Archív — dôležité informácie

28. mar

2020

28. marec — Deň učiteľov

26. mar

2020

Dôležité termíny a informácie

Pre všetkých žiakov:

Školské vyučovanie v školách sa prerušuje od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Pre maturantov:

Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020.

Pre uchádzačov:

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať.

Prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Rozhodnutie ministra školstva o prerušení vyučovania od 30. marca 2020 a určení termínov v rámci organizácie školského roka →

25. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

Opatrenia MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →

22. mar

2020

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe získaných skúseností po absolvovaní prvého týždňa dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania →

21. mar

2020

Portál Učíme na diaľku

V spolupráci MŠVVaŠ SR s viacerými mimovládnymi organizáciami vznikol portál Učíme na diaľku ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

V sekcii Podpora predstavuje podporné nástroje pre učiteľov, rodičov a žiakov.

20. mar

2020

Kontakty
  • e-mail: srobarka@srobarka.sk
  • telefón: +421 55 6221951
  • ÚPVS slovensko.sk: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice — číslo schránky E0006690308

19. mar

2020

Usmernenie k situácii o koronavíruse

Vážení rodičia a žiaci,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o aktualizovaných opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Košickým samosprávnym krajom.

Usmernenie k šíreniu Koronavírusu 2019 (COVID–19) →

19. mar

2020

Podávanie prihlášok na UPJŠ — predĺženie termínu

Možnosť podania prihlášky na bakalárske štúdium na UPJŠ v Košiciach sa predlžuje do 30. apríla 2020.

15. mar

2020

Office 365 pre študentov a učiteľov

Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Viac informácií o aplikáciách Office 365 →

12. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →

12. mar

2020

Zmena termínu maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobieod 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

10. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov prerušujeme vyučovanie od stredy 11. marca 2020 do piatka 13. marca 2020.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

10. mar

2020

Zmena termínu písomnej skúšky (DSD)

Na základe rozhodnutia Centrálneho úradu pre Nemecký jazykový diplom v Spolkovej republike Nemecko sa oficiálne rušia termíny písomnej skúšky v dňoch 12. marca 2020 a 26. marca 2020 a nový termín pre písomnú časť skúšky bude utorok 26. mája 2020.

Náhradný termín pre žiakov, ktorí ju zo zdravotných dôvodov nebudú môcť písať, nebude možný. Termín ústnej skúšky Vám s ohľadom na situáciu včas oznámime.

9. mar

2020

Riaditeľské voľno

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa z organizačných dôvodov v dňoch 9. a 10. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na škole.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja v plnom znení →

13. feb

2020

Kritériá na prijatie do 1. ročníka

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 budeme vzhľadom na súčasnú situáciu aktualizovať.

Kritériá na prijatie do 1. ročníka →

Viac informácií o vzdelávacích programoch →