Home

Verejné obstaravanie

Profil verejného obstarávateľa

Gymnázium Šrobárova 1 Košice (ďalej len "Gymnázium" ) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb vykonáva podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje v súlade s platným Organizačným poriadkom. Verejné obstarávanie podľa schváleného Plánu verejného obstarávania Gymnázium na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených mimoriadnych požiadaviek zabezpečujú zodpovedné osoby na verejné obstarávanie v spolupráci so žiadateľom podľa Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie

Kontakt:

Meno zamestnanca

Mobil

E-mail

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk