Home

Podstránky

Subpage Zaverecna prezentacia projektu Comenius
Subpage Denník - Tagebuch 10.2.2013-14.2.2013
Subpage 10. medzinárodné stretnutie v rámci projektu Comenius//10. gemeinsames Treffen des Comenius-Projekts
Subpage 9. medzinárodné stretnutie v rámci projektu Comenius/9. gemeinsames Treffen des Comenius-Projekts
Subpage Záverečná prezentácia projektu Comenius/ Abschlusspräsentation des Comenius-Projektes
Subpage 8. spoločné stretnutie v rámci projektu Comenius/8. gemeinsames Treffen des Comenius-Projekts
Subpage 7. spoločné stretnutie v rámci projektu Comenius/7. gemeinsames Treffen des Comenius-Projekts
Subpage 6.Spoločné stretnutie - Slovensko/Das sechste gemeinsame Treffen – Slowakei
Subpage Projekt Comenius, Národnostné správy 25.2.2012 o 19:40 na Dvojke - video
Subpage Prezentácia projektu na škole - Präsentation des Projekts an der Schule
Subpage Logo nášho partnerstva - Logo unserer Partnerschaft
Subpage Denník - Tagebuch
Subpage Európsky strom - Europäischer Baum
Subpage 5.Spoločné stretnutie - Slovensko/Das fünfte gemeinsame Treffen – Slowakei
Subpage 4.Spoločné stretnutie - Slovensko/Das vierte gemeinsame Treffen – Slowakei
Subpage 3.Spoločné stretnutie - Nemecko/Das dritte gemeinsame Treffen – Deutschland
Subpage 2.Spoločné stretnutie - Maďarsko/Das zweite gemeinsame Treffen – Ungarn
Subpage 1.Spoločné stretnutie - Maďarsko/Das erste internationale Comenius-Treffen
Subpage Wir in Europe - Facebook

Comenius - Wir in Europa – unsere Wurzeln unser Weg!

Naša škola bola úspešná a získala finančný grant pre projekt Comenius v rámci Programu pre celoživotné vzdelávanie. Všeobecným cieľom tohto projektu je prispievať k rozvoju Európskeho spoločenstva ako vyspelej znalostnej spoločnosti s trvalo udržateľným hospodárskym rozvojom, vyšším počtom a kvalitnejšími pracovnými miestami, ako aj väčšou sociálnou súdržnosťou pri súčasnom zabezpečení riadnej ochrany životného prostredia pre budúce generácie. Program je zameraný najmä na rozvoj výmeny, spolupráce a mobility medzi systémami vzdelávania a odbornej prípravy v rámci Spoločenstva tak, aby sa stali svetovým štandardom kvality.


My sme sa zapojili do podprogramu Comenius - multilaterálne školské partnerstvo, ktorého cieľom je posilniť európsku dimenziu najmä vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami. Projekt nám umožní spoluprácu so zahraničnými školami na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva dá žiakom možnosť precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k jeho štúdiu.


Stredobodom nášho projektu pod názvom Wir in Europa – unsere Wurzeln unser Weg! je sprostredkovanie poznatkov o našich spoločných historických koreňoch v Európe, ako aj výmena názorov žiakov k téme súčasnej Európy a prezentácia jednotlivých krajín. Počas celého trvania spoločného projektu budú žiaci pracovať na kultúrnom programe, ktorý bude predstavený na poslednom projektovom stretnutí v súvislosti s aktivitami hlavného mesta kultúry Košice 2013. Našimi partnermi sú Staatliches Gymnasium Arnstadt v Nemecku a Bocskai István Gimnázium v Hajduböszörményi v Maďarsku.

Partnerstvo bude trvať dva roky a pracovným jazykom bude nemčina.

Unsere Schule war erfolgreich und erhielt einen finanziellen Zuschuss für das Projekt im Rahmen des Comenius-Programms für lebenslanges Lernen.Das übergeordnete Ziel dieses Projektes ist es, zur Entwicklung der Europäischen Gemeinschaft zu einer fortschrittlichen Wissensgesellschaft mit nach haltiger wirtschaftlicher Entwicklung, mehr und besseren Arbeitsplätzen und größerem sozialen Zusammenhalt beizutragen. Ein weiteres Ziel ist der Schutz der Umwelt für künftige Generationen. Das Programm dient in erster Linie dazu, den Austausch, die Zusammenarbeit und Mobilität zwischen Bildung und Ausbildung in der Gemeinschaft zu fördern, um eine erfolgreiche Welt zu schaffen.

Wir sind Teil des Comenius-Programms – eine multilaterale Schulpartnerschaft, die das Ziel verfolgt, das europäische Bildungswesen zu stärken,insbesondere durch die Aktivitäten der transnationalen Zusammenarbeit zwischen Schulen. Das Projekt ermöglicht es uns, zusammen mit ausländischen Schulen an einem oder mehreren Themen von gemeinsamem Interesse zu arbeiten. Die Teilnahme an einer Partnerschaft bietet den Schülern die Möglichkeit, ihre Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern und neue Motivation für das Lernen zu gewinnen.

Der Schwerpunkt unseres Projekts “Wir in Europa– unsere Wurzeln, unser Weg!“ist die Vermittlung von Wissen über unsere gemeinsamen historischen Wurzeln in Europa, sowie der Meinungsaustausch von Schülern über das heutige Europa und die Präsentation der einzelnen Länder. Während der Dauer des Projekts arbeiten die Schüler an einem kulturellen Programm, welches beim letzten Projekttreffen vorgestellt wird und im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Kulturhauptstadt Košice 2013 steht. Unsere Partner sind das Staatliche Gymnasium Arnstadt in Deutschland und das Bocskai István Gimnázium Hajduböszörményi in Ungarn.

Die Partnerschaft wird zwei Jahre dauern und Arbeitssprache ist Deutsch.

Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
Click on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to viewClick on the thumbnail to view
 
V ziadnom pripade neposielajte emaily na tuto adresu: nikto@srobarka.sk