Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Dňa: 11.01.2018 o 16:00 hod. na Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice
Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 11 zástupcovia tried
Hostia:

 1. Otvorenie – Ing. Eva Moyzesová

 2. Informovanie pani Moyzesovou o požiadavkách na RR:

  • Členský príspevok IT Valley na rok 2018 v sume 500,00 €,
  • Úhrada nákladov na návštevu prezidenta SR v sume 300,11 €,
  • Príspevok ku Dňu dobročinnosti 2017 v sume 150,00 €,
  • Náklady na zapožičanie krojov na stužkovú v sume 32,00 €,
  • Štartovné volejbal turnaj v sume 10,00 €,
  • Príspevok na Majstrovstvá SR v šachu v sume 20,40 €,
  • Interaktívna učebnica p. Karkošiaková v sume 21,99 €,
  • Obedy v mesiaci november 2017 v sume 92,82 €,
  • Obedy v mesiaci december 2017 v sume 45,22 €.
 3. Schvaľovanie požiadaviek z bodu 2 v sume 1172,54 €.
  Hlasovanie:

  • za: 11,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

 4. Požiadavky predmetových komisií a vedenia školy:

  • Vedenie školy 800,00 € schválené v sume 20,00 € / žiak (darčeková poukážka),
  • PK SJL, DEJ 765,00 € schválené v sume 250,00 €,
  • PK ANJ 460,00 € schválené v sume 170,00 €,
  • PK NEJ, FRJ, RUJ 212,88 € schválené v sume 150,00 € (audiotechnika),
  • PK MAT, FYZ, GEG 440,10 € schválené v sume 158,10 €,
  • PK BIO, CHE 429,19 € schválené v sume 429,19 €,
  • PK INF 900,00 € schválené v sume 600,00 €,
  • PK TSV 642,88 € schválené v sume 310,00 €.
 5. Schvaľovanie požiadaviek z bodu 4 v sume 2067,29 € + 20,00 € / žiak.
  Hlasovanie:

  • za: 11,
  • proti: 0,
  • zdržal sa: 0,

  schválené.

Nasledujúce zasadnutie OZ sa uskutoční v máji 2018, pozvánka bude zaslaná e-mailom.

Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich.

Na záver Ing. Martina Beliová poďakovala prítomným za účasť.

V Košiciach dňa 13.02.2018
Zapísala: Ing. Martina Beliová
Overila: Jana Rubická