Home

Workshop – Práca s nemeckým literárnym textom 2015

< Foto > 8.12.2015 sa 26 žiakov DSD tried III.C a IV.C s p. prof. Mgr. Karkošiakovou Z. a Mgr. Šolcovou E. zúčastnilo workshopu o práci s literárnymi textami.

Seminár pripravila doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD. z Katedry nemeckého jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Pani docentka sa orientuje na didaktiku literatúry vo výučbe cudzích jazykov so zameraním na nemecký jazyk a venuje sa implementácii alternatívnych vyučovacích koncepcií do pedagogického procesu.

Pre tento workshop vypracovala didaktizáciu knihy Franza Hohlera Die blaue Amsel. Žiaci pracovali individuálne, aj v malých skupinách a riešili zaujímavé úlohy, ktoré súviseli s literárnym textom. Seminár sa konal v priestoroch Nemeckej študovne Goetheho inštitútu v Štátnej vedeckej knižnici.

 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk