Home

Podstránky

Subpage Údržba školy

Súčasnosť Šrobárky

Naše gymnázium má v súčasnosti 22 tried a vyše 700 študentov. V každom ročníku sú triedy s rôznym zameraním. Máme triedy so spoločensko - vedným zameraním, prírodovedným zameraním, triedy špecializujúce sa na matematiku - fyziku a informatiku a jazykové triedy. Od šk. roku 1990/91 je v každom ročníku trieda s rozšíreným vyučovním anglického jazyka a v šk. Roku 1998/99 sme otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka s možnosťou získania diplomu KMK 2 stupňa. V tom istom šk. roku sme otvorili 2 triedy s alternatívnym v vučovaním. Študenti týchto tried majú v 4. ročníku len 4 povinné predmety - slovenský jazyk a literatúru, dva cudzie jazyky a telesnú výchovu. Ostatné predmety - v rozsahu 18 hodín - si študenti volia podľa záujmu a ich profesijnej orientácie.Z cudzích jazykov ponúkame - nemecký , anglický a francúzsky jazyk, ako voliteľný aj latinský jazyk. Žiaci sa učia povinne dva cudzie jazyky.

Od mája 1996 je naša škola zapojená na medzinárodnú počítačovú sieť Internet. Právom sa môžeme pýšiť jednou z najlepších a najzaujímavejšich domovských stránok na Slovensku, ktorá informuje o tradícii a súčasnosti školy i o našich bohatých aktivitách. www.srobarka.sk

Vo voľnom čase môžu naši študenti pracovať v rôznych záujmových krúžkoch . Na škole pracujú krúžky fyzikálne, krúžky biologickej a chemickej olympiády, jazykové krúžky, turistický a environmentálny krúžok, športové krúžky a pod.

Svoje tvorivé literárne schopnosti môžu prejaviť naši študenti v školskom časopise Študentské slovo. Veľmi populárne je aj naše školské rádio ŠUM.

Študentom na našej škole nechýba ani možnosť bohatého kultúrneho vyžitia. Zúčastňujeme sa na mnohých kultúrnych podujatiach. Každoročne organizujeme Imatrikulačné plesy (od roku 1994), Reprezentačné plesy Šrobárky (od r.1993),

Od roku 1974 sa každoročne koná na našej škole jedinečná šrobárska študentská recesia - Kalamajky, od roku 1994 nasleduje po nich aj kalamajkový Gala-večer,na ktorom sa vyhodnotia najlepšie kalamajkové čísla.

Jednou zo vzácnych tradícií školy je aj Benefičný týždeň so záverečnou benefičnou , predvianočnou diskotékou ( od roku 1991), a taktiež Deň Šrobárky - Deň dobročinnosti v predvianočný utorok (od r.1996).

Medzi nové tradície patrí Týždeň boja proti drogám (od r. 1997).

Na našej škole pracujú vysokokvalifikovaní pedagógovia a lektori z Nemecka a z USA. Dôkazom ich odbornej pedagogickej práce je vysoké percento absolventov našej školy prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí.

Každoročne študuje v priemere niekolko našich študentov na zahraničných stredných školách.

Cieľom nášho gymnázia, je nielen neustále zvyšovanie kvality vyučovania, ale aj formovanie osobnosti našich študentov.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk