Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022

Na stiahnutie: Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 (PDF) →


VÝCHODISKÁ

Prijímacie konanie sa koná v súlade s §§ 62 – 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §§ 29 a 31 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov a doplnkov a v súlade s Rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 a zo dňa 26.1.2021.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. V školskom roku 2021/2022 otvoríme päť tried v 1. ročníku.
 2. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 150 uchádzačov podľa celkového poradia.
 3. Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie matematiky,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

Uchádzači budú prijatí na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré budú zostavené v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2. stupeň základných škôl ISCED 2, a získaných preferenčných bodov, ktoré budú uchádzačom udelené v troch oblastiach: študijné výsledky, celkové hodnotenie prospechu a ďalšie kritériá.

Písomné prijímacie skúšky

 1. Termín prijímacej skúšky z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry je nasledovný:
  3. mája 2021 — 1. termín prijímacej skúšky a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4.máj 2021
  10. máj 2021 — 2. termín prijímacej skúšky a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.máj 2021
 2. Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prijímacie skúšky, je 300 (150 bodov za test zo slovenského jazyka a literatúry a 150 bodov za test z matematiky).
 3. Písomným prijímacím skúškam zo slovenského jazyka alebo matematiky nevyhovie žiak, ktorý získa z príslušného testu menej ako 35 % bodov.

Preferenčné body

Preferenčné body budú uchádzačom udelené v troch oblastiach:

 • študijné výsledky,
 • celkové hodnotenie prospechu,
 • ďalšie kritériá.

Študijné výsledky

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie v 7. ročníku a polročnej klasifikácie v 8. ročníku základnej školy nasledovne:

Povinné predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka

Povinné predmety:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • matematika

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prospech spolu z povinných predmetov, je 180 bodov.

Doplnkové predmety

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka

Doplnkové predmety:

 • anglický jazyk
 • dejepis
 • biológia
 • fyzika
 • chémia

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za prospech z doplnkových predmetov spolu, je 180 bodov.

Celkové hodnotenie prospechu

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch (koncoročná klasifikácia v 7. a v 8. ročníku a polročná klasifikácia v 9. ročníku) vzdelávania stupeň 1 (výborný) zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 10 bodov za každý školský rok.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za celkové hodnotenie prospechu, je 30 bodov.

Ďalšie kritériá

Predmetové olympiády

Predmetové olympiády sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7., 8. alebo 9. ročníku ZŠ v Olympiáde zo SJL, z cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo v Technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach spolu, je 100 bodov.

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto 4.miesto 5.miesto
okresné 50 40 30 20 10
krajské 100 90 80 70 60

Iné súťaže

Do tejto kategórie sú zahrnuté nasledovné súťaže: športové súťaže organizované Slovenská asociácia športu na školách (SAŠŠ) a MŠVVaŠ SR, Hviezdoslavov Kubín, Slovenská debatná liga, FIRST LEGO League.

Súťaže sa započítavajú do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 7. , 8. alebo 9. ročníku ZŠ.

Pri účasti vo viacerých kolách tej istej súťaže v jednom ročníku berieme do úvahy iba doklad o umiestnení v najvyššom kole tejto súťaže.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za umiestnenie vo všetkých iných súťažiach spolu, je 35 bodov.

kolo 1.miesto 2.miesto 3.miesto
okresné 20 15 10
krajské 35 30 25

Celoslovenské a medzinárodné umiestnenia

Žiak, ktorý sa umiestnil na 1. až 5. mieste v celoslovenskom kole, získa 50 bodov.

Žiak, ktorý sa umiestnil na 1. až 5. mieste v medzinárodnom kole, získa 100 bodov.

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať žiak za umiestnenia v celoslovenských a medzinárodných súťažiach spolu, je 100 bodov.

Pri rovnosti bodov rozhodujú nasledujúce kritériá v tomto poradí:

 • podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za písomné prijímacie skúšky (bod č. 2.2.),
 • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za ďalšie kritériá (bod č. 2.3.3.),
 • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za študijné výsledky z doplnkového predmetu anglický jazyk (bod č. 2.3.1.2)
 • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za študijné výsledky z doplnkového predmetu fyzika (bod č. 2.3.1.2),
 • uchádzač, ktorý získal väčší počet bodov za študijné výsledky z doplnkového predmetu chémia (bod č. 2.3.1.2).

Celkové poradie uchádzačov sa určí na základe súčtu bodov získaných z dvoch oblastí: písomné prijímacie skúšky (bod 2.2.) a preferenčné body (bod 2.3.). Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať, je 925.

ORGANIZÁCIA, PRIEBEH A TERMÍNY PRIJÍMACIEHO KONANIA

  Termín podania prihlášky — do 8. apríla 2021.

 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí prihlášku do 8. apríla 2021.
 2. Podľa záujmu o vzdelávací program vyznačte na prihláške v riadku — názov študijného odboru — nasledovné:
  1. všeobecné vzdelávanie — vyznačte gymnázium,
  2. rozšírené vyučovanie matematiky — vyznačte gymnázium / MAT,
  3. rozšírené vyučovanie informatiky — vyznačte gymnázium / INF,
  4. rozšírené vyučovanie anglického jazyka — vyznačte gymnázium / ANJ,
  5. rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka — vyznačte gymnázium / NEJ.
 3. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 4. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021.
 5. Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania pre školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
 6. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí — do 20. mája 2021.

 7. Riaditeľka školy zverejní v zmysle § 68 zákona č. 245/2008 Z .z. zoznam uchádzačov na webovom sídle a výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do 20.mája 2021.
 8. Zoznam bude obsahovať poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom. Zoradení budú podľa celkového počtu dosiahnutých bodov.
 9. Riaditeľka školy najneskôr do 20. mája 2020 doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.
 10. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalším v poradí, s predpokladom, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote – do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí (podľa § 68 ods. 4 školského zákona), čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium.
 11. Termín potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka — do 25. mája 2021.

 12. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Toto potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 13. Odvolanie voči rozhodnutiu — do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 14. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľke školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kritériá boli prerokované pedagogickou radou per rollam dňa 16.2.2021.
Kritériá boli predložené rade školy na vedomie dňa 22.2.2021.

Mgr. PaedDr. Zlatica Frankovičová
riaditeľka školy