Home

Zasadnutia Rady školy

.........5. september 2016 ..............................................................................
Ustanovujúce zasadnutie RŠ.

.........4. február 2016 ..............................................................................

P R O G R A M

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2015.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2016.
3. Kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017.
4. Príprava volieb do rady školy.
5. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).
6. Uznesenie.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2015 – rada školy žiada Mgr. Harabina – riaditeľa gymnázia, aby doložil podklady k udeľovaniu nadtarifného odmeňovania mimo projekt.

2. Návrh rozpočtu školy na rok 2016
Dohadovacie konanie je naplánované na 15.3.2016. Rada školy žiada riaditeľa, aby predložil návrh rozpočtu v termíne do konca marca 2016.

3. Kritéria na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017 – prerokované bez pripomienok.


4. Príprava volieb do rady školy
Voľby zabezpečí riaditeľ školy na základe výzvy KSK. Súčasná rada školy má mandát do 15.7.2016.

5. Rôzne
Návrhy žiakov:
- neskoré príchody žiakov posunúť aspoň na čas 7,55 hod.
Ing. Poradský navrhuje nechať čas 7,50 hod. ale nechať v právomoci triedneho učiteľa posúdenie dôvodu neskorého príchodu
- upraviť pomer počtu vynechaných hodín a neskorých príchodov
Mgr. Coronič navrhol túto vec prerokovať na pedagogickej rade
- Noc na Šrobárke - aspoň 2 krát ročne (jeseň pre prvé ročníky, jar pre 2. a 3. ročníky)

Riaditeľ školy informoval o štrajkovej situácii, od pondelka 8.2.2016 už začína vyučovanie pre všetky ročníky.Zapísala: Marianna Hnízdilová
Košice, 4.2.2016

.........5. november 2015 ..............................................................................

Na základe výsledkov volieb do Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach, ktoré sa konali 5.11.2015, zo zástupcov rodičov boli zvolení dvaja rodičia:Štefánia Spišáková (156 hlasov) a Ing. Blanka Strompová (150 hlasov).


.........22. október 2015 ..............................................................................


P R O G R A M
1. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015
2. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.
3. Školský vzdelávací program – zmeny a úpravy, počty prijímaných žiakov a ich študijné zameranie.
4. Príprava volieb zástupcov rodičov žiakov do RŠ.
5. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).
6 Uznesenie.Prítomní: podľa prezenčnej listiny

1. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015 bola prerokovaná bez pripomienok.

2. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 2015/2016 vzala rada školy na vedomie.

3. Zmeny v ŠVP boli prerokované v rade školy bez pripomienok. Rada školy vzala na vedomie počty prijímaných žiakov na šk. rok 2016/2017 – 4 triedy po 25 žiakov, návrh riaditeľa školy pre zriaďovateľa bol 5 tried.

4. Príprava volieb – 5.11.2015 sa po rodičovskom združení uskutočnia voľby dvoch členov rady školy zo zástupcov rodičov.
Volebná komisia v zložení:
- Mgr. Marek Coronič – predseda
- Ing. Otomar Pejko
- Marianna Hnízdilová
Mandátová komisia v zložení:
- Mgr. Tatiana Andrášova
- Leon Harčarik
- Ing. Ivo Čabra
Predseda Rady školy vyzval prítomných, aby oslovili rodičov, ktorí majú záujem kandidovať, aby sa nahlásili na sekretariát do 4.11.2015.
5. Rôzne
Leon Harčarik predniesol požiadavky študentov:
- neskoré príchody žiakov posunúť aspoň na čas 7,55 hod. (v súčasnosti sa neskoré príchody nezaznamenávajú kvôli dopravnej situácii v Košiciach)
- zmena školského fotografa
- Noc na Šrobárke - aspoň 2krát ročne (jeseň, jar)
- Šrobárske produkty – navrhujú tričko + pero (minimálne pre nastupujúcich prvákov)
- viac zahraničných exkurzií
- pripájanie na wifi routre v škole – vypadáva signál
- réžia v ŠJ – prečo musí byť jednotná 3 €, ak nechodí žiak na obed celý mesiac.

Zapísala: Marianna Hnízdilová
Košice, 22.10.2015


.........5. február 2015 ..............................................................................


P R O G R A M

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2014.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2015.
3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní.
4. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
5. Uznesenie..........9. október 2014 ..............................................................................


ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 9.10.2014

P R O G R A M


1. Hodnotiaca správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2013/2014
2. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho
procesu.
3. Vnútorný poriadok školy pre žiakov Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach
na školský rok 2014/2015.
4. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).
5. Uznesenie.

Svoju neprítomnosť ospravedlnili:
Ing. Jozef Burian
Ing. Peter Koščo
Mária Sándorová

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach
dňa 9.10.2014

1. Hodnotiaca správa bola prerokovaná bez pripomienok.
2. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu vzala rada školy na vedomie.
3. Prerokovanie VPŠ pre žiaka, body č. 17 a 35
- rada školy odporúča zvýšiť právomoc triedneho učiteľa v posudzovaní dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní, ak sa sám ospravedlňuje, triedni učitelia v prípade potreby kontaktujú rodiča. Podľa potreby posúdiť na pedagogickej rade
- rada školy neodporúča 1-hod. trvalé priepustky ako v prípade neplnoletých tak aj plnoletých žiakov.
- súhlasí s 2-hodinovými trvalými priepustkami, ako pre neplnoletých, tak aj pre plnoletých žiakov.

Zapísala: Marianna Hnízdilová
Košice, 9.10.2014

.........26. jún 2014 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 26.06.2014

P R O G R A M

1. Zmeny v Školskom vzdelávacom programe.
2. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).
3. Uznesenie.

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach
dňa 26.6.2014

1. Zmeny v ŠkVP – rada školy prerokovala bod programu vo vzťahu k predloženému návrhu riaditeľa školy a súhlasí s navýšením počtu hodín matematiky, odporúča však vedeniu školy, ak je to možné, neuberať počet hodín nemeckého jazyka, z dôvodu potreby prípravy žiakov na Sprachdiplom.

Zapísala: Marianna Hnízdilová
Košice, 26.6.2014.........19. jún 2014 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 19.06.2014

P R O G R A M

1. Návrh na počty prijímaných žiakov a počet otváraných triede v šk. roku 2015/2016.
2. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
4. Uznesenie.

Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach
dňa 19.6.2014

1. Rada školy schválila návrh počtu otváraných tried – 5 tried pre šk. rok 2015/2016
2. Žiadosť PK Matematiky bude prerokovaná na ďalšom zasadnutí rady školy 26.6.2014 z dôvodu chýbajúcich podkladov – stanovísk predmetovej komisie AJ a pedagogickej rady. Predbežne členovia RŠ súhlasili s navýšením počtov hodín.

Zapísala Hnízdilová Marianna
Košice, 19.6.2014

.........29. máj 2014 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 29.05.2014


P R O G R A M

1. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy.


.........22. máj 2014 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 22.05.2014


P R O G R A M

1. Príprava výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy.
2. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
3. Uznesenie.


.........24. február 2014 ..............................................................................

Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja delegovalo nových poslancov Zastupiteľstva samosprávneho kraja za členov rady školy:

1. Ing. Rastislav Trnka
2. Ing. Jozef Burian


.........13. február 2014 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 13.02.2014

P R O G R A M

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2013.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2014.
3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní.
4. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
5. Uznesenie.

.........21. november 2013 ..............................................................................

Dňa 21.11.2013 sa konali voľby zástupcu žiakov do rady školy.
Členom rady školy sa stal Filip Kundis - zástupca žiakov..........17. október 2013 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 17.10.2013

P R O G R A M


1. Hodnotiaca správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy
za školský rok 2012/2013
2. Pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho
procesu.
3. Školský vzdelávací program - úpravy.
4. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).
5. Uznesenie.

Zrušené pre nedostatočnú účasť!

.........30. máj 2013 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 30.05.2013


P R O G R A M

1. Rozpočet školy na rok 2013 (po dohadovacom konaní).
2. Koncepcia rozvoja školy(po prerokovaní na pedagogickej rade).
3. Školský vzdelávací program – úpravy.
4. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).
5. Uznesenie.


Zasadnutie nebolo uznášania schopné!.........27. február 2013 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 27.02.2013


P R O G R A M

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2012.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2013.
3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní.
4. Návrh koncepcie rozvoja školy.
5. Rôzne
(na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy).
6. Uznesenie.


Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 9 členov RŠ:

1. Mgr.art. Blaškovičová Ľubica
2. Mgr. Coronič Marek
3. Horváth Matúš
4. Hnízdilová Marianna
5. Ing. Koščo Peter
6. Macková Andrea
7. Ing. Poradský Ján, CSc.
8. MUDr. Rozprávka Pavol, PhD.
9. Sándorová Mária

Ospravedlnili neúčasť:

1. PhDr. Ihnacík Jozef, PhD.

Nezúčastnili sa :

1. Ing. Burian Jozef


Uznesenie zo zasadnutia Rady školy pri Gymnáziu, Šrobárova 1 v Košiciach
dňa 27.2.2013

Rada školy vzala na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2012 .

Rada školy žiada riaditeľa školy o spresnenie pridelených finančných prostriedkov na rok 2013. Po dohadovacom konaní na odbore školstva KSK vypracovať a predložiť konkrétny návrh rozpočtu.

Rada školy prerokovala kritéria na prijímacie skúšky na školský rok 2013/2014. Odporúča riaditeľovi školy požiadať zriaďovateľa o možnosť zvýšenia počtu žiakov v triedach pre šk. rok 2013/2014 na počet 34 žiakov v jednej triede.

Rada školy prerokovala návrh koncepcie rozvoja školy predložený riaditeľom školy. Odporúča riaditeľovi školy prerokovať navrhovanú koncepciu v pedagogickej rade. Po prerokovaní a zapracovaní návrhov, predložiť uvedený dokument na prerokovanie RŠ.


.........06. september 2012 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 06.09.2012


P R O G R A M

1. Štatút rady školy.
2. Prerokovanie vnútorného poriadku školy pre žiakov.
3. Prerokovanie vnútorného pracovného poriadku školy pre zamestnancov.
4. Pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu v šk. roku 2012/2013.
5. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
6. Uznesenie.

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 7 členov RŠ:

1. Mgr. Coronič Marek
2. Horváth Matúš
3. Hnízdilová Marianna
4. Macková Andrea
5. Ing. Poradský Ján, CSc.
6. MUDr. Rozprávka Pavol, PhD.
7. Sándorová Mária

Ospravedlnili neúčasť:

1. Mgr.art. Blaškovičová Ľubica

Nezúčastnili sa :

1. Ing. Burian Jozef
2. PhDr. Ihnacík Jozef, PhD.
3. Ing. Koščo Peter


UZNESENIE:

1. Rada školy schválila Štatút rady školy.
2. Prerokovala vnútorný poriadok školy pre žiakov.
Požiadala riaditeľa školy o definovanie pojmov veľká a malá písomka v spolupráci s pedagogickou radou a žiackou školskou radou. Upraviť formou dodatku k VP pre žiakov.
3. Prerokovala vnútorný pracovný poriadok školy pre zamestnancov.
Bez zmien v porovnaní so šk. rokom 2011-2012.
4. Rada školy vzala na vedomie pedagogicko - organizačné a materiálno - technické zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu v šk. roku 2012/2013 prednesené riaditeľom školy. Poverila predsedu a podpredsedu RŠ požiadať na výbore ZR a priateľov gymnázia o zvýšenie príspevku rodičov o čiastku 6 €, účelovo viazanú na modernizáciu prostriedkov VT.
5. Rada školy požiadala riaditeľa školy o riešenie termínu platnosti ŠVP gymnázia.
6. RŠ podporila štrajk dňa 13.9.2012.


..........14. júna 2012 ..............................................................................

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE RADY ŠKOLY


********************************************************************************

..........26. január 2012 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 26.01.2012


P R O G R A M

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2011.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2012.
3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní.
4. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
5. Uznesenie.

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 6 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. Horváth Matúš
3. Macková Andrea
4. Ing. Poradský Ján, CSc.
5. MUDr. Rozprávka Pavol, PhD.
6. Sándorová Mária


Nezúčastnili sa :
1. Mgr.art. Blaškovičová Ľubica
2. Ing. Burian Jozef
3. PhDr. Ihnacík Jozef, PhD.
4. Ing. Jana Murgašová
5. Nagyová Gabriela

UZNESENIE:

1. Rada školy vzala na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2011.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2012 bude RŠ predložený po skončení dohadovacieho konanie na KSK.
3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní. V školskom roku 2012/2013 vedenie školy po dohode so zriaďovateľom predpokladá otvorenie 5 tried.
4. Rada školy poverila predsedu a podpredsedu RŠ, aby zabezpečili voľby zástupcov pedagogických a nepedagogických zamestnancov do Rady školy. Predseda RŠ požiada vedenie školy o umožnenie týchto volieb. Termín: apríl 2012


..........20. október 2011 ..............................................................................

Dňa 20.10.2011 sa uskutočnili doplňujúce voľby dvoch zástupcov rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, Košice.
Zvolení členovia RŠ:

1. MUDr. Rozprávka Pavol, PhD.
2. Sándorová Mária


..........12. október 2011 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 12.10.2011

P R O G R A M

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
2010/2011.
2. Doplnenie rady školy.
3. Rôzne.
4. Uznesenie.

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 6 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. Mgr.art. Blaškovičová Ľubica
3. PhDr. Ihnacík Jozef, PhD.
4. Macková Andrea
5. Bc. Nagyová Gabriela
6. Ing. Poradský Ján, CSc.

Nezúčastnili sa :
1. Ing. Burian Jozef
2. Ing. Murgášová Jana

UZNESENIE:
1. Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011.

2. Rada školy poverila členov RŠ Ing. Poradského a Mgr. Andrášovú, aby zabezpečili doplňovacie voľby zástupcov rodičov žiakov a zástupcu žiakov do Rady školy. Predseda RŠ požiada vedenie školy o umožnenie týchto volieb. Termín: koniec novembra 2011


..........24. febrár 2011 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 24.02.2011


P R O G R A M

1. Správa o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2010.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2011.
3. Návrh na počty prijímaných žiakov a kritériá, podľa ktorých sú žiaci na školu prijímaní.
4. Návrh na úpravu v učebných plánoch a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov.
5. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
6. Uznesenie.

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 9 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. Mgr.art. Blaškovičová Ľubica
3. Ing. Burian Jozef
4. Hrinko Ján
5. PhDr. Ihnacík Jozef, PhD.
6. Macková Andrea
7. Bc. Nagyová Gabriela
8. Ing. Poradský Ján, CSc.
9. Ing. Šafárová Iveta


Svoju neúčasť ospravedlnili :
1. Strainovičová Jana


Nezúčastnili sa :
1. Ing. Murgášová Jana

UZNESENIE:

1. Rada školy vzala na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia školy v roku 2010.
2. Návrh rozpočtu školy na rok 2011 bude RŠ predložený po skončení dohadovacieho konanie na KSK.
3. Rada školy prerokovala:
- Návrh na počty prijímaných žiakov. V školskom roku 2011/2012 vedenie školy po dohode so zriaďovateľom predpokladá otvorenie 5 tried.
- Návrh na úpravu v školskom vzdelávacom programe pre 3. a 4. ročník štúdia(v prílohe).
4. Rada školy vzala na vedomie podnet zástupcu žiakov k prevádzke školského bufetu. Vedenie školy zorganizuje stretnutie zástupcu žiakov, pedagogických zamestnancov, vedenia školy a majiteľa bufetu dňa 7.3.2011.


..........21. október 2010 ..............................................................................

Dňa 21.10.2010 sa uskutočnili doplňujúce voľby jedného zástupcu rodičov do Rady školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, Košice.
Členom RŠ je pani Andrea Macková


..........13. október 2010 ..............................................................................

Žiacka školská rada pri Gymnáziu Šrobárova 1 v Košiciach, zvolila zástupcu žiakov do Rady školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, Košice.
Členom RŠ je Ján Hrinko, žiak 4.C.


..........31. august 2010 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 31. augusta 2010


PROGRAM:
1. Prerokovanie vnútorného poriadku školy.
2. Prerokovanie školského vzdelávacieho programu.
3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie
výchovno-vzdelávacieho procesu.
4. Rôzne (na základe podnetov rodičov, žiakov, pedagogických a nepedagogických
zamestnancov školy).
5. Uznesenie.


Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 5 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. Mgr.art. Blaškovičová Ľubica
3. PhDr. Ihnacík Jozef
4. Nagyová Gabriela
5. Ing. Poradský Ján, CSc.


Svoju neúčasť ospravedlnili :

1. Ing. Šafárová Iveta
2. Ing. Murgášová Jana


Nezúčstnili sa:

1. Ing. Burian Jozef
2. Strainovičová Jana

UZNESENIE:

1. Rada školy prerokovala:
- Vnútorný poriadok školy.
- Školský vzdelávací program.
2. Rada školy uložila predsedovi a podpredsedovi RŠ pripraviť doplňujúce voľby zástupcu rodičov žiakov školy a zástupcu žiakov školy do RŠ.


..........23. marec 2010 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 23. marca 2010

PROGRAM:
1. Prijímacie skúšky pre šk. rok 2010/2011, kritériá pre prijímanie do 1. ročníka.
2. Počty prijímaných žiakov a ich študijné zameranie.
3. Koncepcia rozvoja školy.
4. Rôzne.
5. Uznesenie.


Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 6 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. PhDr. Ihnacík Jozef
3. RNDr. Koško Marcel
4. Nagyová Gabriela
5. Ing. Poradský Ján, CSc.
6. Tverďáková Lucia

Svoju neúčasť ospravedlnili :

1. Mgr.art. Blaškovičová Ľubica
2. Strainovičová Jana

Nezúčstnili sa:

1. Ing. Burian Jozef
2. Ing. Murgášová Jana
3. Ing. Šafárová Iveta


UZNESENIE:

1. Rada školy prerokovala kritéria na prijímacie skúšky do prvého ročníka pre školský rok 2010/2011, počty prijatých žiakov a ich zameranie pre školský rok 2010/2011.

2. Rada školy odporúča vedeniu školy začať čo najskôr prácu na úprave Školského vzdelávacieho programu pre prvý a druhý ročník a nového programu pre tretí ročník pre školský rok 2010/2011........... 8. február 2010 ..............................................................................

Zmena v zložení delegovaných členov rady školy.

Dňa 08.02.2010 Úrad KSK, listom 2051/2010-RU17/5740, delegoval nových poslancov do Rady školy
pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice:

- Mgr.art. Ľubica Blaškovičová, poslankyňa Zastupiteľstva KSK
- Ing. Jozef Burian, poslanec Zastupiteľstva KSK

..........19. január 2010 ..............................................................................
ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 19. januára 2010

PROGRAM:
1. Vnútorný poriadok školy pre žiakov na školský rok 2009/2010.
2. Vnútorný poriadok pre zamestnancov školy na školský rok 2009/2010.
3. Stav hospodárenia v roku 2009.
4. Rôzne.
5. Uznesenie.

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 8 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. PhDr. Ihnacík Jozef
3. RNDr. Koško Marcel
4. Nagyová Gabriela
5. Ing. Poradský Ján, CSc.
6. Strainovičová Jana
7. Ing. Šafárová Iveta
8. Tverďáková Lucia

Svoju neúčasť ospravedlnili :


Nezúčstnili sa:
1. Ing. Murgášová Jana
2. JUDr. Takáčová Andreja
3. Zborai Imrich


UZNESENIE:
1. Rada školy prerokovala vnútorný poriadok pre žiakov na školský rok 2009/2010 bez pripomienok.

2. Rada školy prerokovala vnútorný poriadok pre zamestnancov školy na školský rok 2009/2010 bez pripomienok.

3. Rada školy sa oboznámila so stavom hospodárenia školy v kalendárnom roku 2009.

4. Vedenie školy sa bude zaoberať návrhom zástupkyne študentov na skultúrnenie prostredia študovne.
..........20. november 2009 ..............................................................................

Volebná komisia v zložení:
Mgr. Janka Piteľová
RNDr. Viera Serečunová
RNDr. Marek Trebuňa
Ing. Otomar Pejko

vykonala voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov do RŠ.

Na základe výsledkov týchto volieb je členkou RŠ od 20.11.2009
Gabriela Nagyová.

..........20. október 2009 ..............................................................................
ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 20. októbra 2009

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 6 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. PhDr. Ihnacík Jozef
3. RNDr. Koško Marcel
4. Ing. Poradský Ján, CSc.
5. Ing. Šafárová Iveta
6. Tverďáková Lucia

Svoju neúčasť ospravedlnili :
1. Strainovičová Jana

Nezúčstnili sa:
1. Ing. Murgášová Jana
2. JUDr. Takáčová Andreja
3. Zborai Imrich

PROGRAM:
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach
2008/2009.
2. Doplnenie rady školy.
3. Rôzne.
4. Uznesenie.

UZNESENIE:
1. Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2008/2009.

2. Rada školy poverila členov RŠ Ing. Poradského a Mgr. Andrášovú, aby zabezpečili doplňovacie voľby zástupcu nepedagogických zamestnancov do Rady školy. Predseda RŠ požiada vedenie školy o umožnenie týchto volieb. Termín: koniec novembra 2009

3. Podnety k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti do budúcnosti:
- doplniť správu o sebahodnotenie školy podľa kritérii – úspešnosť študentov na predmetových olympiádach, počet študentov, ktorým škola pomohla vytvoriť si záujem o budúce povolanie, koľko učiteľov školy je kolegami i študentami považovaných za špičkových odborníkov, opraviť nedostatky vo SVOT analýze

Podnety k ďalšej činnosti školy:
- navrhujeme vedeniu školy zorganizovať raz ročne spoločné zasadnutie výboru Združenia rodičov, Rady školy a vedenia školy v záujme intenzívnejšej spolupráce.......... 31. marec 2009 ..............................................................................

ZÁPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 31. marca 2009

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 9 členov RŠ:
1. PhDr. Ihnacík Jozef
2. RNDr. Koško Marcel
3. Ing. Murgášová Jana
4. Ing. Poradský Ján, CSc.
5. Strainovičová Jana
6. Ing. Šafárová Iveta
7. Tverďáková Lucia
8. Vaňová Agáta
9. Zborai Imrich

Nezúčastnení:
1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. JUDr. Takáčová Andreja

PROGRAM:
1. Nové zloženie RŠ
2. Stav hospodárenia v roku 2008, rozpočet na rok 2009
3. Prijímacie konanie, počty prijímaných žiakov a ich študijné zameranie
4. Príprava výberového konania RŠ
5. Rôzne
6. Uznesenie

UZNESENIE:
1. Rada školy schválila úpravu programu zasadnutia – bod č. 2 bude prerokovaný na ďalšom
zasadnutí
2. Rada školy prerokovala kritériá pre prijímanie do 1. ročníka v školskom roku 2009/2010
3. V súlade so zákonom č. 245/2008 (školským zákonom) rada školy schválila zmenu
v štatúte rady školy, v článku č. 4
4. Rada školy odporúča vedeniu školy zrealizovať študentský dotazník


.......... 10. február 2009 ..............................................................................

Zmena v zložení delegovaných členov rady školy.

Dňa 10.02.2009 Úrad KSK, listom 858/2009-RU17/5012, delegoval zástupcov zriaďovateľa v Rade školy
pri Gymnáziu, Šrobárova 1, Košice:

- JUDr. Andreja Takáčová, poslankyňa Zastupiteľstva KSK
- Imrich Zborai, poslanec Zastupiteľstva KSK
- Ing. Jana Murgašová, odbor školstva Úradu KSK
- PhDr. Jozef Ihnacík, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie

.......... 21. október 2008 ..............................................................................

ZÀPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 21.10.2008

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 9 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. PhDr. Ihnacik Jozef
3. Ing. Jeník Viktor
4. RNDr. Koško Marcel
5. Ing. Poradský Ján, CSc
6. Strainovičová Jana
7. Ing. Šafárová Iveta
8. Tverďáková Lucia
9. Vaňová Agátka

Nezúčstnili sa:
1. JUDr. Takáčová Andreja
2. Zborai Imrich

Program:

1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a odmienkach
2007/2008.
2. Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy.
3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno- vzdelávacieho procesu.
4. Rôzne.
5. Uznesenie.


Uznesenie:

1. Rada školy prerokovala správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 2007/2008.
2. Rada školy prerokovala vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy........... 26. august 2008 ..............................................................................


ZÀPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 26.08.2008

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 6 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. RNDr. Koško Marcel
3. Ing. Poradský Ján, CSc
4. Strainovičová Jana
5. Tverďáková Lucia
6. Vaňová Agátka

Svoju neúčasť ospravedlnili :
1. JUDr. Takáčová Andreja

Nezúčstnili sa:
1. PhDr. Ihnacík Jozef
2. Ing. Jeník Viktor
3. Ing. Šafárová Iveta
4. Zborai Imrich

Program:

1. Prerokovanie vnútorného poriadoku školy.
2. Prerokovanie školského vzdelávecieho programu.
3. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno –
vzdelávacieho procesu.
4. Rôzne.
5. Uznesenie.

Uznesenie:

1. RŠ prerokovala vnútorný školský poriadok.
2. RŠ prerokovala školský vzdelávací program s platnosťou na školský rok 2008/2009. RŠ odporúča jednotlivým predmetovým komisiám a vedeniu školy analyzovať priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s novým školským vzdelávacím programom. Na základe výsledkov sa sústrediť na zníženie zaťaženia žiakov od školského roka 2009/2010.
3. V súlade so štatútom Rady školy riešiť neúčasť niektorých členov na jej zasadnutiach .
4. Tretí bod programu bol presunutý na ďalšie zasadnutie RŠ.


.......... 03. júna 2008 ..............................................................................


ZÀPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Zasadnutie dňa 3.06.2008

Na zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 8 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. Ing. Jeník Viktor
3. RNDr. Koško Marcel
4. Ing. Poradský Ján, CSc
5. Strainovičová Jana
6. Ing. Šafárová Iveta
7. Tverďáková Lucia
8. Vaňová Agátka

Svoju neúčasť ospravedlnili :
1. JUDr. Takáčová Andreja

Nezúčstnili sa:
1. PhDr. Ihnacík Jozef
2. Zborai Imrich

Program:
1. Výsledky hospodárenia školy, stav rozpočtu školy.
2. Prijímacie konanie, počty prijatých žiakov a ich študijné zameranie.
3. Schválenie Štatútu Rady školy.
4. Návrh kandidátov do územnej RŠ.
5. Rôzne.
6. Uznesenie.

Uznesenie:
1. Rada školy berie na vedomie nasledovné dokumenty predložené riaditeľkou školy:
Výsledky hospodárenia školy, stav rozpočtu školy.
Výsledky prijímacieho konania, počty prijatých žiakov a ich študijné zameranie.
2. Rada školy schvaľuje:
Štatút Rady školy

Rada školy nenavrhla kandidátov do územnej RŠ.

.......... 7. mája 2008 ................................................................................

ZÀPISNICA
Rada školy pri Gymnáziu Šrobárova 1, 042 23 Košice
Ustanovujúce zasadnutie dňa 7.05.2008

Program:
1. Výsledky volieb do Rady školy
2. Zloženie Rady školy
3. Voľby predsedu a podpredsedu Rady školy

1. Výsledky volieb do Rady školy
Na ustanovujúcom zasadnutí Rady školy sa zúčastnilo 6 členov RŠ:

1. Mgr. Andrášová Tatiana
2. PhDr. Ihnacík Jozef
3. RNDr. Koško Marcel
4. Ing. Poradský Ján, CSc
5. Tverďáková Lucia
6. Vaňová Agátka

Svoju neúčasť ospravedlnili :
Ing. Jeník Viktor
JUDr. Takáčová Andreja
Ing. Šafárová Iveta

Ustanovujúce zasadnutie viedol predseda prípravného výboru Ing. Otomár Pejko. Oboznámil členov s priebehom a výsledkami volieb 3 zástupcov rodičov žiakov školy,
2 zástupcov pedagogických zamestnancov školy, 1 zástupcu nepedagogických zamestnancov školy a 1 zástupcu žiakov.

2. Zloženie Rady školy

1. Mgr. Andrášová Tatiana - pedagóg
2. PhDr. Ihnacík Jozef – delegovaný zástupca PPPKE
3. Ing. Jeník Viktor - delegovaný zástupca mesta v ktorom má škola sídlo
4. RNDr. Koško Marcel – zástupca rodičov
5. Ing. Poradský Ján, CSc - pedagóg
6. Strainovičová Jana - zástupca rodičov
7. Ing. Šafárová Iveta - zástupca rodičov
8. JUDr. Takáčová Andreja - delegovaná poslankyňa samosprávneho kraja
9. Tverďáková Lucia – zástupca žiakov
10. Vaňová Agátka – zástupca nepedagogických zamestnancov
11. Zborai Imrich – delegovaný poslanec samosprávneho kraja

3. Voľby predsedu a podpredsedu Rady školy

Tajným hlasovaním bol za predsedu Rady školy zvolený Ing. Ján Poradský, CSc.
Za podpredsedu Rady školy bola tajným hlasovaním zvolená Mgr. Tatiana Andrášová.

Prílohy k zápisnici:
1. Výsledky volieb a prezenčná listina - rodičia žiakov
2. Výsledky volieb a prezenčná listina - učitelia
3. Výsledky volieb a prezenčná listina - nepedagogickí pracovníci
4. Výsledky volieb a prezenčná listina - žiaci
5. Oznámenie o delegovaní poslancov do rád škôl

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk