Home

ZÁSADY prevádzky a PORIADOK školskej jedálne

Riaditeľstvo školy v spolupráci s vedúcou ŠJ na základe -
vyhlášky Ministerstva školstva 366 z 2.augusta 2007 a Zbierky zákonov 245 z roku 2008 a predpismi Krajského hygienického regionálneho ústavu - určuje tieto spoločné zásady:
1. Poplatok za jeden obed pre stravníka je 1,00 €
/ konverzný kurz 1,00 € = 30,1260 SKk /
2. Na stravu je povinný prihlásiť a odhlásiť každý stravník 24 hodín vopred, aj na prelome mesiacov.
3. V prípade plánovanej návštevy lekára a hromadných školských akcií –
/ návšteva divadla, kina, exkurzie, ekologické cvičenie, školské výlety a pod. /
- je stravník povinný odhlásiť sa 24 hodín vopred. Len v prípade náhleho ochorenia sa môžu stravníci odhlásiť mimoriadne ráno do 7 . 30 hod.,
v tento deň má stravník nárok na obed, ktorý si sám z taniera preloží do obedára.
Pracovníčky školskej jedálne majú zákaz dávať obedy do obedárov.
4. Ak sa stravník odhlási z obeda, odpočíta sa mu príslušná suma v budúcom mesiaci.
Za nevyzdvihnutú a načas neodhlásenú stravu sa neposkytuje žiadna náhrada.
5. Príspevok na stravovanie v školskej jedálni sa platí mesačne vopred šekom. Do 30. príslušného mesiaca je stravník povinný na základe vyplateného šeku vyzdvihnúť si lístky na obedy na nasledujúci mesiac.
Pri nepredložení stravného lístku, stravník dostane obed po 14:30 hod.
6. Keďže v tunajšej šk. jedálni sa stravuje viac ako 500 stravníkov je nutné, aby každý stravník bol disciplinovaný a riadil sa dôsledne týmito pokynmi a pokynmi pedagogického dozoru:
a) obed sa vydáva od 12:15 do 14:30 hod.
b) do školskej jedálne má povolený vstup len stravník prihlásený v príslušný deň na obed
c) slušne sa postaví do radu, nepredbieha mladších
d) obed dostane len po predložení platného stravného lístku
e) počas pobytu v školskej jedálni sa správa potichu, nerozpráva nahlas, neničí príbory, svojvoľne nepremiestňuje zariadenia v ŠJ
f) po skonzumovaní obeda uvoľní stôl a odnesie použité taniere a príbor na stanovené miesto
g) vynášanie príborov, tanierov a pohárov zo školskej jedálne je zakázané


Žiadame všetkých stravníkov, aby dodržiavali stanovené zásady v záujme plynulého stravovania a tým prispeli k vytvoreniu príjemného kultúrneho prostredia.

Tento poriadok platí od 1.februára 2009

Slezáková Mária
vedúca ŠJ

Mgr. Slavomír Harabin
riaditeľka školy

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk