Home

Podstránky

Subpage Deutsche Version
Subpage History of the School
Subpage Un peu D´ Historie

Charakteristika

Základné údaje o škole

Názov školy: Gymnázium

Sídlo: Šrobárova 1, 042 32 Košice

Právna forma: rozpočtová organizácia

Zriaďovateľ: Košický samosprávny kraj


IČ0 : 160989


Tel.: +421.55.6221951Odbory štúdia:Gymnázium štvorročné denné štúdium s alternatívnym študijným plánom

Gymnázium štvorročné denné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

Gymnázium štvorročné denné štúdium s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazykaKapacita školy je stanovená na 800 žiakov.Organizácia tried

Tri triedy s alternatívnym študijným plánom. Podstatou alternatívneho študijného plánu je získať všeobecné vzdelanie v priebehu prvých troch ročníkov. Vo štvrtom ročníku sa študent povinne učí iba slovenský jazyk, 2 cudzie jazyky a telesnú výchovu -spolu 12 hodín Ostatné predmety - v rozsahu 18 hodín, si študent zvolí sám podľa záujmu a profesijnej orientácie.

Jedna trieda s alternatívnym študijným plánom s rozšíreným nepovinným vyučovaním matematiky, fyziky a informatiky vyučovanie novou technológiou vzdelávania CISCO.s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka, vyučovanie zamerané na získanie diplomu KMK II. stupňa, ktorý nahrádza maturitnú skúšku z NJ žiaci s certifikátom môžu študovať na všetkých vysokých školách v SRN v druhom ročníku v septembri možnosť stretnutia sa so študentami z našej družobnej školy zo SRN -Cursdorfu týždenný pobyt lektor nemeckého jazyka.so zameraním 73-cudzie jazyky, s čiastočne bilingválnym slovensko-anglickým vyučovaním niektorých predmetov (napr. M, F, Ch, D, Est.) možnosť absolvovať Cambridge skúšky CAE, FCE lektorka anglického jazyka.Škola ponúka kvalitnú prípravu na štúdium na vysokých školach s približne 97% úspešnosťou prijatia.Okrem toho naše gymnázium ponúka:3 počítačové učebne

multimediálnu miestnosť

laboratória chémie, fyziky a biológie

novú technológiu vzdelávania CISCO

výber cudzích jazykov AJ, NJ, FJ, Latinský jazyk

zahraničných lektorov a asistentov

športové aktivity - volejbalové, basketbalové, tenisové ihrisko, telocvičňa, posilňovňa

kultúrne aktivity - návštevy kultúrnych podujatí

benefičné podujatia

lyžiarske zájazdy

školy v prírode

prácu v ekonomickej firme štud. spoločnosti

Kalamajky zo Šrobárky - program študentskej recesie

prácu v školskom časopise Študentské slovo

zapojenie sa do bohatej krúžkovej činnosti

exkurzie na Slovensku a výlety do Bratislavy, Prahy, Viedne, a Budapešti

zapojenie sa do prírodovedných súťaží, jazykových olympiád

výmenný pobyt so študentami v zahraničí

matrikulačný, reprezentačný a kalamajkový ples Šrobárky

stravovanie sa v školskej jedálni

školský bufet a pod.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: ucenie@srobarka.sk