Home

Čo je nové

Združenie rodičov a voľby do RŠ

Novinka
Čo je nové | 2. november 2015
Dňa 5.11.2015 (štvrtok) sa uskutoční o 17:00 hod. Združenie rodičov v aule (1. poschodie č. 87), kde prebehne predstavenie kandidátov na voľbu dvoch zástupcov rodičov do Rady školy. Následne budú v triedach prebiehať triedne schôdze ZR a voľby dvoch zástupcov rodičov do Rady školy. Od 17:30 hod. do 18:30 hod. informačný deň. Kandidáti: MUDr. Sofia Komlošová, Štefánia Spišáková, Ing. Blanka Strompová.

Prijatie u predsedu NR SR a ministra školstva SR

Novinka
Čo je nové | 4. november 2015
< Foto > Predseda Národnej rady SR Ing. Peter Pellegrini prijal 10.9.2015 semifinalistov 9. ročníka ankety o najobľúbenejšieho učiteľa a učiteľku na Slovensku – Zlatý Amos. Týchto semifinalistov pozval 19.10.2015 aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler. Aj naša RNDr. Ľ. Cimbalová bola medzi nimi. Blahoželáme! Viac o prijatí u predsedu NR SR v článku a o prijatí u ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR v článku.

Študentská kvapka krvi 2015 na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 4. november 2015
< Foto > ...dopadla opäť veľmi dobre. Na našu výzvu ochotne zareagovalo 26 darcov, z toho 25 prvodarcov z radov našich študentov! Úspešných „s vyhrnutým rukávom pre dobrú vec“ bolo 17 darcov. Patrí Vám naše veľké a úprimné ďakujeme. Za výbornú organizáciu a príjemnú atmosféru na mobilnom odbere krvi v prostredí našej školy bola vyslovená pochvala od pracovníkov Mobilnej odberovej jednotky NTS Košice, ktorá patrí Krúžku prvej pomoci za operatívnu výpomoc a p.p. Lechovej za zastrešenie tejto užitočnej akcie. Ďakujeme za každú darovanú kvapku a tešíme sa dovidenia na Valentínskej kvapke krvi 2016.

Výsledky volieb do Rady školy.

Novinka
Čo je nové | 6. november 2015
Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach, ktoré sa konali 5.11.2015, zo zástupcov rodičov boli zvolení dvaja rodičia:Štefánia Spišáková (156 hlasov) a Ing. Blanka Strompová (150 hlasov). MUDr. Sofia Komlošová získala 134 hlasov.

Horovov Zemplín patril aj Šrobárke!

Novinka
Čo je nové | 13. november 2015
Dňa 12.11.2015 sa v Michalovciach konala súťaž v umeleckom prednese poézie Horovov Zemplín. Našu školu v súťaži reprezentovala Viktória Veľková z II.A. S básňou P.O.Hviezdoslava obsadila krásne 1. miesto. K veľkému úspechu jej zo srdca blahoželáme!
Novinka
Čo je nové | 25. november 2015
< zápisnica > Zápisnica zo zasadnutia OZ Rodičia a priatelia Gymnázia Šrobárova 1 v Košiciach

Po stopách literárnej histórie

Novinka
Čo je nové | 26. november 2015
< Foto > Žiaci druhého ročníka našej školy sa 24. novembra 2015 spolu s p.p. Mgr. Radaljovou M., Mgr. Šolcovou E. a Mg. Andrášovou T. zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie na Gemer, aby sa nielen z učebníc, ale aj osobnou návštevou dozvedeli niečo viac o našej literatúre a dejinách. Najskôr sme navštívili budovu 1. slovenského gymnázia v Revúcej, ktorého brány sa otvorili 16. septembra 1862. Na škole sa vo všetkých vyučovacích predmetoch vyučovalo a od roku 1868 aj maturovalo v slovenskom jazyku. Počas dvanástich rokov existencie gymnázia na ňom študovalo 566 študentov takmer zo všetkých kútov Slovenska, z ktorých sa mnohí stali dôležitou súčasťou národných dejín (napr. Martin Kukučín). V múzeu ešte stále prebieha rekonštrukcia s revitalizáciou expozícií. Pri budove 1. slovenského gymnázia sme si prezreli aj Park slovenských národovcov, v ktorom sú dve bronzové busty profesorov gymnázia - Ivana Branislava Zocha a Samuela Ormisa. Na záver sme navštívili aj novú budovu školy, ktorá je v súčasnosti sídlom Prvého slovenského literárneho gymnázia s celoslovenskou pôsobnosťou s rozšírenou výukou slovenského jazyka a literatúry. Naša cesta viedla ďalej do Kobeliarova, kde sme sa z expozícií múzea dozvedeli o životnej ceste i literárnej činnosti najznámejšieho rodáka P. J. Šafárika. Bodkou za exkurziou bola prehliadka kaštieľa v Betliari. Exkurzia nás obohatila a ubezpečila o nespornom bohatstve našej literárnej tradície, ktorá nás zaväzuje k úcte k dejinám a k osobnostiam, ktoré ich svojimi činmi a prácou spoluvytvárali.

Povinná literatúra trochu inak...

Novinka
Čo je nové | 26. november 2015
< Foto > V posledných rokoch sa do vyučovania na všetkých úrovniach škôl zaraďujú inovatívne postupy a metódy, nové technické pomôcky a upúšťa sa tak od tradičných foriem vyučovania. Cieľom týchto nových krokov je aktivizovať žiakov, zvýšiť ich pozornosť, rozvíjať ich myslenie so zameraním na neskoršiu aplikáciu poznatkov, prispieť k zvýšeniu zážitku z vyučovania u žiakov a tým podporiť ich sebarozvoj. Žiaci III.C si skúsili takúto formu vyučovania na SJ pri práci s epickým textom (E. M. Remarque: Na západe nič nové) s uplatnením netradičných metód (cinquain, akrostich, výtvarné stvárnenie témy, tvorivé písanie, dramatizácia ). Tie prispeli k zaujímavému zoznámeniu sa s dielom a samozrejme aj k tomu, aby žiaci povedali svoj názor, argumentovali, a aktívne pristupovali k učeniu sa.

Rok Ľudovíta Štúra na Šrobárke

Novinka
Čo je nové | 26. november 2015
< Foto > Naša škola si v kalendárnom roku 2015, ktorý bol vyhlásený za Rok Ľ.Štúra, pripomenula túto významnú osobnosť rôznymi spôsobmi - rozhlasovou reláciou, nástenkou pri knižnici, špeciálnym číslom Študentského slova...a nakoniec 25.11.programom zastaveným z hovoreného slova, hudby a projekcie. Na produkcii umelecko-vzdelávacieho projektu sa podieľali študenti 1.-3. ročníka: Viktória Veľková, Marek Hanispal, Edmond Tomiq, Adam Dancsák, Martina Makaturová, Ivana Varinská a Veronika Lescsinská. Program bol určený najmä žiakom 1. ročníka, ale aula školy bola naplnená aj žiakmi vyšších ročníkov. Diváci účinkujúcich nakoniec odmenili veľkým potleskom

Druhý debatný regionálny turnaj v Michalovciach.

Novinka
Čo je nové | 30. november 2015
Na druhom debatnom regionálnom turnaji v Michalovciach nás reprezentovalo 16 našich študentov. Všetky štyri debaty vyhral zmiešaný tím Jakuba Chihadu (4.B), ktorý skončil na druhom mieste a zároveň zmiešaný tím Kristiána Kottfera a Alexandry Pasterňakovej (3.D), ktorý skončil na treťom mieste. V TOP 10 rečníkov sme mali až 4 zástupcov. Na štvrtom mieste skončil Jakub Chihada (4.B), na siedmom mieste Kristián Kottfer, na ôsmom mieste Milan Fedorik a na desiatom mieste Alexandra Pasterňaková (všetci 3.D). Na tomto turnaji sa debatéri východoslovenského regióny museli popasovať s pripravovanou tézou: "Predaj iných ako životne dôležitých orgánov by mal byť povolený." Túto tézu doplnili v piatkových debatách aj improvizované tézy "Vysoké školy by mali byť spoplatnené" a "Verejnoprávne média by mali byť zrušené". Našim debatérom blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a vidíme sa s nimi na treťom turnaji v debatnej sezóne 2015/16.

Slovenčinári našli spoločnú reč - Konferencia SAUS

Novinka
Čo je nové | 30. november 2015
< Foto > Slovenčinári našli spoločnú reč - Konferencia SAUS 19.-20.11.2015 sa v priestoroch Teledomu v Košiciach konala VII. Konferencia SAUS (Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny), ktorá sa už pravidelne venuje aktuálnym otázkam vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Celá naša predmetová komisia SJ sa konferencie zúčastnila a bola aj jej spoluorganizátorom. Odznelo tu množstvo zaujímavých príspevkov (napr. Ľudovít Štúr v dnešnej dobe, Povinné čítanie: áno či nie?, Dynamika žánru v súčasnej komunikácii a i.) . Účastníci konferencie získali od zástupcov ŠPÚ a NUCEM fundované informácie o inovovanom ŠVP (Štátny vzdelávací program) a o externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v kontexte národných testovaní. Slovenčinári mali taktiež možnosť diskutovať a otvorene vyjadrovať svoje postrehy k problematike vyučovania SJ. Počas konferencie bol priestor aj na prácu v sekciách. Skupiny učiteľov pracovali v popoludňajších hodinách v priestoroch našej školy. Konferenciu svojou návštevou poctil významný slovenský spisovateľ p. Stanislav Rakús.

Archív

RokMesiac
1900január (1)február (1)marecaprílmáj (1)júnjúl (1)augustseptemberoktóber (1)novemberdecember
1901januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1902januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1903januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1904januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1905januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1906januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1907januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1908januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1909januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1910januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1911januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1912januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1913januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1914januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1915januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1916januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1917januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1918januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1919januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1920januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1921januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1922januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1923januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1924januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1925januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1926januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1927januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1928januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1929januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1930januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1931januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1932januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1933januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1934januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1935januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1936januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1937januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1938januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1939januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1940januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1941januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1942januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1943januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1944januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1945januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1946januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1947januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1948januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1949januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1950januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1951januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1952januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1953januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1954januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1955januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1956januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1957januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1958januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1959januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1960januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1961januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1962januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1963januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1964januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1965januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1966januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1967januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1968januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1969januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1970januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1971januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1972januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1973januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1974januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1975januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1976januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1977januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1978januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1979januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1980januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1981januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1982januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1983januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1984januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1985januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1986januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1987januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1988januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1989januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1990január (1)februármarecaprílmájjúnjúlaugust (1)september (1)októbernovemberdecember
1991januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1992januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1993januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1994januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1995januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1996januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1997január (9)februármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1998januárfebruármarecaprílmájjúnjúlaugustseptemberoktóbernovemberdecember
1999januárfebruármarecaprílmáj (1)júnjúlaugustseptember (1)október (2)november (2)december (1)
2000január (3)február (2)marec (1)apríl (1)máj (1)jún (1)júlaugustseptember (2)október (3)november (8)december (6)
2001januárfebruár (5)marec (4)apríl (6)máj (3)jún (7)júlaugust (3)september (5)október (7)november (5)december (8)
2002január (4)február (5)marec (2)apríl (4)máj (4)júnjúl (5)augustseptember (5)októbernovember (3)december (5)
2003január (6)február (4)marec (13)apríl (5)máj (8)jún (7)júl (3)august (2)september (6)október (8)november (7)december (3)
2004január (3)február (5)marec (3)apríl (3)máj (3)jún (1)júlaugustseptember (2)október (13)november (7)december (12)
2005január (9)február (11)marec (6)apríl (3)máj (8)jún (2)júlaugustseptember (5)október (6)november (7)december (6)
2006január (8)február (2)marec (7)apríl (4)máj (14)jún (8)júl (2)august (3)september (8)október (8)november (10)december (7)
2007január (7)február (6)marec (14)apríl (4)máj (16)jún (6)júl (2)august (1)september (4)október (14)november (11)december (6)
2008január (5)február (9)marec (11)apríl (20)máj (17)jún (7)júl (1)august (6)september (9)október (7)november (8)december (3)
2009január (10)február (7)marec (17)apríl (7)máj (14)jún (15)júl (3)august (3)september (3)október (6)november (12)december (8)
2010január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (13)jún (5)júl (2)august (3)september (6)október (6)november (8)december (12)
2011január (3)február (6)marec (7)apríl (6)máj (20)jún (15)júl (3)august (3)september (14)október (13)november (9)december (10)
2012január (5)február (12)marec (3)apríl (8)máj (6)jún (9)júl (2)august (1)september (11)október (10)november (10)december (7)
2013január (2)február (6)marec (2)apríl (11)máj (10)jún (14)júl (4)augustseptember (9)október (7)november (9)december (4)
2014január (3)február (2)marec (6)apríl (7)máj (10)jún (5)júl (3)august (4)september (6)október (10)november (3)december (9)
2015január (7)február (10)marec (4)apríl (7)máj (8)jún (4)júl (3)august (3)september (4)október (7)november (11)december (8)
2016január (6)február (6)marec (7)apríl (12)máj (14)jún (20)júl (7)august (2)september (4)október (6)november (12)december (5)
2017január (9)február (8)marec (6)apríl (8)máj (12)jún (12)júl (4)august (3)september (10)október (17)november (26)december (24)
2018január (6)február (12)marec (13)apríl (24)máj (13)jún (20)júl (1)augustseptemberoktóbernovemberdecember
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk