Dôležité termíny a informácie

Pre všetkých žiakov:

Školské vyučovanie v školách sa prerušuje od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Pre maturantov:

Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

Pre uchádzačov:

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka →