Home

Klasifikačný poriadok pokračovanie

Čl. 10
Klasifikácia predmetov s prevahou výchovného a umeleckého zamerania
(1) Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:
a) aktívny vzťah k predmetu,
b) využívanie osobných predpokladov,
c) autentickosť, kreativita a originalita pri riešení úloh,
d) nachádzanie a používanie medzipredmetových vzťahov a súvislostí,
e) záujem a snaha o zlepšovanie telesnej a duševnej zdatnosti,
f) schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastný názor.
(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v predmetoch s prevahou výchovného a umeleckého zamerania hodnotia na základe individuálneho a humanistického prístupu k žiakovi. Klasifikujú sa podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7.
(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, samostatný, využíva naplno svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu o neustále zlepšovanie svojej telesnej a duševnej zdatnosti. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a aktívne vyjadriť a obhájiť svoj vlastný názor.
(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, kreativity a originality. V prípade potreby je schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje snahu zlepšovať svoju telesnú a duševnú zdatnosť. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor.
(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru autentickosti, kreativity a originality. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Menej sa snaží zlepšovať svoju telesnú a duševnú zdatnosť. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor.
(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je na vyučovacích hodinách pasívny, nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje veľmi nízku snahu o zlepšenie svojej telesnej a duševnej zdatnosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. Stupeň 4 – dostatočný sa udeľuje výnimočne.
(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak proklamatívne ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Nesnaží sa zlepšiť svoju telesnú a duševnú zdatnosť. Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne.
Čl. 11
Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov v rámci teoretického vyučovania
(1) Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania ) sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:
a) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
b) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
c) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,
d) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
e) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
f) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
g) dodržiavanie stanovených termínov,
h) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
i) kvalita výsledkov činnosti,
j) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci teoretického vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7.
(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú učebné osnovy, v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Čl. 12
Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov v rámci praktického vyučovania
(1) Predmety praktického vyučovania majú charakter praktickej činnosti. Praktické vyučovanie sa vykonáva v týchto hlavných formách: odborný výcvik, cvičenie, prax. ) Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch s prevahou praktického zamerania sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:
a) vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu,
b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie účelných spôsobov práce,
c) využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,
d) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, talent,
e) kvalita výsledkov činností,
f) organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,
g) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a starostlivosť o životné prostredie,
h) dodržiavanie stanovených termínov,
i) hospodárne využívanie surovín, materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci,
j) obsluha a údržba výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel.
(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky v odborných vyučovacích predmetoch v rámci praktického vyučovania sa klasifikujú podľa kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7.
(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Pohotovo, samostatne a tvorivo využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky. Bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce, dopúšťa sa len menších chýb, výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov. Účelne si organizuje vlastnú prácu, udržuje pracovisko v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a aktívne sa stará o životné prostredie. Hospodárne využíva suroviny, materiál, energiu. Vzorne obsluhuje a udržuje výrobné alebo laboratórne pomôcky, nástroje, náradie a meradlá. Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky.
(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak prejavuje kladný vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Samostatne, ale menej tvorivo a s menšou istotou využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva samostatne, v postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby a v umeleckej praxi nedostatok umeleckých schopností. Výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Účelne si organizuje vlastnú prácu, pracovisko udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a stará sa o životné prostredie. Pri hospodárnom využívaní surovín, materiálu a energie robí malé chyby. Výrobné alebo laboratórne zariadenia obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatkami. Prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou.
(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak prejavuje vzťah k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu prevažne kladne, s menšími výkyvmi. S pomocou učiteľa uplatňuje získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach sa dopúšťa chýb a pri postupoch a spôsoboch práce a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky. Vlastnú prácu organizuje menej účelne, udržuje pracovisko v poriadku. Dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v malej miere prispieva k tvorbe a ochrane životného prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne využívať suroviny, materiály a energiu. Pri obsluhe a údržbe výrobných laboratórnych zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel ho musí najčastejšie usmerňovať učiteľ. Prekážky v práci prekonáva s častou pomocou učiteľa.
(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci, k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch sa dopúšťa väčších chýb. Pri voľbe postupov a spôsobov práce a v umeleckej praxi pri využívaní umeleckých schopností, sústavne potrebuje pomoc učiteľa. Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie organizovať za sústavnej pomoci učiteľa, menej dbá na poriadok pracoviska, dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a taktiež o životné prostredie. Porušuje zásady hospodárnosti využívania surovín, materiálu a energie. V obsluhe a údržbe výrobných a laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, nástrojov, náradia a meradiel sa dopúšťa závažných nedostatkov. Prekážky v práci prekonáva len s pomocou učiteľa.
(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani s pomocou učiteľa uplatniť získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V praktických činnostiach, zručnostiach a návykoch má neakceptovateľné nedostatky. Pracovný postup nezvládne ani s pomocou učiteľa. Výsledky jeho práce sú nedokončené, neúplné, nepresné, nedosahujú ani dolnú hranicu predpísaných ukazovateľov. Prácu na pracovisku si nevie organizovať, nedbá na poriadok pracoviska. Neovláda predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a nedbá na ochranu životného prostredia. Nevyužíva hospodárne suroviny, materiál a energiu. V obsluhe a údržbe výrobných alebo laboratórnych zariadení a pomôcok, prístrojov, náradia a meradiel má vážne nedostatky.
Čl. 13
Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov študijných a učebných odborov skupín 82 a 85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba
(1) Pri klasifikácii výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch študijných a učebných odborov skupín 82 a 85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba sa v súlade s požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí:
a) stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu,
b) osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivá aplikácia,
c) poznanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti,
d) kvalita umeleckého prejavu,
e) vzťah k umelecko-odborným činnostiam a záujem o ne,
f) estetické vnímanie, individuálny prístup k umeleckému dielu a k estetike ostatnej skutočnosti,
g) rozvoj umeleckých schopností a talent.
(2) Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v odborných vyučovacích predmetoch študijných a učebných odborov skupín 82 a 85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba klasifikujú týchto kritérií uvedených v odsekoch 3 až 7.
(3) Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach veľmi aktívny. Pracuje tvorivo, samostatne, plne využíva svoje osobné predpoklady a veľmi úspešne ich rozvíja v individuálnych a kolektívnych prejavoch. Jeho prejav je esteticky pôsobivý, originálny a precítený. Osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a individuálny rozvoj umeleckých schopností aplikuje tvorivo v nových úlohách. Má výrazne aktívny záujem o umenie a estetiku a prejavuje aktívny vzťah k nim. Úspešne si rozvíja estetické cítenie.
(4) Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach aktívny, tvorivý, prevažne samostatný na základe využívania svojich osobnostných predpokladov, ktoré úspešne rozvíja v individuálnom a kolektívnom prejave. Jeho prejav je esteticky pôsobivý a má len menšie nedostatky z hľadiska požiadaviek učebných osnov. Žiak osvojené vedomosti, zručnosti a návyky a individuálny rozvoj umeleckých schopností aplikuje prevažne tvorivo v nových úlohách. Má aktívny záujem o umenie a estetiku. V požadovanej miere si rozvíja estetické cítenie.
(5) Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach menej aktívny, tvorivý, samostatný a pohotový. Nevyužíva dostatočne tvorivo a samostatne svoje osobné predpoklady a schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave. Jeho prejav je málo pôsobivý, dopúšťa sa v ňom chýb. Jeho vedomosti, zručnosti a návyky majú častejšie medzery a pri ich aplikácii potrebuje pomoc učiteľa. Nemá dostatočne aktívny záujem o individuálny rozvoj umeleckých schopností, umenie a estetiku. Nerozvíja dôslednejšie svoje estetické cítenie.
(6) Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach málo aktívny a tvorivý. Rozvoj jeho osobných predpokladov a jeho prejav sú málo uspokojivé. Úlohy rieši s častými chybami. Svoje minimálne vedomosti a zručnosti aplikuje len s veľkou pomocou. Prejavuje veľmi malú snahu o individuálny rozvoj umeleckých schopností a záujem o činnosti, nerozvíja svoje estetické cítenie.
(7) Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak je v odborných činnostiach prevažne pasívny. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho prejav je zväčša chybný a nemá estetickú hodnotu. Minimálne osvojené vedomosti a zručnosti nevie aplikovať. Neprejavuje záujem o činnosti a nevyvíja potrebné úsilie rozvíjať svoje estetické cítenie a vedome zanedbáva svoje umelecké schopnosti a rozvoj.
Čl. 14
Pravidlá správania žiakov
(1) Pravidlá správania žiakov sú súčasťou školského poriadku. Školský poriadok obsahuje práva ) a povinnosti ) žiakov.
(2) Riaditeľ vydáva školský poriadok po prerokovaní s radou školy. ) Na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku sa podieľa žiacka rada. )
(3) Žiak a zákonný zástupca žiaka je so školským poriadkom oboznámený preukázateľným spôsobom na začiatku školského roka a pri jeho doplnení alebo zmene.
Čl. 15
Opatrenia vo výchove
(1) Podrobnosti o druhoch a stupňoch opatrení vo výchove ) a postupoch pri ich ukladaní ustanovuje osobitný predpis. )
(2) V súlade s § 30 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa v pedagogickej praxi používa pojem „opatrenia vo výchove“.
(3) Za vzorné správanie, vzorné plnenie povinností, mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, dlhodobú svedomitú prácu, výrazne prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole a záslužný alebo statočný čin, možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie. )
(4) Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje žiakovi triedny učiteľ, vychovávateľ, majster odbornej výchovy, vedúci strediska praktického vyučovania alebo riaditeľ. ) V umeleckých školách môže triednemu učiteľovi predložiť návrh na pochvalu alebo iné ocenenie vedúci odboru alebo vedúci oddelenia. ) V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva Slovenskej republiky.
(5) Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvala alebo iné ocenenie sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
(6) Na posilnenie disciplíny, za menej závažné, závažnejšie alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť napomenutie alebo pokarhanie ) nasledovne:
a) napomenutie od triedneho učiteľa,
b) napomenutie od vychovávateľa,
c) napomenutie od majstra odbornej výchovy,
d) napomenutie od vedúceho strediska praktického vyučovania,
e) pokarhanie od triedneho učiteľa,
f) pokarhanie od vychovávateľa,
g) pokarhanie od majstra odbornej výchovy,
h) pokarhanie od vedúceho strediska praktického vyučovania,
i) pokarhanie od riaditeľa.
(7) V umeleckých školách môže vedúci odboru alebo vedúci oddelenia18) predložiť triednemu učiteľovi návrh na uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 6.
(8) Ak žiak splnil povinnú školskú dochádzku, možno mu uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám spoločnosti
a) podmienečné vylúčenie zo štúdia,
b) vylúčenie zo štúdia.
(9) Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odseku 6 a 8 po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.
(10) Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odseku 6 a 8 treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.
(11) Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku 6 sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.
(12) V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove ) podľa odseku 8 písmena a) určí riaditeľ skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku 8 písmena b).
(13) Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku 6 písmena i) a podľa odseku 8 písmena a) sa nevzťahuje všeobecne záväzný právny predpis o správnom konaní. )
(14) Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. ) Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka preukázateľným spôsobom.
Čl. 16
Hodnotenie a klasifikácia správania
(1) Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.
(2) Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii správania sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.
(3) Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 až 7.
(4) Stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a riadi sa ním. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.
(5) Stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniu školského poriadku.
(6) Stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov alebo pedagogických zamestnancov.
(7) Stupňom 4 – neuspokojivé sa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.
(8) Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka. Klasifikácia správania žiaka podľa odseku 3 písmena b), c) alebo d) sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka s odôvodením.
Čl. 17
Celkové hodnotenie
(1) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku vyjadruje výsledky jeho klasifikácie v predmetoch podľa čl. 2 a klasifikáciu jeho správania podľa čl.16.
(2) Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroku sa vyjadruje takto:
a) prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný prospech z predmetov nemá horší ako 1,5, jeho správanie je veľmi dobré, absolvoval jeden z predmetov podľa čl. 2 ods. 4 a absolvoval všetky neklasifikované voliteľné predmety podľa čl. 2 ods. 3, ktoré si vybral podľa svojho záujmu a potrieb na začiatku školského roka,
b) prospel veľmi dobre, ak ani v jednom predmete nemá prospech horší ako dobrý, priemerný prospech z predmetov nemá horší ako 2,0, jeho správanie je veľmi dobré, absolvoval jeden z predmetov podľa čl. 2 ods. 4 a absolvoval všetky neklasifikované voliteľné predmety podľa čl. 2 ods. 3, ktoré si vybral podľa svojho záujmu a potrieb na začiatku školského roka,
c) prospel, ak nemá nedostatočný prospech ani v jednom predmete, absolvoval jeden z predmetov podľa čl. 2 ods. 4 a absolvoval všetky neklasifikované voliteľné predmety podľa čl. 2 ods. 3, ktoré si vybral podľa svojho záujmu a potrieb na začiatku školského roka,
d) neprospel, ak má z niektorého predmetu aj po opravnej skúške nedostatočný prospech, neabsolvoval žiadny z predmetov podľa čl. 2 ods. 4 alebo neabsolvoval jeden z neklasifikovaných voliteľných predmetov podľa čl. 2 ods. 3, ktoré si vybral podľa svojho záujmu a potrieb na začiatku školského roka.
Čl. 18
Komisionálne skúšky
(1) Na základe výsledkov komisionálnej skúšky sa žiak klasifikuje, ak
a) má žiak alebo zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka a požiada písomne riaditeľa o komisionálne skúšanie ) do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia; ak príslušný predmet vyučuje riaditeľ, môže žiak alebo zákonný zástupca žiaka požiadať zriaďovateľa o preskúšanie,
b) komisionálne preskúšanie žiaka nariadil riaditeľ na vlastný podnet,
c) koná rozdielovú skúšku, )
d) koná skúšky podľa § 8 ods. 3 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších predpisov,
e) je skúšaný v náhradnom termíne, )
f) bol žiak uvoľnený od dochádzky na vyučovanie,3)
g) koná praktické skúšky a skúšky z hlavného odborného predmetu ) na konci prvého a druhého polroka na umeleckých školách,
h) školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie, )
i) koná skúšky v externom štúdiu a pri štúdiu jednotlivých vyučovacích predmetov, )
j) koná opravné skúšky. )
(2) Preskúšať žiaka podľa odseku 1 písmena a) nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný.
(3) O povolení vykonať komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písmena a), c)až g) rozhoduje riaditeľ. ) Termíny podľa odseku 1 písmena a) až g) určí riaditeľ tak, aby bolo žiakovi v prípade klasifikácie stupňom „5 – nedostatočný“ umožnené vykonať opravnú skúšku v súlade s termínmi podľa osobitného predpisu. )
(4) Komisia pre komisionálne skúšky je najmenej trojčlenná. Komisia sa skladá z
a) predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ alebo majster odbornej výchovy; v umeleckých školách vedúci odboru alebo vedúci oddelenia,18)
b) skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ alebo majster odbornej výchovy vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet,
c) prísediaceho, ktorý má aprobáciu pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.
(5) Komisionálnej skúšky podľa odseku 1 písmena a) sa môže zúčastniť zákonný zástupca žiaka.
(6) Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky; tento výsledok je pre klasifikáciu žiaka konečný.
(7) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písmena a) a neospravedlní sa do troch dní, klasifikuje sa pôvodne dosiahnutým stupňom prospechu.
(8) Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na komisionálnu skúšku podľa odseku 1 písmena b) až j) a neospravedlní sa do troch dní, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť komisionálnu skúšku stupňom prospechu nedostatočný.
Čl. 19
Hodnotenie a klasifikácia žiaka pri jeho prijatí alebo prestupe do strednej školy s iným vyučovacím jazykom
(1) Žiak prvého ročníka strednej školy, ktorý absolvoval základnú školu s iným vyučovacím jazykom ), sa môže hodnotiť a klasifikovať z vyučovacieho jazyka strednej školy s prihliadnutím na prospech žiaka z ostatných vyučovacích predmetov.
(2) Po prestupe žiaka vyššieho ročníka strednej školy do strednej školy s iným vyučovacím jazykom sa žiak hodnotí a klasifikuje z vyučovacieho predmetu, ktorý nie je vyučovacím jazykom, bez ohľadu na jazykovú správnosť.
Čl. 20
Záverečné ustanovenia
(1) Podrobnosti o konaní doplňovacej skúšky upravuje osobitný predpis. )
(2) Zrušuje sa „Hodnotenie a klasifikácia žiakov stredných škôl“, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SSR dňa 26. augusta 1985 pod číslom 9362/1985-21.
Čl. 21
Účinnosť
Toto metodické usmernenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.Obsah
METODICKÉ USMERNENIE Č. 15/2006-R ZO 7. JÚNA 2006, KTORÝM SA UPRAVUJE POSTUP HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1
Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1
Čl. 2 Hodnotenie a klasifikácia žiakov 1
Čl. 3 Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie 2
Čl. 4 Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 3
Čl. 5 Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu 4
Čl. 6 Klasifikácia slovenského jazyka a literatúry a vyučovacieho jazyka a literatúry 5
Čl. 7 Klasifikácia cudzích jazykov 6
Čl. 8 Klasifikácia spoločenskovedných predmetov 8
Čl. 9 Klasifikácia prírodovedných predmetov 9
Čl. 10 Klasifikácia predmetov s prevahou výchovného a umeleckého zamerania 12
Čl. 11 Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov v rámci teoretického vyučovania 13
Čl. 12 Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov v rámci praktického vyučovania 14
Čl. 13 Klasifikácia odborných vyučovacích predmetov študijných a učebných odborov skupín 82 a 85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná výroba 16
Čl. 14 Pravidlá správania žiakov 17
Čl. 15 Opatrenia vo výchove 17
Čl. 16 Hodnotenie a klasifikácia správania 19
Čl. 17 Celkové hodnotenie 20
Čl. 18 Komisionálne skúšky 20
Čl. 19 Hodnotenie a klasifikácia žiaka pri jeho prijatí alebo prestupe do strednej školy s iným vyučovacím jazykom 22
Čl. 20 Záverečné ustanovenia 22
Čl. 21 Účinnosť 22
Obsah 23

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk