Home

Podstránky

Subpage Záväzná prihláška na maturitnú skúšku

Maturita

MATURITA

Organizáciu maturitnej skúšky v školskom roku 2017/2018 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška MŠVVaŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 113/2015 Z.z.
Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (skratka NÚCEM).

Od 1. septembra 2012 nadobúda účinnosť nové znenie § 15 Podrobnosti hodnotenia
a klasifikácie maturitnej skúšky ods. 7 písmeno a) a ods. 8 písmeno a) vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011:

(7) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v písomnej forme internej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v externej časti získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

(8) Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má externú časť maturitnej skúšky a nemá písomnú formu internej časti maturitnej skúšky, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

a) nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov, alebo

b) je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v externej časti maturitnej skúšky získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.


Informácie o opravnej skúške externej časti, písomnej formy internej časti a ústnej formy internej časti maturitnej skúšky

V prípade, že žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky
v predmetoch, ktoré majú externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ), alebo len EČ maturitnej skúšky (MS), uvedené v odsekoch 7) a 8) § 15 vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č. 209/2011 Z. z, platia nasledujúce informácie:

1. Ústnu formu internej časti (ÚFIČ) MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ alebo len EČ, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v riadnom termíne MS bez ohľadu na jeho výsledky z EČ alebo PFIČ z týchto predmetov.
2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však dvoch
predmetov, môže mu školská maturitná komisia (ŠMK) povoliť konať opravnú skúšku
z týchto predmetov alebo časti skúšky z týchto predmetov (podľa § 88, ods. 1 a 2
školského zákona).
3. Žiak, ktorý nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie MS z predmetu, požiada
ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť,resp. formu maturitnej skúšky chce opravovať (pozri bod 5) (podľa § 88 ods. 4 školského zákona).
4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ, EČ a PFIČ je september nasledujúceho školského roka. (podľa § 77 ods. 5 a § 88 ods. 4 školského zákona), pričom pod nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal maturitnú skúšku v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2017, môže vykonať opravnú skúšku ÚFIČ, EČ a PFIČ v septembri 2017).
5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30.
júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30.septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (podľa § 77, ods. 7 školského zákona).
Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.
6. Riaditeľ školy je povinný tohto žiaka prihlásiť na EČ a PFIČ MS
prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi,
ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín maturitnej skúšky.

Z legislatívnych noriem upravujúcich organizáciu maturitnej skúšky vyplýva:

• Maturitná skúška zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.
• Maturitná skúška z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
• Externú časť (EČ) a písomnú formu internej časti (PFIČ) maturitnej skúšky (MS) môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS, pričom žiak akéhokoľvek typu gymnázia ich vykoná na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na akej úrovni ich chce vykonať (B1 alebo B2).
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet.
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet (vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu ).

• Test EČ MS z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať úlohy na počúvanie s porozumením.
• Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo žiak so sluchovým postihnutím môže vykonať len ÚFIČ MS zo skupiny predmetov cudzí jazyk.
• Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú
z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ www.statpedu.sk/ Cieľové požiadavky na maturitné skúšky/Platné od šk. roku 2011/2012.
• Žiak môže konať maturitnú skúšku iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných
vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa
vzdelával.
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským maturuje okrem slovenského jazyka a literatúry a povinného cudzieho jazyka ešte z dvoch voliteľných predmetov, pričom ako jeden voliteľný predmet (tretí) si môže zvoliť predmet zo skupiny prírodovedných,spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6. Ako ďalší voliteľný predmet (štvrtý) si môže zvoliť akýkoľvek vyučovací predmet, pričom tu nie je obmedzená hodinová dotácia.
• Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským maturuje iba z jedného voliteľného predmetu zo skupiny prírodovedných, spoločenskovedných alebo ostatných predmetov (teda nie z cudzích jazykov), v ktorom mal súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej 6.

Od 1. septembra 2016 nadobúda účinnosť nové znenie § 6 ods. 9 a § 7 ods. 10
vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení vyhlášky č.209/2011, ktoré spôsobí, že žiaci gymnázií (päťročné aj osemročné štúdium) a stredných odborných škôl (päťročné štúdium) z tried s dvoma vyučovacími jazykmi (bilingválne triedy) vykonajú EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti Spoločného európskeho referenčného rámca.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk