Home

Čo je nové

Európska Noc výskumníkov 2017

Novinka
Čo je nové | 3. október 2017
< Foto > Dňa 29.9.2017 sa kolektív 1.C triedy pod vedením pp. Letošníkovej a Palenčárovej zúčastnil festivalu vedy na Slovensku v priestoroch obchodného centra Atrium Optima Košice, kde boli umiestnené vedecké stánky a prezentácie z regionálnych univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Prešovskej univerzity v Prešove, a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied. Predstavili sa aj vedci prostredníctvom prednášok o atraktívnych a pútavých témach. Pripravené boli aj zaujímavé vedomostné súťaže a kvízy v ktorých sme mohli naplno prejaviť svoju fantáziu, kreativitu, vedomosti a najmä vášeň pre vedu a poznanie. Výskumníci sú medzi nami a chcú sa priblížiť verejnosti ako „obyčajní“ ľudia s neobyčajným povolaním. Vysvetliť, čo ich priviedlo k povolaniu výskumníka, čo ich motivuje k neustálemu bádaniu, aké otázky si najčastejšie kladú, k čomu ich práca priviedla a najmä kde je možné výsledky ich výskumu uplatniť v bežnom živote. Mottom festivalu bolo „Made by Science – Vytvorené vedou“ Každodenne využívame tisícky výsledkov vedy a inovácií, počnúc ranným budíkom až po zhasnutie večernej lampy bez toho, aby sme si to uvedomovali. Noc výskumníkov 2017 nám poodhalila vedu našej každodennej rutiny

Medzinárodný maratón mieru

Novinka
Čo je nové | 3. október 2017
< Foto > Prvú októbrovú nedeľu sa v Košiciach uskutočnil 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru, najstaršieho maratónu v Európe. Naša škola sa každoročne zapája do organizácie tohto výnimočného podujatia a na rôznych úsekoch zabezpečuje spolu s ďalšími dobrovoľníkmi jeho priebeh. Tentokrát pomáhali 30-ti žiaci pod vedením p.p.Novotnej, p.p.Bugorčíkovej a p.p.Sivákovej. Mali na starosti osviežovaciu stanicu pred štadiónom Lokomotívy a občerstvovaciu stanicu v areáli parku na Aničke. Okolo týchto staníc prešlo viac ako 7000 bežcov a jedným z nich bola aj naša p.p.Šolcová, ktorej sa podarilo zdolať polmaratón. K tomuto úspechu jej srdečne gratulujeme a veríme, že budúci ročník obohatia MMM svojou účasťou viacerí Šrobárčania.

Nemčina je výhodou

Novinka
Čo je nové | 4. október 2017
< Tlačová správa > Nemčina sa stáva na slovenskom pracovnom trhu čoraz viac nedostatkovým tovarom. Ukazujú to čísla prieskumu v nemecko-rakúsko-slovenskom podnikateľskom prostredí, ktoré predstavila AHK Slowakei / Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora a Wirtschaftskammer v Goethe-Institut v Bratislave. Za prítomnosti veľvyslancov Rakúska a Nemecka apelovali na ľudí, aby sa viac učili po nemecky. Od politikov podnikatelia očakávajú, že sa zlepšia rámcové podmienky v slovenskom vzdelávaní.

DOD UPJŠ

Novinka
Čo je nové | 4. október 2017
Žiaci 4. ročníka, ktorí sa zúčastnia DOD na UPJŠ sa učia 1., 6. a 7. vyučovaciu hodinu. Stretnutie pred odchodom na vrátnici školy o 8:50.

Sympózium k ukončeniu projektu FALINAR

Novinka
Čo je nové | 5. október 2017
< Foto > Trinásti žiaci III.C triedy, ktorí majú rozšírené vyučovanie nemeckého jazyka, sa dňa 3.10.2017 zúčastnili medzinárodného sympózia, organizovaného v rámci ukončenia projektu FALINAR. Toto sympózium sa uskutočnilo v priestoroch Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Pri projekte Falinar išlo o vývoj metodických a učebných online-nástrojov a ich využitie pre vzdelávanie v cestovnom ruchu. Na projekte spolupracovali okrem TU Košice, Katedra jazykov,aj medzinárodní partneri: Filozofická fakulta Sveučilište Rijeka, Chorvátsko, univerzita z Cypru a Inštitút pre medzinárodnú komunikáciu, Erfurt, SRN. Cieľom projektu bolo vytvoriť online kurz, ktorý je verejne prístupný, so zameraním na oblasť Medicína, Bezpečnosť a Životné prostredie. https://falinar.tuke.sk/moodle/ Podujatie sa našim žiakom páčilo, pretože mali možnosť vidieť ako vyzerá a funguje projektová práca na vysokej škole. V rámci vyučovania nemeckého jazyka sa budeme snažiť použiť dané materiály, aby sme zlepšili jazykové kompetencie žiakov. Za pedagógov za tohto vydareného podujatia zúčastnili M.Oberhaus a Z.Karkošiaková.

Školské kolo ZENITu 18. októbra 2017 (súťaž v programovaní)

Novinka
Čo je nové | 5. október 2017
< ZENIT > Školské kolo ZENITu v roku 2017/2018 sa bude konať 18. októbra 2017. V prípade záujmu sa prihláste v kabinete informatiky. Môžte sa zaregistrovať. Po registrácii bude možné pozieť si úlohy a výsledky z minulých rokov a tiež si tieto úlohy v rámci tréningu skúsiť vyriešiť.

Ekologické účelové cvičenie - info

Novinka
Čo je nové | 10. október 2017
12.10.2017 sa uskutoční EÚC pre žiakov 1. a 2. ročníka. Zraz je o 8:30 na štadióne Lokomotívy. Nezabudnite na vhodné športové oblečenie.

Študentská kvapka krvi

Novinka
Čo je nové | 11. október 2017
< INFO > „TO NEDÁŠ 4 DECI?“ je hlavná myšlienka kampane Študentská kvapka krvi 2017. Na našom gymnáziu sa mobilný odber uskutoční dňa 24.októbra 2017 (utorok) od 8.00 hod. v Aule školy, v spolupráci s NTS SR Košice. Vyzývame všetkých darcov, najmä prvodarcov aby nabrali odvahu a prišli darovať krv. Svoje pevné odhodlanie nahláste čím skôr pp.Letošníkovej, max. do 20.10.2017. Potrebné informácie získate aj na adrese http://kosice.redcross.sk/podmienky_pre_darovanie_krvi . Šrobárčania TO opäť dajú!

Imatrikulačný ples - Dom umenia 6.10.2017

Novinka
Čo je nové | 11. október 2017
< Foto > Imatrikulačný ples - Dom umenia 6.10.2017

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Novinka
Čo je nové | 15. október 2017
Dňa: 12.10.2017 o 16,00 hod. na Gymnáziu Šrobárova 1, Košice Prítomní: podľa Prezenčnej listiny, 12 zástupcovia tried Hostia: riaditeľka školy PaedDr. Zlatica Frankovičová 1/ Otvorenie - Ing. Martina Beliová 2/ Hosť - PaedDr. Zlatica Frankovičová riaditeľka školy Pani riaditeľka vo svojom príhovore načrtla svoju nasledujúcu predstavu spolupráce s Radou rodičov. Predložila požiadavky, ktorými sa bude zaoberať Rada rodičov v ďalšom bode programu. Požiadala RR o spoluprácu pri využívaní prostriedkov z ISIC kariet. Rodičia mali otázky, na ktoré bolo odpovedané zo strany pani riaditeľky. 3/ Požiadavka od. P. Spišiaka, bola odložená na ďalšie sedenie rady rodičov, po obdržaní podkladov k uvedenej požiadavke. 4/ Požiadavka p. Labunovej, bola odložená na ďalšie sedenie rady rodičov, kde bude schvaľovaný rozpočet na školský rok 2017/2018 a po obdržaní potvrdení z realizovanej debatnej súťaže. 4/ Preplatenie nákladov úrazového poistenia ŠKOLÁK v sume 922,-€ Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené 5/ Preplatenie nákladov podania obedov v sume 21,42€ Hlasovanie : za: 12, proti :0, zdržal sa :0 schválené Rada rodičov prerokuje na ďalšom zasadnutí požiadavky zo strany školy, po schválení Realizácie zásad na školský rok 2017/2018. Nasledujúce zasadanie OZ sa uskutoční v 9.11. 2017, pozvánka bude zaslaná e-mailom. Výbor OZ pozýva na každé ďalšie stretnutie aj zástupcov z radov študentov školy a privíta návrhy, podnety a žiadosti priamo od nich. Na záver Ing. Martina Beliová poďakovala prítomným za účasť. Košice 23.10.2017 Zapísala: Ing. Martina Beliová Overila: Jana Rubická

ZBER PAPIERA - najviac vyzbierala trieda 3.C

Novinka
Čo je nové | 18. október 2017
Papier predstavuje dôležitý materiál, ktorý je súčasťou nášho každodenného života, a jeho spotreba v súčasnej spoločnosti prudko stúpa. Žiakov nášho gymnázia sa snažíme viesť k zodpovednému prístupu k ochrane životného prostredia. A práve preto sa začiatkom októbra na škole uskutočnil tradičný jesenný zber papiera. Žiaci boli motivovaní ziskom jedného dňa voľna. V rámci súťaženia medzi triedami skončila na treťom mieste trieda 1.C, na druhom 1.D a najviac vyzbierala trieda 3.C, ktorá získala aj hlavnú cenu – sľúbený jeden deň voľna. Blahoželáme a ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili zberu papiera a ukázali, že im záleží na našich lesoch.

IT akadémia súťaže Informatika a Matematika

Novinka
Čo je nové | 19. október 2017
< ITAKADÉMIA > V projekte IT akadémia do ktorého je zapojená aj naša škola sa organizujú rôzne podujatia. Vrámci projektu budú prebiehať aj nasledujúce súťaže ako napr. jednodňové tímové súťaže, súťaže jednotlivcov, ale tiež aj viackolové súťaže, ktoré vrcholia záverečným kolom.

SÚŤAŽ v 3D tlači - školské kolo

Novinka
Čo je nové | 19. október 2017
SÚŤAŽ v 3D tlači. Školské kolo sa uskutoční v novembri. V prípade záujmu sa prihláste v kabinete Informatiky. V rámci súťaže budú súťažiaci za pomoci fyzického modelu, alebo technického výkresu modelovať 3D objekt a následne vytlačia na 3D tlačiarni.

Aj Tvoj hlas rozhodne

Novinka
Čo je nové | 23. október 2017
< HLASUJ > V rámci Dňa boja proti AIDS 1.12.2017 sme uskutočnili školské kolo výtvarnej súťaže Pohľadnica pre Červené stužky. Prvým sitom prešlo 12 najkrajších pohľadníc. Zapoj sa aj Ty do hlasovania o tom, ktoré tri pohľadnice nás budú reprezentovať v slovenskom kole. Hlasovať môžeš do 27.10.2017 tu: Podmienkou hlasovania je účet na Googli. Svojim hlasom podporíš Kampaň Červené stužky.

SOČ aj na našej škole

Novinka
Čo je nové | 24. október 2017
Stredoškolská odborná činnosť je dobrovoľná záujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Prácu riešia žiaci samostatne, alebo za pomoci konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je písomná práca, ktorá sa predkladá odbornej hodnotiacej komisii na posúdenie. Súťaž je zameraná na 17 odborných oblastí, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ. Jednotlivé termíny pre obvodné, krajské a celoštátne kolá, informácie o odboroch, úlohy a ďalšie základné informácie, nájdete na nástenke pri učebni č.d. 90, ako aj na webovej stránke www.rcm.sk. Organizačno – technické zabezpečenie 40. ročníka SOČ v šk. roku 2017/2018 má na našej škole na starosti pp. Letošníková, u ktorej získate aj všetky podrobnejšie informácie. Súčasťou je aj vlastná verejná obhajoba práce, ktorá Vás určite naštartuje v príprave na ďalšie obhajoby prác 

Projekt Jugendkonferenz (Konferencia mládeže)

Novinka
Čo je nové | 24. október 2017
< PDF1 > < PDF2 > < Foto > 11.10.2017 -13.10.2017 sa na našej škole uskutočnila Medzinárodná konferencia mládeže s účasťou žiakov a učiteľov z Eötvös József Gimnázium z mesta Tata v Maďarsku. Téma projektu bola "Európa je aj tu - Kam ideš?" a nás zaujímal pohľad do blízkej budúcnosti a zamerali sme sa na možnosti a perspektívy mladých ľudí na východnom Slovensku a v Maďarsku. Naše gymnázium reprezentovali žiaci DSD-tried (III.C a II.C). V rámci programu nechýbala návšteva letiska v Košiciach a Leteckej fakulty TU v Košiciach. Na letisku nás privítal pán Rado Mlýnek, bývalý absolvent nášho gymnázia, ktorý nám priblížil prácu na letisku, informoval nás o význame letiska pre mesto a ukázal zaujímavé zákutia. Na Leteckej fakulte TU sa nám venoval Mgr. Peter ČEKAN, PhD., prodekan pre rozvoj, s ktorým sme absolvovali prehliadku priestorov fakulty a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o tejto škole. Ďalšou našou zastávkou bola firma T-Systems, s ktorou sme už spolupracovali na viacerých projektoch. Pán Ing. Martin Džbor, PhD, MBA, riaditeľ pre Strategický rozvoj, tiež náš bývalý absolvent, si spolu so svojimi kolegami pre nás pripravili zaujímavý program v nemčine, v ktorom nám ukázali možnosti pre mladých ľudí v Košiciach. Počas prezentácií rezonovala najmä potreba učenia sa nemeckého jazyka. Bývalí Šrobárčania, pracujúci vo firme, nám priblížili svoju pracovnú kariéru a možnosti, ktoré im firma ponúkla. Posledný deň pracovali v aule školy spolu v skupinách naši a maďarskí žiaci na téme, ktorá bola spojená s projektom. Vytvorili zaujímavé prezentácie... viac

Krajské kolo v bedmintone chlapcov -3. miesto

Novinka
Čo je nové | 30. október 2017
< Foto > Marián Lipták zo IV.B a Daniel Dzurňák z II.D získali 3. mieso v krajskom kole na bedmintone chlapcov strednýh škôl, organizátorom bola organizácia Školský šport, podporovaný MŠ SR. Blahoželáme!

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (2)august (3)septemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk