Home

Čo je nové

Výstava stredných a vysokých škôl Proeduco

Novinka
Čo je nové | 1. december 2017
< Foto > V dňoch 29.11. a 30.11.2017 sa v Spoločenskom pavilóne konala výstava stredných a vysokých škôl Proeduco, na ktorej naši učitelia a žiaci zanietene reprezentovali našu školu. Stánok našej školy sa stretol s veľkým záujmom, úspech zožala najmä 3D tlačiareň a náš humanoid Šrobko.

Šrobárska živá Červená stužka 2017

Novinka
Čo je nové | 1. december 2017
< Foto > 1. decembra 2017 sme podporili Svetový deň boja proti AIDS šrobárskou živou Červenou stužkou, ktorú spoločne žiaci a učitelia vytvorili na veľkom školskom dvore. Ďakujeme všetkým, ktorí svojím červeným oblečením ukázali, že vedia ťahať za rovnaký koniec červenej stužky.

Vráťme Šrobárke jej renomé! Rozhovor s našou pani riaditeľkou.

Novinka
Čo je nové | 1. december 2017
< Študentské slovo > PaedDr. Zlatica Frankovicová sa v školskom prostredí pohybuje už vyše 16 rokov. Na Šrobárke je od roku 2005. Vyučuje dejepis, občiansku náuku a ekonomiku. Patrí medzi najocenovanejších pedagógov zo školy, pripravuje žiakov na sútaže a aktívne pôsobí aj v Študentskom slove. V tomto školskom roku (2017/2018) bola zvolená do funkcie riaditeľky nášho gymnázia. O tom, ako jej táto funkcia zmenila pohľad na školu, o žiakoch, pripravovaných zmenách, ale aj o rodine sa dočítate v nasledujúcom článku.

Majstrovstvá SŠ jednotlivcov v zrýchlenom šachu

Novinka
Čo je nové | 4. december 2017
< Foto > Žiačka Veronika Ucekajová (I.D) sa na Majstrovstvách SŠ Košického kraja 2017 v zrýchlenom šachu umiestnila na krásnom 2. miesto v kategórii dievčat a postupuje na Majstrovstvá Slovenska v Topoľčanoch! Denis Kollár (III.C) sa umiestnil na 10. mieste v kategórii chlapcov.

Regionálne kolo v plávaní

Novinka
Čo je nové | 5. december 2017
< Foto > 4.12.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo v plávaní, ktoré organizovala SOŠ Šaca. Našu školu reprezentovali žiaci: Šolc Adam, Holéczy Hugo /1.D/, Juhász Boris /1.A/, Gharaibeh Martin /2.C/, Veľká Alexandra /2.A/, Mátéová Alexandra, Vysokaiová Sabína /2.B/ a Rusznáková Barbora /3.A/. Viac sa darilo dievčatám, ktoré získali tieto umiestnenia: Veľká Alexandra 50m voľný spôsob 3. miesto Veľká Alexandra 50m prsia 3. miesto Mátéová Alexandra 100 m prsia 3. miesto Štafeta 4 x 50 m voľný spôsob 2. miesto Blahoželáme!

Celoslovenská výtvarná súťaž Červené stužky - prevzatie ceny

Novinka
Čo je nové | 5. december 2017
< Foto > Ema Šišková, žiačka 1.B triedy si dňa 01.12.2017 slávnostne prevzala cenu v celoslovenskej výtvarnej súťaži SŠ pre kampaň Červené stužky. Slávnostné prevzatie ceny sa konalo na Mestskom úrade v Žiline. Ocenenie prevzala z rúk riaditeľa Kancelárie WHO na Slovensku. Srdečne blahoželáme!

Majstrovstvá SR SŠ jednotlivcov v zrýchlenom šachu

Novinka
Čo je nové | 8. december 2017
< Foto > Žiačka Veronika Ucekajová (I.D) sa na Majstrovstvách SR SŠ Košického kraja 2017 v zrýchlenom šachu v Topoľčanoch umiestnila na ako 10.nasadená hráčka na 8.mieste z 25 ziacok. K úspechu blahoželáme!

Zaostrené na Nobelove ceny

Novinka
Čo je nové | 12. december 2017
< Foto > V piatok 8.12.2017 sa naši žiaci zúčastnili prednášky „Zaostrené na Nobelové ceny“. Vedci PF UPJŠ priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelové ceny 2017 v kategóriách fyzika, chémia a fyziológia/medicína. Doc. RNDr. Rudolf Galis, PhD. prednášal na tému gravitačné okno do vesmíru otvorené, Mgr. Vladimír Komanický, PhD. opisoval Kryo-elektrónovú mikroskopiu ako nový nástroj na štúdium biomolekúl a na záver prof. RNDr.. Baňadik Šmajda, CSc. rozprával o záhade mechanizmu biologických hodín.

Projekt Jugendkonferenz - Budapešť a Tata

Novinka
Čo je nové | 12. december 2017
< Foto > < PDF > V rámci medzinárodného projektu Jugendkonferenz (Konferencia mládeže) sa 7.12. - 8.12.2017 žiaci nášho gymnázia (DSD-triedy) spolu s Mgr. Karkošiakovou, Mgr. Šolcovou, M. Oberhausom a M. Walperom zúčastnili ďalšieho stretnutia, tentokrát v Budapešti a v meste Tata v Maďarsku, kde bol pre nás pripravený bohatý program. V Budapešti sme po prehliadke mesta navštívili Maďarskú obchodnú a priemyselnú komoru, ktorej cieľom je podporovanie rozvoja obchodných a hospodárskych vzťahov medzi Maďarskom a Nemeckom a sledovanie ekonomických záujmov nemeckého hospodárstva v Maďarsku. Náš hostiteľ Dirk Wölfer, vedúci komunikačného oddelenia, si pre nás pripravil zaujímavú prezentáciu o poslaní a činnosti komory. V rámci diskusie mu bolo položených veľa zaujímavých otázok a mnohé sa týkali práve perspektívy mladých ľudí v Maďarsku, kde pôsobia aj nemecké firmy. Na gymnáziu Eötvös József Gimnázium v meste Tata si žiaci spoločne pripravili zaujímavé prezentácie a krátke divadlo s témou migrácie. Projekt bol pripravený v spolupráci s ZfA ((Centrálna agentúra pre školy v zahraničí),

Intenzívny kurz Crash-Tage v Kysaku

Novinka
Čo je nové | 14. december 2017
< Foto > < Video > V rámci prípravy žiakov DSD-skupiny na písomnú časť Nemeckého jazykového diplomu na úrovni B2/C1 sa žiaci našej školy po druhýkrát zúčastnili intenzívneho kurzu "Crash-Tage" v zariadení Školy v prírode v Kysaku. Okrem 12 žiakov zo IV.C a dvoch zo IV.D sa v dňoch 23. a 24.11.2017 pripravovali na DSD II aj žiaci z Gymnázia Opatovská, Gymnázia Konštantínova 2, Evanjelického kolegiálneho gymnázia z Prešova, Gymnázia Pavla Horova z Michaloviec. Dúfame, že tento kurz pomohol všetkým zúčastneným žiakom počas písomnej skúšky, ktorá sa uskutočnila 28.11.2017.

Ústne skúšky DSD2

Novinka
Čo je nové | 15. december 2017
V decembri, v čase, keď sa všetci tešia na Vianoce, zložila úspešne nemecká časť 4.C triedy a dve žiačky zo 4.D svoju skúšku dospelosti - Sprachdiplom (DSD II). Po prvej- písomnej časti tejto skúšky, ktorú vyhodnocuje tím vyškolených odborníkov v SRN, na nich čakala ešte náročná ústna skúška, ktorá preverila nielen to, či ich znalosti dosahujú úroveň B2/C1 Spoločného európskeho referenčného rámca, ale aj ich schopnosti predviesť prezentáciu so závažnejšími spoločenskými, technickými či umeleckými témami, ktoré by si podľa ich názoru zaslúžili našu pozornosť. Skúšobná komisia sa stala svedkom simulovanej prezentácie na odbornej úrovni s následnou diskusiou v nemeckom jazyku. Komisia (p. Michael Oberhaus, Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E.) hodnotila okrem jazyka aj schopnosti myslieť, riešiť problém z viacerých uhlov pohľadu a nachádzať riešenia. Všetky uvedené fakty sa pritom museli opierať o relevantné zdroje informácií a štatistické údaje. Srdečne blahoželáme!

Získali sme status Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Novinka
Čo je nové | 16. december 2017
< Foto > Dňa 12. 12. 2017 sme na zasadnutí pedagogickej rady privítali vzácnu návštevu. Dekan PF UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD., a prodekan PF UPJŠ v Košiciach, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., odovzdali riaditeľke nášho gymnázia, PaedDr. Zlatici Frankovičovej, certifikát o statuse Partnerská škola PF UPJŠ v Košiciach. Uzatvorením zmluvy o partnerstve s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ sme sa zaradili k stredným školám, ktoré dlhodobo s fakultou spolupracujú, sú nositeľmi tvorivého prírodovedného vzdelávania a výraznou mierou sa zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi. Zisk tohto statusu je pre našu školu výrazným ocenením, prísľubom ešte intenzívnejšej spolupráce a zároveň veľkým záväzkom do budúcnosti.

Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

Novinka
Čo je nové | 18. december 2017
Riaditeľstvo Gymnázia Šrobárova 1 oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje dňa 22.12.2015 (piatok) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

Lyžiarsky výlet na Štrbské pleso

Novinka
Čo je nové | 18. december 2017
< Foto > V rámci športového krúžku sa dňa 16.12.2017 uskutočnil lyžiarsky výlet na Štrbské pleso. Na výlete sa zúčastnili najmä žiaci prvého ročníka a mohli si otestovať svoje lyžiarske schopnosti pred zimným lyžiarskym kurzom. Slnko sa nám väčšinu dňa schovávalo za mrakmi, ale podmienky na svahu boli výborné, a dúfame, že si výlet čoskoro zopakujeme a privítame aj ďalších lyžiarov.

Šrobárska Živá červená stužka ocenená

Novinka
Čo je nové | 18. december 2017
< Foto > Naša "Šrobárska Živá stužka", ktorú sme spoločne vytvorili 01.12.2017 na školskom dvore, získala cenné umiestnenie a diplom v celoslovenskej súťaži "Živá červená stužka" pre kampaň Červené stužky 2017. Srdečne ďakujem ešte raz všetkým, ktorí sa do tejto aktivity zapojili.

Milí budúci Šrobárčania!

Novinka
Čo je nové | 19. december 2017
Dňa 19.12.2017 sa na našej škole uskutoční Deň otvorených dverí. Budete informovaní o školskom vzdelávacom programe – otvárame všeobecnú triedu, triedu s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka, triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, ktorá končí Sprachdiplomom, a triedu s rozšíreným vyučovaním informatiky, ktorá umožní získanie certifikátov Cisco. V programe je aj prehliadka školy, ukážky netradičných vyučovacích hodín a možnosť overenia Vašich vedomostí na ukážkach testov z prijímacích skúšok. Deň otvorených dverí organizujeme v dvoch etapách - o 9.00 a o 11.00. Príďte sa na vlastné oči presvedčiť o našej kvalite!

Archív

RokMesiac
1900januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (15)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (13)júl (4)august (3)september (10)október (16)november (26)december (16)
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk