Home

Katedra germanistiky UPJŠ/Am Lehrstuhl für Germanistik

Naše pátranie po stopách nemeckej menšiny nás tentokrát zaviedlo na Katedru germanistiky UPJŠ v Košiciach. Katedra pracuje pod vedením PaedDr. Ingrid Puchalovej, PhD. Hneď v úvode nám bolo priblížené, že nemčina zohrávala významnú úlohu v dejinách dnešného východného Slovenska od neskorého stredoveku až po súčasnosť. Naši žiaci boli oboznámení so zaujímavým projektom, ktorého cieľom je systematický výskum periodika Kaschauer Zeitung, ktoré v Košiciach vychádzalo v rokoch 1872 – 1914 a dnes je cenným zdrojom informácií o nemeckom etniku žijúcom na území dnešného východného Slovenska. Pracovníci katedry si pre nás pripravili úlohy, ktoré súviseli s týmto projektom, a prispeli tak k lepšiemu poznaniu multikultúrneho charakteru mesta. Naši žiaci si mali možnosť prečítať niektoré články z historických novín, pokúsili sa čítať slová v švabachu, všímali si témy, ktoré boli v danom historickom období zaujímavé. Za ochotu spolupracovať v projekte ďakujeme pracovníkom Katedry germanistiky UPJŠ v Košiciach. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci DSD-tried (2.C a 3.C) a Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.


Auf den Spuren der deutschen Minderheit am Lehrstuhl für Germanistik Unsere Suche nach den Spuren der deutschen Minderheit hat uns dieses Mal zum Lehrstuhl für Germanistik der philosophischen Fakultät der Pavol-Josef-Šafárik-Universität geführt. Diese Abteilung arbeitet unter der Leitung von PaedDr. Ingrid Puchalová, PhD. Am Anfang wurde uns die wichtige Rolle des Deutschen in der Geschichte der heutigen Slowakei vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart näher gebracht. Unsere Studenten wurden mit einem Forschungsprojekt zur Kaschauer Zeitung, die in Košice in den Jahren 1872 bis 1914erschien, und für uns heute eine wertvolle Quelle für Informationen über die deutsche Volksgruppe im Gebiet der heutigen Ostslowakei ist, vertraut gemacht. Die Mitglieder der Abteilung haben für uns Aufgaben zu diesem Projekt, zu einem besseren Verständnis des multikulturellen Charakters der Stadt vorbereitet. Unsere Schüler hatten die Möglichkeit einige Artikel der historischen Zeitungen zu lesen. Sie haben versucht die Schlagzeilen in Fraktur zu lesen. Außerdem haben sie sich damit beschäftigt, welche Themen in der historischen Periode interessant waren. Für ihre Bereitschaft an dem Projekt mitzuwirken danken wir dem Lehrstuhl für Germanistik. Die Exkursion wurde von Studenten der DSD-Klassen (2.C und 3.C.) und Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., sowie dem deutschen Lektor Michael Oberhaus und dem Kulturweitfreiwilligen Bennet Ledwig besucht.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: kos@srobarka.sk