Archív — dôležité informácie

21. máj

2020

Informácie pre uchádzačov

Výsledky prijímacieho konania 2020:

Dôležité termíny a informácie:

  1. Ak sa uvoľní miesto, vydá riaditeľka školy nové rozhodnutie o prijatí uchádzačovi, ktorý je ďalší v poradí, v prípade, že zákonný zástupca podá v zákonnej lehote, do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia, odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí, čím deklaruje pretrvávajúci záujem o štúdium. Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta, majú možnosť byť prijatí na miesta žiakov, ktorí poslali potvrdenie o nenastúpení.
  2. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu prihlasky@srobarka.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
  3. Viac informácií o prijatí/neprijatí pre rodičov uchádzačov

Záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium →

Odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí na štúdium →

23. apr

2020

Informácie pre maturantov

Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Viac informácií o maturitnej skúške 2020 →

19. apr

2020

8. apr

2020

Príjemné prežitie Veľkej noci

28. mar

2020

28. marec — Deň učiteľov

26. mar

2020

Informácie pre žiakov

Školské vyučovanie v školách sa prerušuje od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania →

25. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

Opatrenia MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →

22. mar

2020

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe získaných skúseností po absolvovaní prvého týždňa dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania →

21. mar

2020

Portál Učíme na diaľku

V spolupráci MŠVVaŠ SR s viacerými mimovládnymi organizáciami vznikol portál Učíme na diaľku ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

20. mar

2020

Kontakty
  • e-mail: srobarka@srobarka.sk
  • telefón: +421 55 6221951
  • ÚPVS slovensko.sk: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice — číslo schránky E0006690308

19. mar

2020

Podávanie prihlášok na UPJŠ — predĺženie termínu

Možnosť podania prihlášky na bakalárske štúdium na UPJŠ v Košiciach sa predlžuje do 30. apríla 2020.

19. mar

2020

Dištančné poradenstvo cez Skype

Vážení rodičia, milí žiaci,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Karpatskej ul. č. 8 v Košiciach zriadilo dištančné poradenstvo študentom a rodičom cez Skype.

  • Pracovné dni: 8:00 – 16:00 hod.
  • Priamy kontakt: webstránka CPPPaP, tel. +421 55 6823204 alebo sprostredkovane na adrese: vychovny-poradca@srobarka.sk

18. mar

2020

Usmernenie k situácii o koronavíruse

Vážení rodičia a žiaci,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o aktualizovaných opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Košickým samosprávnym krajom.

Usmernenie k šíreniu Koronavírusu 2019 (COVID–19) →

15. mar

2020

Office 365 pre študentov a učiteľov

Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Viac informácií o aplikáciách Office 365 →

12. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →