Archív — dôležité informácie

18. mar

2023

16. mar

2023

Do you want to be in IB?

V školskom roku 2023/24 otvárame 1. ročník štúdia medzinárodného programu IB Diploma Programme pre žiakov 3. a 4. ročníka gymnázií.

Ak sa chcete dozvedieť viac, príďte sa nás opýtať na IB DOD 30.03.2023 o 14:00 hod.

Tešíme sa na Vás!

16. mar

2023

10 reasons why the IB Diploma Programme is ideal preparation for university

13. mar

2023

Šrobárčania s karnevalom v krvi — maškarný ples 2023

Fotogaléria (Maškarný ples 2023) →

10. mar

2023

Prihláška na štúdium na strednej škole

Prihlášku na SŠ je možné podať do 20.3.2023.

Akceptujeme riadne vyplnenú, základnou školou potvrdenú a oboma zákonnými zástupcami podpísanú prihlášku.

Prihlášku je možné podať v listinnej podobe, cez portál slovensko.sk, cez portál prihlaska.iedu.sk, alebo prostredníctvom školského informačného systému Edupage.

Záujem uchádzača o vzdelávací program vyznačte v prihláške v riadku č. 24 — názov študijného odboru.

Uchádzači si môžu vybrať z týchto vzdelávacích programov:

  • všeobecné vzdelávanie,
  • rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov,
  • rozšírené vyučovanie informatiky,
  • rozšírené vyučovanie anglického jazyka,
  • rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka.

10. mar

2023

Informácie pre uchádzačov

Vážení rodičia, milí uchádzači,

v školskom roku 2023/2024 otvoríme 5 tried prvého ročníka so 150 žiakmi.

Termín na doručenie prihlášky zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi strednej školy je do 20. marca 2023.

Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2023/2024 sa uskutočnia:

  • v prvom termíne 4. mája 2023,
  • v druhom termíne 9. mája 2023.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe: Podmienok na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 (PDF — 314 kB) →

Informácie k prijímaciemu konaniu →

Aktuálne tlačivo prihlášky na štúdium na strednej škole →

10. mar

2023

Deň otvorených dverí 2023

Fotogaléria (DOD 2023) →

10. mar

2023

23. feb

2023

19. feb

2023

Šrobárčania — Šrobárke

Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti školy,

ďakujeme, že aj napriek neľahkej dobe ste si na nás našli čas a v roku 2022 prispeli sumou takmer 7500 € na účet Občianskeho združenia Priatelia Šrobárky. Získané finančné prostriedky nám pomôžu zlepšiť podmienky a rozšíriť možnosti vzdelávania na Šrobárke.

Opäť sa na Vás obraciame s prosbou o podporu, ktorú môžete vyjadriť venovaním 2 % z dane. Potrebné tlačivo nájdete na stránke školy. Vyplnené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane z príjmu stačí doniesť do zbernej schránky na vrátnici školy, poslať prostredníctvom žiakov alebo poštou na adresu školy, respektíve poslať priamo na daňový úrad.

Za toto pekné gesto Vám vopred ďakujeme!

2 % z dane pre Šrobárku →

Ako poukázať 2 % z dane →

Občianske združenie PRIATELIA ŠROBÁRKY →

18. feb

2023

Nové číslo školského časopisu v predaji!

Redakčná rada pripravila nové číslo školského časopisu Študentské slovo — zo Šrobárky o Šrobárke! Podporte náš časopis, ktorý neodmysliteľne k Šrobárke patrí. Tentokrát za cenu 0,50 € si môžete zakúpiť 1 + 1 (staršie číslo) v kabinete NEJ (č. 89).

9. feb

2023

Modelové testy pre uchádzačov

Otestujte si svoje vedomosti!

Overte si svoje vedomosti zo SJL a M na interaktívnych modelových testoch a výsledok sa dozviete HNEĎ!

Modelové testy prijímacích skúšok →

4. feb

2023

Pre záujemcov o štúdium v programe IB DP

Podmienky prijatia do programu IB DP, termín podávania prihlášky a termín konania prijímacích pohovorov zverejníme čoskoro.

INFORMATION FOR THE FUTURE APPLICANTS FOR THE IB DP

Detailed conditions of the admission process, the deadline for submitting of the application form as well as the date of the entrance exams will be published soon on our website.

Viac informácií →

For more information →

3. feb

2023

Pre uchádzačov o štúdium

Prečo študovať na Šrobárke? →

28. jan

2023

Deň otvorených dverí 2023

3.2.2023

dopoludnia: o 8:00 a 10:30

popoludní: o 16:00 pre rodičov

Tešíme sa na Vás!