Home

Údržba školy

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 042 23

Údržbárske a maliarske práce

Školské roky 1993-2009
PhDr. Jana Teššerová riad. školy
____________________________________________________________________________________________________________________

Školský rok 2008-2009

Údržbárske a maliarske práce - školský rok 2008/2009
September 2008
- úprava ostatných lavíc na veľkom dvore
- oprava rozhod.stolice na malom dvore
- úprava- lepenie podlahoviny, demontáž obkladu, preinštalovanie el.rozvodu
- úprava podláh
- demontáž skriniek pod tabuľou
- premaľovanie triedy /sokel, parapety, tabuľa/
- úprava kabinetu č. 89/NJ/, brúsenie parkiet, lakovanie , úprava poličiek
- vyčistenie upchatého kanálu od fekálií
- zabezpečenie opravy poruchy na ÚK
- výpustný ventil
Október 2008
- inštalácia nového TV A DVD do riedy č. 35 ( výroba konzoly, poličky, skrinky pre DVD a rozvodu )
- strihanie živého plota (drobný zostrih ) a kosenie trávy – park pred školou
- čistenie okapových rúr a kanálov – veľký a malý dvor a po vonkajšie obvody školy
- výroba 2 ks poličiek pre kabinet AJ č. dverí 24

November 2008
- oprava lavíc na malom dvore -výmena dosák
- inštalácia osvetlenia pre malý dvor
- príprava miestnosti 014 na vyradenie DM
- odvoz papiera do zberu
- súpis fin. požiadaviek na nákup el. náradia pre dielňu školníkov, zabezpečenie
nákupu a jeho doprava do školy
- likvidácia odpadu – veľký dvor a jeho náklad do kontajnera

December 2008
- výmena 5 ks vodovodných batérií za pákové
- na WC dievčatá a chlapci 1. poschodie a prízemie
- vianočná výzdoba školy
- čistenie a likvidácia podlahoviny pred aulou a na medziposchodí
- služba – z dôvodu kladenia dlažby – p. Molitoris
- montáž umývadla na sekretariáte p. riaditeľky

Január 2009
- úprava podlahy - kab.č. 14
(kúrenie, lakovanie, sťahovanie nábytku)
- likvidácia vianočnej výzdoby školy(uloženie ozdôb)
- demontáž podlahovej krytiny, odstraňovanie asfaltového pdkladu
- oprava prasknutého potrubia UK – tr.č. 83 – spolupráca na odstránení poruchy s p. Fialom
- maľba zatečenej steny č.83
- montáž 20 ks nových stoličiek do učebne chémie č. 91
- inštalácia DVD a TV do triedy č. 77
- inštalácia držiaka a skrinky pre DVD aTV
- demontáž strednej časti odbornej učebne chémie č.91 – úprava vodovodného potrubia a rozvodu elektro
- likvidácia odpadu po orezávaní stromov – veľký dvor

Február 2009
- úprava učebne chémie
- oprava plynového potrubia podľa požiadavky v učebni
- vypratanie garáže a ukladanie veci nepotrebných – príprava na odvoz
- príprava skladu učebníc na maľovanie a vysprávky
- naplnenie kontajnera a likvidácia odpadu

Marec 2009
- zabezpečený kontajner 2 x - likvidácia odpadu
- bežná údržba
- kosenie trávy a úprava okrasnej zelene

Apríl 2009
- vypratanie miestnosti č. 013 a miestnosti č. 014
- vysprávka a maľovanie miestnosti č. 013
- zasklievanie
- úprava vonkajšej fasády a sklade kníh a maľovanie skladu
- likvidácia has. prístrojov nepoužiteľných
- úprava veľkého a malého dvora
- kosenie trávy

Máj 2009

- úprava a maľovanie plotu k zdrav. škole
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Šk rok 2007- 2008

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2007/2008
September 2007

- odstránenie konzol pod tel. prijímače
- sadrovanie, maľovanie triedy č. 90
- úprava fyz. učebne F2
- výroba 6 drevených políc pod klávesnice počítačov F2
- výroba skrinky pod video č. 90
- lepenie podlahy v 83-ke
- úprava vrhačského kruhu pre TV na veľkom dvore
- výroba betónovej obruby
Október 2007

- oprava plechovej brány na odkladanie športového náradia – veľký dvor /zváranie, vŕtanie otvorov, nitovanie plechu/
- výroba, montáž a upevnenie tretieho svietidla do UU (č. 22)
- výmena žiaroviek za úsporne v triede č. 35 a 37
- výroba podstavca pod kopírku – zborovňa
November 2007

- prečalúnenie 2 stoličiek pre zástupkyne
- inštalácia osvetlenia v priestore smetných kontajnerov – malý dvor
- vysprávky okolo zárubne č. 74
- vianočná výzdoba školy
December 2007

- Oprava lavíc
Január 2008

- oprava tesnenia tečúceho radiátora – šatňa TV č. 55
- oprava švédskych dební – telocvičňa
- úprav osadenia a zavesenia skríň v kabinete č. 108 po maľovaní
- oprava pracovného stola č. 107

Február 2008

- úprava dvora
Marec 2008

- oprava okien v triedach č. 12-23
- oprava okien v triedach č. 7-10
- príprava matematických tried – I. poschodie
- výmena batérie za pákovú – č. 102
- čistenie okapových rúr – malý a veľký dvor
- začiatok premaľovanie 10 kusov školských tabúl v triedach
Apríl 2008

- čistenie okapových žľabov
- orezávanie stromov na priečelí školy
- odpratávanie ekologického odpadu

Júl- august 2008

- Úprava veľkého školského dvora, Teššárium 1, vyčistenie, lavičky, stromy, obrubníky, vyloženie kamienkami

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Šk rok 2006- 2007

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2006/2007

September 2006

- rekonštrukcia kabinetu geografie č. 19
- likvidácia priečky
- brúsenie a lakovanie parkiet
- oprava zhnitých okien učebni biológie
- osadzovanie termoventilov
- demontáž koberca po obvode stien v učebni F1
- príprava stien na maľbu
- demontáž nábytku a úprava kabinetu F1
-
Október 2006

- demontáž elektrickej kabeláže a rozvodného stola – 220 V
- demontáž umývadla F1 – č. 20
- maľovanie odbornej učebne F1
- maľovanie kabinetu geografie č. 19
- maľovanie učebne č. 35
- maľovanie učebne č. 36
- demontáž starého oplotenia a montáž nového oplotenia – spoločná prístupová cesta+ maď. gymn. + zdrav. škola
-
November 2006

- maľovanie vestibulu
- maľovanie vchodu
- maľovanie študovne
- maľovanie auly
- maľovanie WC – učiteľské
- maľovanie WC – dievčenské
- demontáž plechových skriniek zavesených po stenách učebne F2
- príprava stien na maľovanie učebne F2
- maľovanie učebne F2
- opätovná montáž premaľovaných skriniek na steny – F2
- úprava bytu pre školníka – dokončenie kúrenia
-
December 2006

- vianočná výzdoba interiéru školy
- strihanie živého plota
- maľovanie WC – dievčenské – I. poschodie
- maľovanie učebne č. 10
- maľovanie WC – chlapčenské – I. poschodie
- maľovanie chodby pred zborovňou
- maľovanie WC – chlapčenské – prízemie
- maľovanie WC – dievčenské – prízemie
- maľovanie kabinetu chémie
-
Január 2007

- úprava ventilátorov v šatni TV
- úprava v sprchárni TV na senzorové zapínanie svetla
- inštalácia senzorového osvetlenia na veľkom dvore pri garáži zo zameraním na kontajnery
- oprava strechy – výmena eterníka
-
Február 2007

- maľovanie suterénu
- výmena tabule č. 88
- demontáž zárubne F 1 – č. 21.1
- začiatok úpravy miestnosti na triedu – univerzálna učebňa – č. 22
-
Marec 2007

- úprav univerzálnej učebne č. 22 – otvor do sten y na zabudovanie nových dverí
- maľovanie univerzálnej triedy č. 22
-
Apríl 2007

- montáž umývadla v univerzálnej triede
- dlaždice okolo umývadla v univerzálnej triede
- maľovanie sokla na veľkom dvore
-
Máj 2007

- montáž plávajúcej podlahy UU
- príprava maturitných tried

Jún 2007

- osadenie dverí v univerzálnej triede č. 22
- montáž tabule č. 22
- montáž lustrov č. 22

Júl – august 2007

- úprava plota pri prístupovej ceste
- príprava tried na nový školský rok 2007/2008
- realizácia záhradného sedenia na malom dvore – dlažba, lavice, stoly
- výmena koberca v zborovni

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Šk. rok 2005- 2006

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2005/2006
September 2005

- oprava odtokového potrubia v suteréne v posilňovni a vonkajší odpad
- výroba stojanov na lopty v učiteľskej šatni
- obnova vchodových dverí a travertínového prahu po požiari
- kompletná výmena neónových trubíc, štartérov a objímok v kuchyni

október 2005

- príprava a maľovanie 20 kusov lavíc rôznej farby- rezerva do jednotlivých tried
- sťahovanie kabinetu F 1 a triedenie materiálu

november 2005

- laboratórium chémie č. 91 – výmena prasknutej gumenej hadice odtokového potrubia
- oprava , napínanie pletiva a nové upevnenie ochranných rámov na okná na veľkom dvore aj na telocvični- 7 kusov
- likvidácia a odvoz starých okien z garáže – 100 kusov
- zabezpečenie ochrany veľkého dvora- osadenie ostnatého drôtu na bránu

december 2005

- vianočná výzdoba školy
- oprava zárubne tr.č. 79
- príprava auly na brúsenie parkiet

január 2006

- brúsenie, natieranie a lakovanie parkiet v aule č. 87


február 2006

- brúsenie, natieranie a lakovanie parkiet v tr. č. 26
- výroba štupiek z dreva na stoličky a lavice

jún, júl, august, september 2006 -

NOVÝ TEPLOVOD NA ŠROBÁRKE

Zavedenie nového teplovodu do školy, inštalácia nových radiátorov na celej škole -224 ks, nová výmenička
Nové radiátory nainštalované ( doteraz tam neboli) v žiackej posilňovni, v učiteľskej posilňovni, v miestnosti údržbára, v novom archíve - spisovni č. 09
------------------------------------------------------------------------------------------


Šk. rok 2004- 2005

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2004/2005
September 2004

- výmena nábytku v kab.biológie č.lO3
- výroba 2 ks políc na stenu do kab.AJ-č.24
- výroba 1 ks skrinky pre video do tr.č.78
- rekonštrukcia skladu č. 19
Október 2004

- výroba držiaka pre televízor- kab. F 2
- pravidelná oprava telocvičných zariadení- basketbalové koše, žinienky,

November 2004

- výroba skrinky pre video – tr.č. 36
- rekonštrukcia čelnej steny v zborovni
- inštalácia telefonného rozvodu do šatne – č. 20
- ištalácia dverových zvončekov- vchod č. 025 a č. 021
- inštalácia školského rozhlasu do suterénu – obj. školníkov
- inštalácia hodinového zvonenia

December 2004

- príprava vianočnej výzdoby školy
- lepenie gumy- podlaha, schody

Január 2005

- oprava zárubne dverí – tr. č. 37
- oprava 20 ks lavíc – tr. 32- MMM
- výroba skrinkového pultu pre počítač pri vrátnici
- priebežné opravy tečúcich radiátorov

Február 2005

- telocvičňa – lepenie žinenky
- oprava učebnej pomôcky- napájacieho zdroja- kab. F 2
- výroba vozíka na čistiace prostriedky pre upratovačku – 1 ks
- čistenie okapov
- úprava gumolitu na sekretariáte
- vyčistenie prietoku – laboratórium chémie č. 91- 12 ks výlevky
- rozsiahle vyčisťovacie práce na upchatom odtokovom potrubí –chem.laboratórium – č. 91
- zhotovenie zásuvkového prívodu 220 V a montáž líšt pre privedenie internetu, inštalácia PC do pultu pri vrátnici
- demontáž a montáž starej mrazničky, zhotovenie nového prívodu 220 V pre novú mrazničku- kuchyňa
- zhotovenie police pre kab. č. 89
Marec 2005

- rekonštrukcia uloženia PC a faxu a výroba police – sekretariát
- výroba ďalšieho vozíka pre upratovačku – 1 x
- oprava uzatvárania okien- prízemie triedy
- výroba skrine/podstavec/ pod kopírku – kab. AJ č. 24
- oprava dier na streche
Apríl 2005
- veľké upratovanie v priestore č.1- garáž
- výmena rozbitého umývadla WC – dievčatá č. 100
- úprava kulisovej konštrukcie pre kalamajky a pomoc pri realizácií
- maľovanie triedy č. 35
Máj 2005

- veľké upratovanie v garáži – priestor č. 2
- výmena vodovodných batérií v triedach
- veľké upratovanie v garáži – priestor č. 3
- oprava zatvárania okien- prízemie chodby
Jún 2005

- oprava okien 1. posch.
- veľké upratovanie v garáži – priestor č. 3
- oprava vodovodného oloveného potrubia
- oprava meotarov
- maľovanie školskej kuchyne

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školský rok 2003/2004

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2003/2004

September 2003

- maľovanie žiackej posilňovne č. 44

Október 2003

- maľovanie WC – chlapčenské č. 39
- maľovanie WC – dievčenské č. 42
- maľovanie kabinetu TV č. 50
- maľovanie okien v kabinete č. 50
- linkovanie sokla na chodbách

November 2003

- maľovanie učiteľskej posilňovne

December 2003

- maľovanie schodišťa pri školskej jedálni

Január 2004

- maľovanie niektorých lavíc a vešiakov
- maľovanie šatni č. 55

Február 2004

- vysprávky okolo dverí kab. geografie č. 19
- maľovanie sokla na chodbách

Marec 2004

- vysprávky okolo dverí WC dievčenské č. 102
- maľovanie stien okolo zábradlia
- maľovanie maturitných tried – len časť

Apríl 2004

- maľovanie chodby – vstup do školy
- maľovanie basketbalového ihriska
- maľovanie volejbalového ihriska
- maľovanie jazykovej učebne č. 26
- maľovanie steny na malom dvore aj sokel


Máj 2004

- maľovanie sokla na veľkom dvore
- maľovanie okien na malom dvore
- maľovanie miestnosti dielne č. 20
- maľovanie – skrine

Jún 2004

- maľovanie údržby č. 19
- maľovanie okná č. 19
- maľovanie chodby – suterén
- maľovanie archívu č. 14
- maľovanie triedy č. 90

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Školský rok. 2002-2003

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2002/2003

september 2002
• maľovanie žiackej posilňovne č. 44
• maľovanie chodby v suteréne

november 2002
• maľovanie triedy č.74- 1. b –( tr. pr. Dr.V. Straková) rodičia svojpomocne

január 2003
• maľovanie posilňovne-senior štúdio č. 8
• maľovanie chodby z prízemia na 1. posch. Moyzesova ul.
• maľovanie kabinetu Geo. č. 19 aj opravy okolo dverí –sádrovanie

február 2003
• maľovanie triedy č. 10
• maľovanie kabinetu F-1, č. 20, č. 21

marec 2003
• maľovanie schodišťa z prízemia na 1. poschodie- centr. vchod
• maľovanie triedy č. 35 a výspravky okolo dverí

jún 2003
• maľovanie schodišťa na 2. poschodí- pri chémii
• maľovanie študovne č. 28 – sokel - úprava
• maľovanie č. 09 – sklad CO- príprava na nový archív školy

júl, august 2003
• maľovanie všetkých školských lavíc na škole
• 1. roč. žltá farba, 2. roč. svetlozelená farba
• 3. roč. oranžová farba, 4. roč. tmavozelená farba
aula – sivá
• vymaľovanie kuchyne a skladov v suteréne
• čistenie kobercov

júl - august 2003

Veľká rekonštrukcia priestorov pri telocvični
• nové sprchy pre žiakov
• nová šatňa pre študentov
• nové sprchy, šatne a toalety pre učiteľov TV
• nové toalety pre dievčatá
• výlevka pre upratovačky
• vydlaždenie chodby pred telocvičňou a chodby na školské dvory
• nové toalety pre chlapcov na prízemí pri vrátnici

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rok 2001/2002
Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2001/2002


august 2001
- čistenie kobercov
-
september 2001
- maľovanie dielne – maliarskej – č. 100
- maľovanie WC č. 500
- revízia elektrického zariadenia
- revízia telocvič. Zariadenia
-
október 2001
- dlaždenie – vstupnej haly + schodište a podesta k telocvični od 19.10.2001 do 27.10.2001-92 m štv.
- nové dvere 9 ks, osadenie č. 9, 10, 11, 12, 14, 20, 21, 23, 24
- nové signalizačné zariadenie v priestoroch- zborovňa, riaditeľna, sekretariát, zástupc.,chodba
(TKC Servis, s. r.o., p. Klembara, Ovsená 4)
- maľovanie chlapč. WC č. 97
- maľovanie dievčenské WC č. 62
- maľovanie údržbárskej dielňe č. 021
- maľovanie chodby v suteréne
- maľovanie posilňovne žiackej
- maľovanie posilňovne učiteľskej
- dokončenie rekonštrukcie kanalizácie- školská. jedáleň
- vysprávka v č. 14 – knižnica – okolo dverí
- elektrický kotol + nerezový dres do kuchyne - kapitálové výdavky
-
november 2001
- rekonštrukcia triedy - multimediálna miestnosť- beton, plávajúca podlaha, 3 nové radiátory, maľovanie parapetných dosiek, steny pri radiátoroch, koberec, elektr. vedenie, nové stoly, žaluzie, osvetlenie + technika +VIDEOPROJEKTOR, NOVÝ POČITAČ IBM- US STEEL KE
- maľovanie okolo dverí č. 14 SOU- KE, Alejova ul.
- maľovanie okolo dverí č. 12
- maľovanie okolo dverí č. 10
- maľovanie a murárske vysprávky č. 9, 11
- maľovanie dvier č. 102
- maľovanie WC – pre učiteľov
- ukončenie - výťah do školskej jedálne

december 2001

- výmena dverí aj so zárubňou v triedach- dolná chodba - 7 kusov
- č. 37 tr. prof M. Blaško
- č. 35 tr. prof. D. Halaszová
- č. 33 Kabinet informatiky
- č. 29 Učebňa informatiky Café
- č. 26 Učebňa cudzích jaz. A.j.
- č. 19 Kabinet geografie, (bezp. systém)
- č. 08 Kabinet cudzích jazykov pri jedálni

- úprava dverí
spojovacie dvere medzi 32 – (multimediálna miestnosť) a kab. Informatiky

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Školský rok 2000/2001

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 2000/2001

august 2000
- čistenie kobercov
september 2000

- čistenie kanalizácie
október 2000

- revízia telocvičného náradia
- montáž nových dverí – 7 ks – č. 34, 36, 83,84, 85,88, 89
/Mahrat, Bora 72, Medzilaborce/
december 2000

- montáž nových dverí – 5 ks – č. 32, 72, 73,74,75
/Mahrat, Bora 72, Medzilaborce/
- demontáž a montáž okenných krídiel –22 ks
- montáž nových dverí – 5 ks – č. 76, 77, 78,79, 82
- dlažba vstupného schodištia /TOP Cargo/
-
január 2001
obkladačky v triedach č. 72, 73,74, 76, 88 a WC – chlapčenské- SOU , Alejová ul.
-
apríl 2001
- demontáž a montáž radiátorov – kab. F
- montáž plynovej stoličky – školská jedáleň
- montáž nových dverí – 3 ks – č. 91, 92, 94
/Manhatan, Bora 72, Medzilaborce/
- montáž dvojkrídlových dverí - 1 ks – č. 87 aula
-
máj 2001
- revízia bleskozvodov
jún 2001
dlaždenie schodištia prízemie – prvé poschodie/TOP Cargo/
-
august 2001
- začiatok rekonštrukcie kanalizácie- školská jedálen, guličky, nový výťah – kuchyňa - školská jedáleň
- Investor KÚ – KE
priebežne
- maľovanie tried č. 73, 74, 88, 90 – SOU Alejová
- maľovanie WC
- maľovanie čelnej steny v triedach č. 75, 7, 10, 83
- vysádrovanie a maľovanie okolo dverí v triedach č. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 94 a v kabinetoch č. 8, 19,14, 16, 59 – SOU Alejová
- maľovanie okien - na 1. poschodí – 36 ks
- linkovanie basketbalového a volejbalového ihriska
- maľovanie a oprava lavičiek
- maľovanie zábradlia pred školou
- úprava zábradlia pred školou - zo strany Moyzesova ul.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Školský rok 1999/2000

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 1999/2000

august 1999

- vymaľovanie školskej jedálne a suterénnych priestorov pri ŠJ

október 1999

- maľovanie triedy 2.B – č. 12 – sponzorsky + obklad ( p. Turčányi – 39.000,-) tr. prof. Majherová
- maľovanie WC – chlapčenské 39, dievčenské č. 1
- maľovanie triedy 4. B – č. 7 – tr. prof. Szedládová
- zavedenie novej telefónnej ústredne – kapitálové výdavky
-
november 1999

- maľovanie triedy 1. B – č. 9 – tr. prof. Tomková
- maľovanie posiľňovne a celého suterénu
- maľovanie pohybového štúdia SENIOR
- maľovanie vrátnice
- maľovanie triedy 3. A – č. 90 – tr. prof. Brodňanová
november – december 1999
- opravy maľovky v triede 1. A – č. 82
- opravy maľovky v triede 4. B – č. 83
- maľovanie šatne 1, 2
- maľovanie sprchárne

december 1999

- výmena okien kab. biológie č. 103 (FID, s.r.o., Južná tr. 48, Košice)
- výmena okien kab. fyziky č. 108 (FID, s.r.o., Južná tr. 48, Košice)
- výmena gumulitu – trieda 3. A – č. 90
- maľovanie vrátnice
- oprava stupačky – kab. Ge
- výmena ventilu – radiátor na chodbe
- výmena ventilu – kab. CJ č. 89
- výmena radiátorov – šatňa, knižnica
január 2000
- výmena dverí 2 kusy 4.F – č. 7, 3.A – č. 90 (MAHMAT, Bora 72, Medzilaborce)
- maľovanie – chodba na prízemí – oprava omietky
- nové klembové vchodové dvere č. 28 (MAHMAT, Bora 72, Medzilaborce)
- maľovanie okien – kab. B
- maľovanie okien – kab. F
- tabuľa v F2

máj 2000
- čistenie a maľovanie odkvapových žľabov - telocvičňa - oprava omietky protipliesňovým materiálom - murárske práce + vymaľovanie celej - telocvične SOU- Alejová ul.
jún 2000
- maľovanie tried č. 74 - tr. prof V. Straková, č. 75 – voľná trieda

júl 2000
- maľovanie školskej kuchyne, skladových priestorov a chodby v suteréne školy
- nový robot + nový nerezový dres do školskej jedálne- kapitálové výdavky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 1998/1999

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 1998-1999
júl – august 1998

- oprava elektických zariadení po reviznej kontrole /Fy PEGETTI/
august 1998

maľovanie školských lavíc (cca 70 ks)
-
september 1998

- oprava a maľovanie fasády budovy skladu učebníc

október 1998 – máj 1999

- priebežné maľovanie jednotlivých učební podľa potreby – vymaľovanie 8 učební a kabinet F2 (č. 72, 73, 74, 76, 07, 12, 34, 35, 108, 08 - Senior)

november 1998

- oprava a zapojenie elektrických prístrojov
- zriadenie pohybového štúdia SENIOR

december 1998

- v učebni biológie prebúranie otvoru do kabinetu a osadenie dverí
- oprava telefónnej centrály
-
december 1998 – apríl 1999

- výroba skriniek pre videoprehrávače
marec – apríl 1999

- vyhotovenie zasklenných násteniek na chodbu
apríl 1999

- výmena radiátorov v knižnici
- oprava a maľovanie soklu na fasáde budovy, nové priečelie školy
máj 1999

- úprava ihrísk – maľovanie čiar
- oprava a maľovanie soklu na fasáde budovy školy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Školský rok 1997/1998

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 1997-1998


1. Júl – august 1997 –
výmena a maľovanie okenných krídiel
2. August 1997 –
úprava volejbalového ihriska na malom školskom dvore – kompletná rekonštrukcia /IS Košice/
3. September 1997 –
maľovanie oplotenia na malom školskom dvore
4. Október – december 1997 –
maľovanie učební /3 učebne/
5. December 1997 –
namontovanie osvetlenia budovy – vonkajšia strana – nádpis Gymnázium /Fy PEGETTI/
6. December – január 1998 –
výmena dverí v dvoch učebniach
7. December 1997 –
kompletná revízia plynových zariadení na Gymnáziu aj v školskej jedálni
8. December 1997 –
revízia hasiacich prístrojov
9. Január 1998 –
havarijná výmena radiátorov
10. Január 1998 –
rozšírenie topných telies do miestností č. 112 a č. 115
11. Február 1998 –
drevený obklad vo vchodovej časti školy
12. Marec 1998 –
zavedenie vodovodu a osadenie umývadiel do kabinetu č. 89 a 90
13. Apríl 1998 –
úprava príjazdovej plochy na malom školskom dvore ako aj chodníka pozdĺž budovy /IS Košice/
Osadenie mreží na vonkajší vchod / študovňa/
Oprava a osadenie kývadlových dverí pri vrátnici
14. Máj 1998 –
oprava vodovodnej prípojky v školskej jedálni
15. Máj 1998 –
výmena školskej tabuľe v učebni č. 35
16. Jún – júl 1998 –
revízia elektrických zariadení
17. Júl – 1998
maľovanie šk. kuchyne
18. August – 1998
výmena gumolitu v triedach 78 a 37

-------------------------------------------------------------------------------------
Školský rok 1996/1997

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 1996/1997


1. Výmena podlahovej krytiny na chodbe na I. poschodí – august 1996
ORO – Ing. Orenčák, Budapeštianska 24, košice
2. Maľovanie kabinetov č. 19,50,8,11 – septebmer 1996
3. Maľovanie kabinetov č. 14, 89, 92 – október 1996
4. Výmena okien v kab. chémie – 3 ks –firma VORB – október 1996
5. Výmena okien v kab. chémie – 3 ks – firma VORB – október 1996
6. Maľovanie kabinetov č. 94, 96 – október 1996
7. Maľovanie chemického labortória č. 91 – október 1996
8. Výmena okien v učebni č. 90 – 3 ks – firma VORB – november 1996
9. Výmena okien v kabinete CJ – 1 ks – firma VORB – november 1996
10. Výmena okien učebni č. 88 – 3 ks – firma VORB – november 1996
11. Výmena okien v aule – 5 ks – Ing. Sűte, firma VORB – december 1996
12. Maľovanie riaditeľne a zborovne – firma NINAT – december 1996
13. Výmena okien učeb. č. 85, 83, 82 – 8 ks – firma VORB – január – február 1997
14. Premaľovanie okenných častí po výmene okien – január – marec 1997
15. Výmena okien učebniach č. 77, 79, 81 – firma VORB – marec 1997
16. Vymaľovanie nápisu na čelnej strane budovy „Gymnázium“ – firma NINAT – október 1996
17. Montáž halogénových svietidiel na osvetlenie nápisu na čelnej strane budovy
– firma PEGETTI – p. Petráš – január 1997
18. Namontovaie zvončeka automatický vrátnik na vchodové dvere
– firma PEGETTI – p. Petráš – september 1996
19. Vymaľovanie posilňovne – marec 1997
20. Vymaľovanie miestnosti č. 08 v suteréne – marec 1997
21. Oprava el. inštalácie v priestoroch školy
– firma PEGETTI – p. Petráš – marec 1997
22. Maľovanie chodby k telocvični – apríl 1997
23. Výmena okenných krídiel na chodbách školy – máj – júl 1997
24. Maľovanie oplotenia na malom školskom dvore – máj 1997
25. Maľovanie okien na budove školy – júl – august 1997
26. Osadenie lavičiek na školskom dvore „TEŠŠARIUM“ + betonáž – Ing. Sűte, firma VORB – júl 1997 –
27. Výmena dverí na študovni –– júl 1997
28. Maľovanie – hygienický náter kuchyne – júl 1997
29. Výmena podlahovej krytiny na chodbe k telocvični a v prezliekárňach
– firma ORO – júl 1997
30. Osvetlenie veľkého školského dvora halogénovými svietidlami, prenosnými –
– firma PEGETTI – júl 1997
31. Rekonštrukcia volejbalového ihriska – Inžinierske stavby, Košice
Nová kanalizácia – kompletná rekonštrukcia+ Asfaltový povrch
 júl – august 1997
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školský rok 1995/1996

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 1995/1996


1. Vymaľovanie a vyspravenie posilňovne a sut. priestorov – sept., október 1995
2. Vymaľovanie a náter dolnej chodby (Moyzesova ul.) – október – december 1995
3. Nový gumolit na dolnej chodbe /cca – 15 m/ - december 1995
4. Kompletná rekonštrikcia +vymaľovanie novej učebne biológie – podlahovina + trapezový, plech (plechodosky), gumolit, teplovodné vedenie, nové okná (Ing. Sűte) 3 okná –
dec. 1995, jan. 1996
5. Nové vchodové dvere – január 1996 – sklenené
6. Nová podlahovina v triede č. 82 (trapézový plech – Ing. Orenčák - ORO) –
február 1996
7. Vymaľovanie matematického kabinetu + kachličky – február 1996
8. Vymaľovanie hospodárskeho oddelenia školy – február 1996
9. Vymaľovanie kabinetu informatiky – február 1996
10. Vymaľovanie chemického laboratória + kachličkovanie – marec 1996
11. Nové okná v odbor. učebni F 2 (4 ks) – marec 1996
12. Nové okná v F (1) - Ing. Sűte – firma VORB – marec 1996
13. Nové okná v B (1) - Ing. Sűte – firma VORB – marec 1996
14. Výmena podláh v učebni s počít. č. tr. 29 (bezprašná úprava) – jún 1996
15. Maliarske a natieračske práce chodieb – prízemia 1. a 2. poschodia a schodísk (NINAJ, Starozagorská 41, Košice) – júl 1996
16. Rekoštrukcia podláh v 9 učebniach – č. 20, 72, 73,74,76, 77, 79, 83, 88 –
august 1996
17. Rekoštrukcia vonkajkšej kanalizačnej prípojky – (ORO – Ing. Orenčak P., Bukurešťská 24, Košice) august 1996
18. Rozšírenie bezpečnostného systému od triedy č. 7 po triedu č. 14, pred ŠJ – (TKC Servis, s. r.o., p. Klembara, Ovsená 4) august 1996
19. Zavedenie vodovod. prípojky do 2. učební (č. 77 a 88) a kabinetu CJ – č. 89 –
júl 1996
20. Zavedenie vodovodnej prípojky pre zriadenie bufetu – august 1996
21. Vymaľovanie kuchyne ŠJ, chodieb v suteréne školy pred šk. jedálňou, sklady –
júl 1996
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Školský rok 1994/1995

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 1994/1995


1. Rekonštrukcia rozvodov ÚK a rozvodov teplej vody – 1994
2. Vymaľovanie školskej jedálne, výdajne + kachličky – 1995
3. Zriadenie študovne, vymaľovanie – 1995
4. Vymaľovanie auly školy – 1995
5. Vymaľovanie miestnosti zástupkýň školy – 1995
6. Vymaľovanie miestnosti sekretariátu školy – 1995
7. Vymaľovanie telocvične 1995
8. Nový gumolit – vstup – vstupné schody (sponzor Ing. Greguš P.) – marec 1995
9. Vymaľovanie jazykovej učebne č.1 – apríl 1995
10. Náter strechy – plechové časti (firma NINAT) – júl 1995
11. Nová podlahovina a vymaľovanie kabinetu vých. poradcu – august 1995
12. Nové zabez. zariadenie (p. Klembara) od triedy č. 19 až 37 – august 1995
13. Nové parkety – výmena a náter parkiet v telocvični (časť)- august 1995
14. Výmena gumolitu na schodišti – prízemie – 1. posch. – august 1995

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školský rok 1993/1994

Údržbárske a maliarske práce – školský rok 1993/1994


1. Vymaľovanie všetkých tried, náter dverí – 1993/94
2. Zrekonštruovanie všetkých toaliet na škole – vydláždenie, vykachličkovanie –
1993/94/95
3. Vymaľovanie vstupu do školy - 1994
4. Vymaľovanie kancelárie vedúcej škol. jedálne – 1994
5. Oprava a výmena radiátorov – december 1994
6. Inštalácia uzatváracich ventilov na stupačky + opravy stupačik – december 1994
7. Rekonšt. rozvodov pitnej vody v ľavej časti objektu (Moyzesova) – december 1994
8. Vymaľovanie zadného traktu školy (Kuzmányho ul.) – 1994
9. Vyspravenie a namaľovanie múru (ku Zdravotnej škole) – 1994
10.Ohradový múr zo strany dvora bol vyspravený novou omietkou, vymaľovaný a farebne upravený. Reliéf pri hl. vstupe do školy bol tiež vyspravený 1994

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk