The International Baccalaureate

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice je kandidátskou školou*) pre Diploma Programme. Táto škola prechádza procesom autorizácie ako IB World School. IB World Schools zdieľajú spoločnú filozofiu — záväzok poskytovať vysoko kvalitné, náročné, medzinárodné vzdelávanie a Gymnázium, Šrobárova 1, Košice verí, že to je tá správna cesta k dobrému vzdelaniu pre našich študentov.

*) Len školy autorizované IB Organizáciou môžu poskytovať niektorý z jej štyroch akademických programov: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme alebo the Career-related Programme (CP). Štatút Kandidátskej školy nie je zárukou udelenia autorizácie. Ďalšie informácie o IB a uvedených vzdelávacích programoch sú k dispozícii na stránke www.ibo.org

Gymnazium, Šrobárova 1, Košice is a Candidate School*) for the Diploma Programme. This school is pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy — a commitment to high quality, challenging, international education that Gymnázium, Šrobárova 1, Košice believes is important for our students.

*) Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme, or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org