Home

Projekt: Po stopách nemeckej menšiny: Kežmarok

Po projektových aktivitách v škole sme sa 9.5.2016 v rámci projektu Spurensuche vybrali na exkurziu do Kežmarku - historického centra regiónu Spiš (Zips). Mesto vzniklo zlúčením viacerých osád pôvodného slovanského obyvateľstva s osadou nemeckých kolonistov. Títo sem prichádzali už od 12.storočia ako vyspelí remeselníci i baníci. A práve stopy, ktoré tu zanechali, nás sem priviedli.

Na projekte sme spolupracovali s učiteľmi a žiakmi z kežmarského Gymnázia P.O.Hviezdoslava, ktorí nás v úvode srdečne privítali na pôde ich školy. Potom sme si prezreli budovu Evanjelického lýcea s najväčšou školskou historickou knižnicou v strednej Európe. Okrem iného sme tu obdivovali aj prvotlače z r. 1468 – 1500 a niektoré z titulov germaník z r. 1470 – 1944. Nasledovali prehliadky evanjelických kostolov a po obedňajšej pauze sa naši žiaci spolu so žiakmi kežmarského gymnázia vybrali v skupinách hľadať v meste stopy po nemeckej menšine, ktoré budú neskôr dokumentovať.

Za ochotu spolupracovať v projekte a za prípravu žiakov ďakujeme pani riaditeľke Mgr. Daniele Mihókovej a Mgr.Márii Krempaskej (učiteľka NJ) z kežmarského gymnázia. Na exkurzii sa zúčastnili žiaci DSD-tried (2.C a 3.C) a Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., PhDr.Kobulský J. a nemeckí lektori Bennet Ledwig a Michael Oberhaus.

Die Projektaktivitäten in der Schule am 9/5/2016 begannen mit dem Projekt Spurensuche und einer Exkursion nach Kežmarok - dem historischen Zentrum der Region Zips (Zips). Die Stadt wurde durch die Zusammenlegung mehrerer Siedlungen der slawischen Einwohner mit einer Ansiedlung deutscher Kolonisten gegründet. Sie kamen seit dem 12. Jahrhundert als Handwerker und Bergleute. Und sie haben Spuren hinterlassen, welche uns hierher gebracht haben.

Wir haben an dem Projekt mit unseren Lehrern gearbeitet und mit den Schüler aus dem Gymnasium kežmarského P.O.Hviezdoslava, die uns mit einer Einführung über ihren Ort in ihrer Schule willkommen geheißen haben. Dann betrachteten wir das lutherische Lyzeum mit der größten historischen Schulbibliothek in Mitteleuropa. Unter anderem konnten wir Inkunabeln aus der Zeit von 1468 bis 1500 und einige altdeutsche Titel von 1470 bis 1944 betrachten. Dem Besuch der Bibliothek folgte eine Besichtigung der evangelischen Kirchen. Nach der Mittagspause waren unsere Schüler zusammen mit Studenten des Kežmaroker Gymnasiums in Gruppen auf der Suche nach Spuren der deutschen Minderheit, die später dokumentiert werden.

Für ihre Bereitschaft, an dem Projekt mitzuarbeiten und es mit vorzubereiten danken wir Mgr. Daniela Mihoková und Mgr. Mária Krempaská (Lehrer NJ) von dem Kežmaroker Gymnasium. An der Exkursion nahmen Schüler aus DSD-Kursen (2.C und 3.C.) und Mgr. Karkošiaková Z., Mgr. Šolcová E., PhDr. Kobulský J., Michael Oberhaus und Bennet Ledwig.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk