Aktivity – IB na Šrobárke

TOK EXHIBITION — výstava myšlienok

Prečo túžime po poznaní? Aké je spojenie medzi poznaním a kultúrou? Dokáže nové poznanie zmeniť náš názor na to, čo sme vždy uznávali a v čo sme verili? Aká je spojitosť medzi osobnou skúsenosťou jednotlivca a poznaním?

Toto je len výber z otázok, s ktorými pracovali naši žiaci z DP1 triedy pri príprave na ich TOK Exhibition, ktorá sa uskutočnila v utorok popoludní v aule. A že na zaujímavé otázky dokázali aj zaujímavo odpovedať dokazuje, že miestami to v aule skutočne znelo ako na veľtrhu myšlienok. Každý žiak mal spracovanú jednu otázku alebo tézu a k nej priniesol tri predmety a odprezentoval ich vzájomnú spojitosť. Žiaci dokázali, že predmet Theory of Knowledge (Teória poznania) v Diploma Programme im rozšíril obzory a vnímanie sveta. A čo ty? Prečo túžiš po poznaní ty?

Obžaloba pravdy

Počas maturitných skúšok z anglického jazyka si žiaci Diploma programme pripravili pre žiakov nižších ročníkov program, ktorého súčasťou bolo ich autorské predstavenie Obžaloba pravdy, ktoré si napísali a nacvičili a využili v ňom motívy diel G. Orwella, W. Shakespeara a osudy obetí komunistických represálií. Súčasťou programu boli videá zobrazujúce aktuálne vojnové konflikty a tváre a osudy obetí totalitných režimov súčasných aj minulých.

Na besede po predstavení sa žiaci mohli dozvedieť viac o príbehu umučenej Milady Horákovej, praktikách Štátnej polície v päťdesiatych rokoch a o hrdinstve a tragickom osude Jána Palacha, študenta Filozofickej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe, ktorý sa dňa upálil na protest proti príchodu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Ďakujeme žiakom DP1 za ich presvedčivé herecké výkony, pani docentke M. Andričíkovej a Mgr. D. Kušnírovej, PhD. za výklad a podnetné myšlienky.

„Člověk musí bojovat proti zlu, na které právě stačí.“ To sú posledné slová Jána Palacha, ktorý zomrel .

100 dní s IB DP

V piatok sme oslávili 100 dní s IB DP. A že to bola oslava parádna sa mohli presvedčiť všetci žiaci druhého ročníka, ktorí prijali naše pozvanie.

Začali sme predstavením Obžaloba pravdy, ktoré s pani docentkou Markétou Andričíkovou z UPJŠ nacvičili študenti predmetu Slovak A:Literature. Vyobrazili v ňom krutosti totalitného režimu a originálnym spôsobom spracovali otázky slobody a ľudskej dôstojnosti. Po silnom umeleckom zážitku sa druháci rozdelili na stanovištia jednotlivých predmetov, aby sa dozvedeli viac o náplni hodín a spôsobe práce v Diploma Programme. Veríme, že sme mnohých presvedčili, že tento medzinárodný program rozširuje obzory a otvára myseľ.

Projekt Study Discovery s DP

Veronika Barilíková z triedy DP1 sa v dňoch zúčastnila na štvordňovom zážitkovom projekte Study Discovery v Amsterdame a Haagu. Program ponúkal možnosti navštíviť tamojšie univerzity, zoznámiť sa s ich študijným programom, ale najatraktívnejšia bola príležitosť hovoriť so študentmi zo Slovenska, ktorí študujú na týchto univerzitách. Veronika má z pobytu krásne a obohacujúce dojmy a dobrý pocit, že ju Diploma Programme kvalitne pripraví na štúdium v zahraničí.

Study Discovery with DP

Our IB DP1 student Veronika Barilíková took part in in an experience project called Study discovery that took place in Amestrdam and The Hague, Netherlands from to . The project offers opportunities to visit the universities in these cities, to learn more about their study programmes and above all there was a chance to meet Slovak students who study there. They were willing to share their experience, Veronika was impressed and now she really has got a feeling that Diploma Programme will prepare her for studying abroad. That´s right!

Svetový deň detí 2023

Svetový deň detí je sviatkom nielen mladších, ale aj tých starších detí, ktoré sa už blížia k dospelosti, ale napriek tomu, alebo možno práve preto, im dobre padne pozrieť sa na svet cez ich detské, čisté a ničím neovplyvnené predstavy.

V pondelok sa stretli žiaci našej DP1 triedy a spoločne vytvorili obraz zložený z troch častí. Žiaci sa rozdelili do troch skupín, pričom každá maľovala inú časť postavy, nevediac o práci ďalších dvoch skupín. Téma inklúzie a participácie je našim žiakom blízka, je pevnou súčasťou IB filozofie, ktorá je prítomná na všetkých hodinách. Žiaci pracovali pod odborným vedením učiteľa predmetu Visual Arts Mgr. Petra Cábockého, ktorý ich usmerňoval v možných maliarskych technikách a postupoch. Výsledkom práce je postava zdanlivo nesúrodých proporcií, ktorá však v mysliach a očiach súčasnej mladej generácie reprezentuje toleranciu pestrosti a inakosti, akceptovanie odlišnosti názorov, foriem a obsahu, kde hlavným krédom je, že aj človek s odlišným názorom môže mať pravdu.

World Children’s Day 2023

World Children’s Day is a celebration not only of younger children, but also of older ones who are approaching adulthood, yet, or perhaps because of this, it suits them well to look at the world through their childlike, pure and unaffected imaginations.

On Monday , the pupils of our DP1 class came together to create a picture composed of three parts. The pupils divided into three groups, each painting a different part of the figure, unaware of the work of the other two groups. The theme of inclusion and participation is close to our pupils‘ hearts, it is a firm part of the IB philosophy that is present in all lessons. The pupils worked under the expert guidance of Visual Arts subject teacher Mgr. Peter Cábocký, who guided them in possible painting techniques and procedures. The result of the work is a figure of seemingly incongruous proportions, which, however, in the minds and eyes of today’s young generation, represents tolerance of diversity and otherness, acceptance of difference of opinion, form and content, where the main credo is that even a person with a different opinion can be right.

AMAVET 2023 — máme postup na GENIUS OLYMPIAD v New Yorku

Vášeň pre vedu, bádanie a objavovanie mali možnosť predviesť na svojich projektoch účastníci celoštátneho kola súťaže Festival vedy a techniky, ktorý každoročne organizuje AMAVET začiatkom novembra v Bratislave. Celkovo takmer osemdesiat projektov z mnohých oblastí humanitných a prírodných vied zaujalo porotu, ale vybrať museli len tie skutočne najlepšie.

A tu máme skvelú správu, že so svojím projektom TESTOVANIE NÁSTROJOV NA ŠTÚDIUM MOLEKULÁRNYCH SIGNÁLOV CELOTELOVEJ ODPOVEDE NA CVIČENIE postúpila naša žiačka z DP1 Izabela Mária Hašková na GENIUS OLYMPIAD v New Yorku, ktorá sa bude konať v júni 2024. Tento úspešný projekt bude mať Izabela možnosť prezentovať aj na konferencii Mladá nádej slovenskej vedy, ktorú usporadúva Slovenská akadémia vied.

International success od our DP student

It must be pure passion for science, research and discovering things that made successful students get to a national round of Festival vedy a techniky, which is annually organised by AMAVET at the beginning of November. Altogether 80 projects were presented there from all different areas of humanities and sciences.

The great news is that our DP1 student Izabela Mária Hašková got to GENIUS OLYPIAD in New York organised in June 2024 with her project DEVELOPMENT OF TOOLS TO STUDY MOLECULAR SIGNALS OF THE WHOLE-BODY RESPONSE TO EXERCISE (TESTOVANIE NÁSTROJOV NA ŠTÚDIUM MOLEKULÁRNYCH SIGNÁLOV CELOTELOVEJ ODPOVEDE NA CVIČENIE). There is also an opportunity for Izabela to present her project at the conference Mladá nádej slovenskej vedy (The young hope of Slovak Science) arranged by Slovak Academy of Sciences. Thank you, Izabela.

Naše žiačky na AproMUN Bratislava

V dňoch sa naše dve žiačky, študentky IB DP1, Daniela Gumanová a Veronika Barilíková zúčastnili v Bratislave na modelovom zasadnutí OSN, AproMUN. Tento, v poradí už šiesty, ročník zaznamenal historicky najväčšiu účasť 150 delegátov z 15 krajín sveta.

Podujatie je určené pre študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o aktuálne udalosti v medzinárodnom kontexte. V rámci simulovaného zasadnutia OSN si účastníci vyskúšali rolu diplomata — delegáta. Pri takýchto aktivitách si mali možnosť rozvíjať kritické myslenie a schopnosť viesť debatu. Celé podujatie prebehlo v anglickom jazyku a nás o to viac nás teší, že medzi účastníkmi boli aj naše dievčatá.

Our DP students at AproMUN Bratislava

Daniela Gumanová and Veronika Barilíková, our DP students, took part in a UN model conference, AproMUN Bratislava 2023. From to 150 students from secondary schools from 15 countries met to try a role of a diplomat — delegate. These are activities that help to develop their language skills, critical thinking and most of all their abilitiy to debate in English language. Good job, girls!

IB World Conference Dublin 2023

V dňoch 5. až 8. októbra 2023 sa v Dubline stretli zástupcovia všetkých vzdelávacích programov International Baccalaureate z Európy, Afriky a oblasti Stredného Východu. Mottom konferencie bolo Vzdelávanie pre inkluzívnu budúcnosť. Na jednotlivých pracovných stretnutiach prebiehali živé debaty o praktických skúsenostiach s vyučovaním v PYP, MYP, DP a CP, o potrebách študentov a učiteľov a o výzvach, ktoré na nás všetkých čakajú aj v súvislosti s moderným vzdelávaním pre budúcnosť.

Rôzne podoby inklúzie sme si vyskúšali na praktických aktivitách a hovorili sme o nich aj na mnohých neformálnych osobných stretnutiach počas trvania konferencie. Mať možnosť takto sa podeliť o skúsenosti a porovnať si ich s partnermi zo zahraničia ocenili Mgr. D. Starostová (MYP Coordinator) a Mgr. I. Melichová (DP Coordinator), ktoré sa na konferencii organizovanej v Convention Centre v Dubline zúčastnili. Medzi najmilšie stretnutia patrilo to s pani Katrin Fox, IB World Schools, Senior Manager, ktorá nám pomáha dobrými radami z Haagu.

Návšteva vo Francúzskej aliancii v Košiciach

So študentkami IB Diploma Programme sme využili možnosť navštíviť Francúzsku alianciu v jej nových priestoroch na Alžbetinej 2 v KE.

Dievčatá, ktoré si za druhý cudzí jazyk zvolili v rámci nášho medzinárodného programu práve francúzštinu, tak mali príležitosť dozvedieť sa o aktivitách, ktoré Francúzska aliancia tento školský rok rozbieha. Či už sú to skupinové a individuálne kurzy alebo jazykové kaviarne, frankofónne kino v Tabačke, knižnica, či mediatéka pre členov klubu — to všetko a ešte viac pomáha upevňovať frankofónnu komunitu v Košiciach a spájať fanúšikov tohto krásneho jazyka. Merci et à très bientôt!

International Baccalaureate Diploma Programme na Šrobárke

Ako prvá škola na východnom Slovensku otvorí naše gymnázium v tomto školskom roku svoje brány aj študentom medzinárodného International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP).

Gymnázium na Šrobárovej ulici č. 1 v Košiciach získalo autorizáciu pre tento náročný vzdelávací program určený študentom 3. a 4. ročníka stredných škôl v máji roku 2022 a 4. septembra 2023 otvára svoju prvú triedu, DP1. Gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) a s plnou finančnou podporou tejto inštitúcie tak, ako zatiaľ jediná škola v regióne, umožní žiakom vo veku 16 až 19 rokov, aby sa kvalitne pripravili na konkurenčné prostredie zahraničných aj domácich univerzít.

Široký vedomostný záber a komplexný prístup k informáciám poskytuje žiakom podnetné prostredie pre ich všestranný a plnohodnotný rozvoj. Dôraz sa dáva na proces získavania vedomostí a na vytvorenie kladného vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu.

Žiaci si v tomto programe mali možnosť vybrať 6 povinných predmetov zo šiestich vzdelávacích oblastí, z toho 3 predmety na štandardnej úrovni (SL) a 3 na vyššej úrovni (HL). Okrem akademického rozvoja jednotlivcov je Diploma Programme zameraný aj na ich osobnostný rozvoj, čo podporuje tzv. Core, čiže jadro programu, v ktorom budú žiaci rozvíjať svoje mäkké zručnosti a ďalej prehlbovať a prepájať svoj akademický základ. Podstatou DP je kritické myslenie, vedomostný rozvoj na základe bádateľského prístupu k informáciám, analýza a pochopenie kontextu obsahovej náplne jednotlivých predmetov.

Výučba jednotlivých predmetov z oblastí prírodných aj spoločenských vied, matematiky aj umenia bude prebiehať v anglickom jazyku. Slovenský jazyk ostáva na hodinách literatúry, ktoré sa zameriavajú na komplexnú analýzu diel domácej aj svetovej literárnej tvorby, ich jazyka a odkazu.

Dvojročný program je zakončený medzinárodnými záverečnými skúškami. Úspešní kandidáti získajú IB Diploma, ktorý v plnej miere akceptujú univerzity a vysoké školy doma aj za hranicami.

Na Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach máme dlhoročnú tradíciu kvalitného a moderného vzdelávania, profesionálneho a ľudského prístupu a otvoreného myslenia. Rozšírením našej ponuky o tento medzinárodný program nepochybne prispejeme k rozvoju moderných trendov vo vzdelávaní v regióne. Vďaka podpore KSK ponúkame priestory a technické vybavenie, ktoré spĺňajú náročné podmienky pre autorizáciu školy pre Diploma Programme.

Všetkým žiakom aj učiteľom prajeme na ich ceste za poznaním veľa energie, radosti, chuť do práce a výdrž.

IB World Conference

V dňoch 6. – 8. októbra 2022 sa v Haagu organizovala IB World Conference na ktorej sa zúčastnilo 1 600 pedagógov z 86 krajín. Po dvojročnej pauze vynútenej nepriaznivou pandemickou situáciou bola konferencia vypredaná a učitelia sa tak opäť mohli stretnúť a podeliť sa o svoje skúsenosti so všetkými vzdelávacími programami v rámci International Baccalaureate.

Najväčšie zastúpenie mal Diploma Programme (58% účastníkov), ktorý za našu školu na tomto veľkolepom podujatí zastupovala naša IB DP koordinátorka Mgr. Ingrid Melichová. Účasť na Pre-conference workshope pod názvom IB World Schools as learning organizations, práca v medzinárodných pracovných tímoch, ako aj spoločné prednášky pre všetkých účastníkov výrazne prispeli k rozšíreniu našich kontaktov v rámci medzinárodnej komunity učiteľov a podporili nás v snahe byť úspešnou IB World School, ktorú otvárame na našom gymnáziu v septembri 2023.

ŠROBÁRKA JE IB WORLD SCHOOL!

Sme veľmi hrdí, že môžeme oficiálne oznámiť, že sa naša škola stala súčasťou medzinárodnej siete IB World Schools. Gymnázium, Šrobárova 1 bude od školského roka 2023/2024 ponúkať prestížny International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) pre študentov 3. a 4. ročníka gymnázií, ktorí majú záujem o medzinárodnú maturitu, ktorá otvára dvere na zahraničné univerzity. Za týmto obrovským úspechom je dva a pol roka tvrdej práce vedenia školy a učiteľov v oblasti vzdelávania, materiálno-technického vybavenia a príprav priestorov školy. Všetky tieto dôležité kroky boli podporované a financované naším zriaďovateľom KSK. IBDP nie je len vzdelávanie vysokej kvality, ale aj všestranná podpora osobnostného rozvoja žiakov. Veríme, že skladba predmetov, ktorú budeme pre túto formu štúdia ponúkať osloví aj budúcich záujemcov o našu školu.

Top

Pre viac informácií:

KONTAKT