aktualizované 2.2.2022) a v súlade s dokumentom Termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 zverejneného MŠVVaŠ SR dňa 12.01.2022.

Úvodné ustanovenia

 1. V školskom roku 2022/2023 otvoríme päť tried v 1. ročníku.
 2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 145 uchádzačov podľa celkového poradia.
 3. Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

Podmienky na prijatie do 1. ročníka

 1. Uchádzači, ktorí v externom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9) dosiahli v každom vyučovacom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, získajú maximálny počet bodov a budú prijatí bez prijímacej skúšky.
 2. Všetci uchádzači, ktorí neboli prijatí bez prijímacích skúšok, sa zúčastnia na prijímacích skúškach z profilových predmetov – slovenský jazyk a literatúra, matematika.
 3. Poradie uchádzačov bude vytvorené na základe celkového počtu bodov získaných v prijímacom konaní, ktoré tvorí písomná prijímacia skúška a preferenčné body.
  • Písomná prijímacia skúška sa koná z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testy budú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2.
  • Preferenčné body budú uchádzačom udelené v troch oblastiach: študijné výsledky, celkové hodnotenie prospechu a ďalšie kritériá.
 4. Písomné prijímacie skúšky:
  1. Termín písomnej prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je nasledovný:
   2. máj 2022 — 1. termín prijímacej skúšky
   9. máj 2022 — 2. termín prijímacej skúšky
  2. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za písomnú prijímaciu skúšku, je 400 bodov (200 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry a 200 bodov za test z matematiky).
  3. Uchádzač vykoná písomnú prijímaciu skúšku úspešne, ak získa aspoň 30 % bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry a aspoň 30 % bodov za test z matematiky.
  4. Uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.
 5. Preferenčné body:

  Preferenčné body budú uchádzačom udelené v troch oblastiach:

  • študijné výsledky,
  • priemerný prospech,
  • ďalšie kritériá.
  1. Študijné výsledky:

   Uchádzačom budú za prospech na základnej škole pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie v 8. ročníku a polročnej klasifikácie v 9. ročníku základnej školy nasledovne:

   Povinné predmety:

   • Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

    počet bodov = 10.(3-x).(3-x), kde x je známka

   • Povinné predmety:
    • slovenský jazyk a literatúra
    • matematika
   • Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za prospech z povinných predmetov, je 160 bodov.
  2. Doplnkové predmety:

   • Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

    počet bodov = 4.(3-x).(3-x), kde x je známka

   • Povinné predmety:
    • anglický jazyk
    • dejepis
    • biológia
    • fyzika
    • chémia
   • Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za prospech z doplnkových predmetov, je 160 bodov.
  3. Priemerný prospech:

   Uchádzač, ktorý dosiahol v koncoročnej klasifikácii v 7. ročníku a polročnej klasifikácii v 9. ročníku stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, získa do celkového hodnotenia 10 bodov za každý uvedený školský rok.
   Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za priemerný prospech, je 20 bodov.

  4. Ďalšie kritériá:

   Ďalšie kritériá pre prijatie uchádzača pozostávajú z umiestnenia v okresných a krajských kolách v predmetových olympiádach, v iných súťažiach a za umiestnenie v celoslovenskom a medzinárodnom kole v uvedených súťažiach.

   Predmetové olympiády:

   Predmetové olympiády sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. mieste, respektíve bol úspešný riešiteľ v okresnom alebo krajskom kole v 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ v Olympiáde zo SJL, ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, v Technickej olympiáde a Pytagoriáde.

   Pri účasti uchádzača vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku akceptujeme iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

   Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach spolu, je 100 bodov.

   kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto úspešný riešiteľ
   okresné 60 50 40 30
   krajské 100 90 80 70

   Iné súťaže:

   Do tejto kategórie sú zahrnuté nasledovné súťaže: športové súťaže organizované Slovenskou asociáciou športu na školách (SAŠŠ) a MŠVVaŠ SR, Hviezdoslavov Kubín, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko, Slovenská debatná liga, FIRST LEGO League.
   Súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa uchádzač umiestnil na 1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole (alebo v ich ekvivalentoch) v 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ.

   Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku akceptujeme iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

   Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za umiestnenie vo všetkých iných súťažiach spolu, je 40 bodov.

   kolo 1. miesto 2. miesto 3. miesto
   okresné 25 20 15
   krajské 40 35 30

   Celoslovenské a medzinárodné kolá súťaží:

   Do tejto kategórie sú zahrnuté súťaže vymenované v časti Predmetové olympiády a v časti Iné súťaže.
   Uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. až 3. mieste v celoslovenskom kole v uvedených súťažiach, získa 50 bodov.
   Uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. až 3. mieste v medzinárodnom kole v uvedených súťažiach, získa 100 bodov.
   Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač za umiestnenie v celoslovenských a medzinárodných súťažiach spolu, je 100 bodov.

   Zákonný zástupca uchádzača musí nárok na preferenčné body za úspechy v súťažiach preukázať kópiou diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetových olympiádach alebo súťažiach elektronicky alebo v listinnej podobe do 20. marca 2022.

 6. Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá v tomto poradí:
  • podľa § 67 ods. 3 (školského zákona) bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí dosiahli rovnaký výsledok prijímacieho konania,
  • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za písomné prijímacie skúšky,
  • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za ďalšie kritériá,
  • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za študijné výsledky z doplnkového predmetu anglický jazyk,
  • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za študijné výsledky z doplnkového predmetu fyzika,
  • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za študijné výsledky z doplnkového predmetu chémia.
 7. Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných v prijímacom konaní, ktoré tvoria písomné prijímacie skúšky a preferenčné body.
  • Písomné prijímacie skúšky — maximálny počet bodov je 400.
  • Preferenčné body:
   • študijné výsledky — maximálny počet bodov je 320,
   • priemerný prospech — maximálny počet bodov je 20,
   • ďalšie kritériá — maximálny počet bodov je 240.
  • Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v prijímacom konaní, je 980.

Organizácia, priebeh a termíny prijímacieho konania

Časový harmonogram 1. kola prijímacieho konania

 • podanie prihlášky na SŠ zákonným zástupcom uchádzača: do 20. marca 2022
 • zaslanie rozhodnutí o prijatí žiakov bez prijímacích skúšok: do 25. apríla 2022
 • prijímacie skúšky:
  • 1. termín: 02. máj 2022
  • 2. termín: 09. máj 2022
 • zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania: 18. máj 2022
 • doručenie potvrdenia o nastúpení/nenastúpení od zákonného zástupcu uchádzača Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach: 23. máj 2022 (do 23:59)

Prihláška na štúdium na strednej škole

 • Prihlášku na SŠ je možné podať do 20.03.2022 (23:59 hod.):
  • elektronicky len cez školský informačný systém bez elektronického podpisu občianskym preukazom (napr. aSc Agenda EDUPAGE, nie e-mailom),
  • v listinnej podobe osobne alebo poštou na tlačive 056 MŠVVaŠ SR s podpismi oboch zákonných zástupcov; prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.
 • EDUID školy — 100014731
 • Stredná škola bude akceptovať len tie prihlášky, ktoré sú elektronicky overené riaditeľom základnej školy cez školský informačný systém alebo v listinnej podobe potvrdené riaditeľom základnej školy.
 • Záujem uchádzača o vzdelávací program vyznačte v prihláške nasledovným spôsobom:
  • v elektronickej prihláške v časti poznámky — doplňujúce informácie
  • v prihláške v listinnej podobe v riadku (č.24.) — názov študijného odboru
   Uveďte jednu z možností vzdelávacieho programu:
   • všeobecné vzdelávanie — vyznačte gymnázium / VŠ,
   • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov — vyznačte gymnázium / PR,
   • rozšírené vyučovanie informatiky — vyznačte gymnázium / INF,
   • rozšírené vyučovanie anglického jazyka — vyznačte gymnázium / ANJ,
   • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka — vyznačte gymnázium / NEJ.

Nastúpenie/nenastúpenie uchádzača na štúdium

 • Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na štúdium je možné podať do 23.05.2022 (23:59 hod.) jedným z nasledovných spôsobov:
  • elektronicky cez školský informačný systém (aSc Agenda EDUPAGE),
  • e-mailom na adresu srobarka@srobarka.sk, zaslaním naskenovaného potvrdenia s podpismi oboch zákonných zástupcov (resp. 1 podpis a Vyhlásenie zákonných zástupcov),
  • v listinnej podobe osobne alebo poštou s podpismi oboch zákonných zástupcov (resp. 1 podpis a Vyhlásenie zákonných zástupcov).
 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Platnosť kritérií prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania boli prerokované v pedagogickej rade dňa 27.01.2022 a prednesené na vyjadrenie rade školy dňa 25.02.2022.
Kritériá sú platné pre 1. kolo prijímacieho konania na školský rok 2022/2023.

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová,
riaditeľka školy