Home

Podstránky

Subpage Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013-2014
Subpage ŠTATÚT RADY ŠKOLY
Subpage Program zasadnutí Rady školy
Subpage Zasadnutia Rady školy
Subpage Vnútorný poriadok školy pre žiakov

Rada školy

Vo výberovom konaní uspela PaedDr. Zlatica Frankovičová

.......................................................................................

Zloženie Rady školy po doplňujúcich voľbách zástupcu pedagogických zamestnancov 04.07.2017


1. Mgr. Bugorčíková Dana – pedagóg
2. Ing. Burian Jozef – delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslanec Zastupiteľstva KSKIng.
3. Ivo Čabra - zástupca rodičov
4. PhDr. Horváthová Mária - delegovaný zástupca zriaďovateľa, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
5. Hnizdilová Marianna – zástupca nepedagogických zamestnancov
6. JUDr. Kovalčuková Ingrid – zástupca rodičov
7. Ing. Kubová Henrieta - delegovaný zástupca zriaďovateľa, odbor školstva Úradu KSK
8. Ing. Petráš Juraj - zástupca rodičov
9. Ing. Poradský Ján, CSc. - pedagóg - predseda RŠ
10. Šuca Matúš - zástupca žiakov
11. Ing. Trnka Rastislav - delegovaný zástupca zriaďovateľa, poslanec Zastupiteľstva KSK

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk