Oznamy 2019/2020

Oznamy za školský rok 

8. júl

2020

Úradné hodiny počas prázdnin

Úradné hodiny počas letných prázdnin sú každú stredu od 10:00 do 12:00 hod. okrem obdobia od 13. júla 2020 do 24. júla 2020.

1. júl

2020

1. júl

2020

Kontakty
 • e-mail: srobarka@srobarka.sk
 • telefón: +421 55 6221951
 • ÚPVS slovensko.sk: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice — číslo schránky E0006690308

30. jún

2020

My sme Šrobárka

30. jún

2020

Prajeme Vám príjemné letné prázdniny

18. jún

2020

Zber papiera

Milí Šrobárčania,
aj v čase koronakrízy buďte ohľaduplní k životnému prostrediu!

Do školy síce v tejto mimoriadnej situácii nakoniec nepôjdeme, veríme však, že ste zodpovedne nakladali s odpadom a vo vašich domovoch sa nahromadili časopisy, noviny, letáky…

Neviete, čo s nimi?

Naša žiacka rada organizuje v dňoch 22. – 24. júna 2020 zber papiera, ktorý bude prebiehať v čase od 9:00 – 12:00 hod. na veľkom školskom dvore.

Opäť máte možnosť získať za 20 kg environmentálnu jednotku do budúceho školského roka.

Neváhajte a zapojte sa! Šetriť prírodu znamená vracať jej to, čo nám požičala…

12. jún

2020

Informácie pre žiakov

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Na základe odporúčania zriaďovateľa školy budeme pokračovať v dištančnej forme vzdelávania do 29. júna 2020.

Žiaci sa 30. júna 2020 zúčastnia odovzdávania koncoročných vysvedčení v škole za podmienok určených hlavným hygienikom SR.

Školská jedáleň zostane zatvorená.

Ďalšie informácie budú uverejnené na webe a Edupage.

Dôležité termíny:

 • 19. jún 2020 — Uzavretie klasifikácie za 2. polrok
 • 23. jún 2020 — Klasifikačná porada za 2. polrok
 • 30. jún 2020 — Odovzdávanie vysvedčení

4. jún

2020

Informácie pre uchádzačov

Informácia o počte obsadených a voľných miest pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

 • Počet prihlásených uchádzačov: 345
 • Počet obsadených miest: 150
 • Počet voľných miest: 0

  Odvolania, ktorým nebolo vyhovené, budú postúpené zriaďovateľovi.

Ďakujeme za Váš záujem o štúdium na našej škole.

Pre prijatých uchádzačov v školskom roku 2020/2021:

Prosíme prijatých uchádzačov, ktorí potvrdili nástup do 1. ročníka, aby vyplnili Elektronický evidenčný list žiaka pre školský rok 2020/2021.

Evidenčný list nájdete na webovej stránke srobarka.edupage.org.
(kliknite na Vyplniť novú prihlášku)

Výsledky prijímacieho konania 2020:

3. jún

2020

Obnovenie platnosti preukazu ISIC na rok 2020/2021

Milí žiaci, aby ste mohli využívať zľavy na cestovnom s použitím karty ISIC aj počas prázdnin, je nutné si predĺžiť platnosť čipu.

Školský terminál vám bude k dispozícii posledný júnový týždeň. Presný termín a jeho umiestnenie upresníme na stránke školy.

Informácie k obnoveniu platnosti ISIC preukazu →

7. máj

2020

Informácie pre uchádzačov

Kritériá na prijatie do 1. ročníka:

Kalkulačka na výpočet bodov za prospech →
(návod: otvoriť súbor – povoliť úpravy – iba na čítanie – zadať známky)

Inšpirujte sa:

„Možnosť voľby formuje váš scenár života.“ Mikail Nejms
Zvoľte si správne… — Šrobárka

Dôležité termíny a informácie:

Do 15.5.2020 uchádzač doručí prihlášku cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu prihlasky@srobarka.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

Do 29.5.2020 RŠ rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy.

Do 4.6.2020 zákonný zástupca uchádzača oznámi, či žiak nastúpi alebo nenastúpi na SŠ.

Vzor prihlášky na štúdium na SŠ — označenie vzdelávacieho programu (bod 19) →

Viac informácií o prijímacom konaní →

Informácie o vzdelávacích programoch →

23. apr

2020

Informácie pre maturantov

Informácie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020:

Vyučovanie sa pre posledné ročníky v SŠ končí 7. mája 2020.

Vysvedčenie posledného ročníka SŠ vydá SŠ spolu s maturitným vysvedčením najneskôr 30. júna 2020.

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách interná časť maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

Viac informácií o maturitnej skúške 2020 →

22. apr

2020

Hodnotenie žiakov školy v druhom polroku (2019/2020)

Vážení rodičia, milí žiaci,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zásadách hodnotenia žiakov školy v druhom polroku školského roka 2019/2020.

Zásady hodnotenia žiakov školy v 2. polroku školského roka 2019/2020 →

8. apr

2020

Príjemné prežitie Veľkej noci

28. mar

2020

28. marec — Deň učiteľov

26. mar

2020

Dôležité informácie pre žiakov

Školské vyučovanie v školách sa prerušuje od 30. marca 2020 do odvolania.

Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

Usmernenie na hodnotenie žiakov strednej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania →

25. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach do odvolania.

Opatrenia MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →

22. mar

2020

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia, milí žiaci,
na základe získaných skúseností po absolvovaní prvého týždňa dištančného vzdelávania pristupujeme k nastaveniu určitých pravidiel.

Naším prvoradým cieľom je pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere zohľadňujeme súčasnú náročnú situáciu, a preto nastavujeme jednotné pravidlá pre všetkých.

Usmernenie pre žiakov k dištančnej forme vzdelávania počas prerušenia vyučovania →

21. mar

2020

Portál Učíme na diaľku

V spolupráci MŠVVaŠ SR s viacerými mimovládnymi organizáciami vznikol portál Učíme na diaľku ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu.

19. mar

2020

Podávanie prihlášok na UPJŠ — predĺženie termínu

Možnosť podania prihlášky na bakalárske štúdium na UPJŠ v Košiciach sa predlžuje do 30. apríla 2020.

19. mar

2020

Dištančné poradenstvo cez Skype

Vážení rodičia, milí žiaci,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) na Karpatskej ul. č. 8 v Košiciach zriadilo dištančné poradenstvo študentom a rodičom cez Skype.

 • Pracovné dni: 8:00 – 16:00 hod.
 • Priamy kontakt: webstránka CPPPaP, tel. +421 55 6823204 alebo sprostredkovane na adrese: vychovnyporadca@srobarka.sk

18. mar

2020

Usmernenie k situácii o koronavíruse

Vážení rodičia a žiaci,
dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o aktualizovaných opatreniach a usmerneniach vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ako aj Košickým samosprávnym krajom.

Usmernenie k šíreniu Koronavírusu 2019 (COVID–19) →

15. mar

2020

Office 365 pre študentov a učiteľov

Študenti a učitelia majú nárok na Office 365 Education bezplatne, vrátane aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Outlook, Teams a ďalších nástrojov na štúdium.

Viac informácií o aplikáciách Office 365 →

12. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020.

Usmernenie MŠVVaŠ SR vo veci prerušenia vyučovania v školách →

12. mar

2020

Zmena termínu maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobieod 1. júna 2020 do 19. júna 2020.

10. mar

2020

Prerušenie vyučovania

Na základe pokynu predsedu KSK č. 9/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov z organizačných dôvodov prerušujeme vyučovanie od stredy 11. marca 2020 do piatka 13. marca 2020.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

10. mar

2020

Zmena termínu písomnej skúšky (DSD)

Na základe rozhodnutia Centrálneho úradu pre Nemecký jazykový diplom v Spolkovej republike Nemecko sa oficiálne rušia termíny písomnej skúšky v dňoch 12. marca 2020 a 26. marca 2020 a nový termín pre písomnú časť skúšky bude utorok 26. mája 2020.

Náhradný termín pre žiakov, ktorí ju zo zdravotných dôvodov nebudú môcť písať, nebude možný. Termín ústnej skúšky Vám s ohľadom na situáciu včas oznámime.

9. mar

2020

Riaditeľské voľno

Na základe pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č. 6/2020 v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov sa z organizačných dôvodov v dňoch 9. a 10. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na škole.

O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom Edupage, e-mailu a webovej stránky školy.

Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja v plnom znení →

13. feb

2020

Kritériá na prijatie do 1. ročníka

Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 budeme vzhľadom na súčasnú situáciu aktualizovať.

Viac informácií o vzdelávacích programoch →

5. feb

2020

Valentínska kvapka krvi 2020

Už o pár dní tu máme Valentín a s ním aj Valentínsku kvapku krvi. Tohtoročná kampaň sa odštartovala pod heslom „Láska lieči“.

Mobilný odber sa bude konať 19. februára 2020 od 8:00 v aule našej školy. Všetkých darcov a prvodarcov prosíme, aby sa nahlásili u p. p. Fabriciovej v kabinete biológie, kde im budú, v prípade potreby, zodpovedané všetky otázky ohľadom darcovstva.

Online registračný formulár →

Viac informácií o darovaní krvi →

29. jan

2020

Videá o maturitnej skúške

Milí štvrtáci, na stránke o maturite nájdete video o tom, ako funguje maturitná skúška a jej hodnotenie, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a čo vás čaká pri ústnej maturite.

Video – Ako funguje maturitná skúška? →
Video – Ako sa hodnotí externá časť maturity? →
Video – Ako prebieha maturitná skúška? →